Sve ilustracije tj. crteži su originalni i pripadaju autorima web stranice Fascija.com. Svaka ilustracija je obeležena inicijalima autora te je zabranjeno bilo kakvo izmenjivanje iste.

Svi crteži su zaštićeni autorskim pravima i ne smeju se bez dozvole autora, ni ucelini ni u delovima umnožavati, preštampavati niti prenositi ni u jednom obliku niti ikakvim sredstvom.

Oni se bez odobrenja autora ne smeju koristiti ni na koji način niti se smeju bilo kakvim sredstvom distribuirati niti umnožavati.

Medicinska ilustracija

Ukoliko ste zainteresovani za bilo kakvu saradnju u oblasti medicinske ilustracije, možete nas kontaktirati putem naše kontakt stranice.

Moguće su izmene postojećih ilustracija kao i formiranje potpuno novih crteža.