You are currently viewing Scapula-lopatica

Scapula-lopatica

Scapula (lopatica)

Lopatica je parna kost trouglastog oblika koja čini zadnji deo kostura ramenog pojasa. (slika 1a i 1b). Postavljena je u frontalnoj ravni i pruža se od drugog do sedmog/osmog rebra. (slika 2) Zglobljava se sa ramenicom (humerus), i tako nastaje glenohumeralni (rameni) zglob, kao i sa claviculom (akromioklavikularni zglob).

Slika 1a. Pozicija lopatice
Slika 1b. Pozicija lopatice; aspectus superior
Slika 2. Granice lopatice

Na lopatici razlikujemo dve strane (prednja i zadnja), tri ivice (gornja, unutrašnja i spoljašnja) i tri ugla (gornji, donji i spoljašnji).

Na prednjoj strani (facies costalis s. anterior) nalazi se podlopatična jama (fossa subscapularis) u kojoj se pripaja istoimeni mišić. (slike 3a, 3b i 3c)

Slika 3a. Prednja strana lopatice-Facies anterior s. costalis

Slika 3b. Fossa subscapularis
Slika 3c. M. subscapularis

Na zadnjoj strani (facies posterior s. dorsalis) nalazi se greben skapule (spina scapulae), koji je deli na dve jame (fossa supraspinata i fossa infraspinata). (slike 4a, 4b i 4c) U ovim jamama pripajaju se istoimeni mišići (m. supraspinatus et infraspinatus). (slika 5)

Slika 4a. Zadnja strana lopatice (facies posterior s. dorsalis)

Slika 4b. Spina scapulae; aspectus posterior
Slika 4c. Fossa supraspinata et infraspinata
Slika 5. M. supraspinatus et infraspinatus

Na spini skapule pripaja se m. trapezius i m. deltoideus. (slika 6)

Slika 6. Pripoji mišića na spini scapulae

Natplećak (acromion) je pljosnati koštani nastavak, koji se pod pravim uglom nastavlja na greben skapule. Na njemu se nalazi zglobna površina za claviculu (facies articularis acromii) i pripajaju se lig. acromioclaviculare i m.trapezius. Na samom vrhu akromiona pripaja se lig.coracoacromiale, koji se pruža do processus coracoideus-a. (slika7)

Slika 7. Acromion scapulae

Gornja ivica (margo superior) lopatice pruža se od processus coracoideus-a prema gornjem uglu (angulus superior). (slika 8a) Na njoj se nalazi incisura scapulae, na kojoj se pripaja lig. transversum scapulae superius i na taj način formira osteofibrozni otvor. (slika 8b) Kroz ovaj otvor prolaze n. et v. suprascapularis, a iznad a. suprascapularis. (slika 8c)

Slika 8a. Gornja ivica (margo superior) lopatice
Slika 8b. Incisura scapulae
Slika 8c. A.v.et n. suprascapularis

Unutra od useka (incisura scapulae) pripaja se m. omohyoideus. (slika 9)

Slika 9. Pripoj m. omohyoideus-a na lopatici

Unutrašnja ivica (margo medialis) lopatice spaja gornji sa donjim uglom. Na njoj postoji prednja usna (pripaja se m. serratus anterior) i zadnja usna (pripaja se m. rhomboideus). (slika 10a, 10b i 10c)

Slika 10a. Margo medialis scapulae
Slika 10b. Prednja i zadnja usna margo medialis lopatice
Slika 10c. Pripoji na margo medialis scapulae

Spoljašnja ivica (margo lateralis) lopatice pruža se od cavitas glenoidalis do donjeg ugla. (slika 11)

Slika 11. Margo lateralis scapulae

Ispod cavitas glenoidalis nalazi se tuberculum infraglenoidale, na kojem se pripaja m. triceps brachii-caput longum. Ispod tuberculum infraglenoidale pripaja se m. teres minor i m. teres major. (Slika 12 i 13)

Slika 12. Tuberculum infraglenoidale
Slika 13. M. teres major et minor-pripoji

Gornji ugao (angulus superior) obrazuju gornja i unutrašnja ivica i na njemu se pripaja m. levator scapulae (sa zadnje strane). (slika 14a i 14b)

Slika 14a. Angulus superior

Slika 14b. M.levator scapulae-pripoj

Donji ugao (angulus inferior) formiraju unutrašnja i spoljašnja ivica. Na njemu se pripaja m. serratus anterior (na prednjoj strani) i m. latissimus dorsi (na zadnjoj strani). (slika 15a i 15b)

Slika 15a. Angulus inferior
Slika 15b. Pripoji na angulus inferior lopatice

Spoljašnji ugao (angulus lateralis) nalazi se između gornje i spoljašnje ivice. Na njemu se nalazi cavitas glenoidalis i processus coracoideus. (slika 16a)

Slika 16a. Cavitas glenoidalis i processus coracoideus

Cavitas glenoidalis (zglobna čašica) je odvojena od ostalog dela spoljašnjeg ugla vratom (collum scapulae). (slika 16b) Na njoj se nalazi tuberculum supraglenoidale, na kojem se pripaja m. biceps brachii-caput longum. (slika 16c)

Slika 16b. Collum scapulae
Slika 16c. Tuberculum supraglenoidale-pripoji

Procesus coracoideus (kljunasti nastavak) nalazi se između zglobne čašice i incisurae scapulae. Na njemu se pripaja m. biceps brachii-caput breve, m.coracobrachialis, lig. trapezoideum, lig. conoideum, m. pectoralis minor, lig. coracohumerale i lig. coracoacromiale. (slika 17)

Slika 17. Processus coracoideus-pripoji

Processus coracoideus, acromion i lig. coracoacromiale grade “krov” ramenog zgloba i tako sprečavaju dislokaciju (pomeranje) glave humerusa naviše.

Literatura:

  1. Drake, R., Vogl, W., Mitchell, A. and Gray, H., 2005. Gray’s anatomy for students. Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone.
  2. Netter, F. H. 1. (2019). Atlas of human anatomy. Seventh edition. Philadelphia, PA, Elsevier
  3. Mijač M., Blagotić M., Đorđević Lj., Teofilovski-Parapid G., 2008. Anatomija čoveka, osteologija. Dvanaesto izdanje. Beograd

Ilustracije: Fascija.com; dr Raca Đorđe