Kongenitalne anomalije

Kongenitalne anomalije uha – otapostasis, anotia, microtia, macrotia

I Kongenitalne anomalije spoljašnjeg uha Mogu se podeliti na: Anomalije položaja i oblika Anomalije nepotpunog razvoja/potpunog nedostatka struktura uha Abnormalan razvoj prekobrojnih formacija Anomalije položaja…

Nastavi

Karcinom kolona – faktori rizika, klinička slika, dijagnoza, terapija

Šta je karcinom kolona? Karcinom kolona je najčešći tumor gastrointestinalnog trakta. Smatra se da je to bolest ekonomski razvijenog sveta. Faktori rizika: Ishrana ( crveno…

Nastavi

Reakcije intolerancije (infografika)

Reakcije intolerancije Reakcija intolerancije se može definisiati kao nesposobnost organizma da pravilno odreaguje na određenu egzogenu supstancu ili stimulus. U ove reakcije spadaju hipersenzitivnost i…

Nastavi

Prosečno vreme potrebno za razvoj nove vakcine (infografika)

Za razvoj nove vakcine u proseku je potrebno 10 godina i ovaj proces je sličan procesu kroz koji prolaze i lekovi. Razvoj se sastoji iz…

Nastavi
Mitohondrija thumbnail

Ćelijske Organele: Mitohondrije i Ribozomi

Mitohondrije Mitohondrije su membranske organele čija je osnovna uloga proizvodnja energije u vidu ATP-a (adenozin–trifosfat). Imajući ovo u vidu, jasno je da broj mitohondrija u…

Nastavi
Centriole thumbnail

Citoplazma i Citoskelet: Potporne Strukture Ćelije

Citoplazma Citoplazma (citoplasma) je struktura koja ispunjava ćeliju i okružuje nukleus (jedro). Tečni deo citoplazme se naziva citosol i u njega su uronjeni citoskelet, organele…

Nastavi
Fosfolipidni dvosloj thumbnail

Ćelijska Membrana: Građa i Mehanizmi Transporta

Ćelijska membrana (opna, plasmalemma) predstavlja tanak, metabolički aktivan omotač koji odvaja citoplazmu od ekstracelularnog (vanćelijskog) prostora. Osim toga, membrane ulaze u sastav ćelijskih organela i…

Nastavi
Ćelija thumbnail

Organizacija Ćelije: Osnovne Strukture Eukariotske Ćelije

Ćelija (cellula) predstavlja osnovu jedinicu građe svih živih organizama osim virusa. Svaka ćelija predstavlja entitet, koji je od okoline odvojen ćelijskom membranom. Prokariotske i eukariotske…

Nastavi
Male and female

Razvoj Reproduktivnog Trakta: Spoljašnji Polni Organi

Razvoj spoljašnjih polnih organa se vrši simultano sa razvojem unutrašnjih polnih organa. Za razliku od unutrašnjih, spoljašnje genitalije vode poreklo od ektoderma. Indiferentna faza: Kao…

Nastavi
Pol, gender

Razvoj Reproduktivnog Trakta: Unutrašnji Polni Organi

Genetski pol embriona Genetski pol embriona je determinisan već pri fertilizaciji. Pošto spermatozoidi nose Y ili X hromozom, može se reći da su oni determinante…

Nastavi