You are currently viewing Kongenitalne anomalije uha – otapostasis, anotia, microtia, macrotia

Kongenitalne anomalije uha – otapostasis, anotia, microtia, macrotia

I Kongenitalne anomalije spoljašnjeg uha

Mogu se podeliti na:

 1. Anomalije položaja i oblika
 2. Anomalije nepotpunog razvoja/potpunog nedostatka struktura uha
 3. Abnormalan razvoj prekobrojnih formacija

Anomalije položaja i oblika

Otapostasis (klempavost)

Ugao između ušne školjke i mastoidnog planuma je vedi od 45˚ (normalno je do 30˚). Često je obostrana.

Postoje dva tipa:

 1. Konhalni → duboka konha sa prisutnim predzavojkom (antihelix)
 2. Konhoskafoidni → duboka konha bez predzavojka

Terapija: Hirurška korekcija, najranije se radi u 6 godini života.

Anomalije nepotpunog razvoja/potpunog nedostatka struktura uha

1) Anotia

Potpuni nedostatak školjke, najčešće je jednostrana. Udružena sa atrezijom spoljašnjeg slušnog hodnika i anomalijama srednjeg uha.

Plastično-rekonstruktivni zahvat predstavlja osnovni vid terapije.

2) Microtia

Izuzetno mala ušna školjka udružena sa deformitetima pojedinih morfoloških detalja ušne školjke. Često udružena sa atrezijom spoljašnjeg slušnog kanala.

Postoje 3 stepena poremedaja:

 • Prvi stepen: školjka je malih dimenzija i normalne konfiguracije.
 • Drugi stepen: zavojak (helix) je veoma razvijen dok su druge strukture nerazvijene.
 • Treći stepen: na mestu ušne školjke su prisutne samo kvržice.

Plastično-rekonstruktivni zahvat predstavlja osnovni vid terapije.

3) Macrotia

Velika ušna školjka, obično obostrana. Plastično-rekonstruktivni zahvat predstavlja osnovni vid terapije.

4) Stenoza spoljašnjeg slušnog kanala

Suženje lumena ali uz očuvanu prohodnost spoljašnjeg slušnog kanala. Sužen lumen povećava šansu za infekcijama uha.

5) Atrezija spoljašnjeg slušnog kanala

Potpuno ili delimično zatvoren spoljašnji slušni kanal bilo u koštanom ili membranoznom delu spoljašnjeg slušnog kanala. Posledica je poremećaja invaginacije prve škržne brazde.

Češda kod dečaka i sa desne strane. Obično praćena malformacijama bubne opne (bubna opna zamenjena koštanom pločom za koju je srastao
čekić).

Abnormalan razvoj prekobrojnih formacija

1) Akscesorne aurikule (appendices auriculares)

Okruglaste formacije prekrivene nepromenjenom kožom, lokalizovane ispred ušne školjke, ili ređe iza ili na školjki. Mogu sadržati i hrskavicu.

Češde jednostrani i obično multipli, a ponekad udruženi sa drugim anomalijama. Plastično-rekonstruktivni zahvat predstavlja osnovni vid terapije.

2) Preaurikularne fistule

Fistulozni kanal čiji se otvor nalazi na mestu gde zavojak ponire u kožu lica. Nastaje zbog nepotpunog zatvaranja prve škržne brazde.

Kanal je dubok 10-30mm i može da se završava slepo ili da se otvara u spoljašnji slušni hodnik. Zidovi su obloženi višeslojnim cilindričnim epitelom sa lojnim žlezadama i dlačicama.

Obično je asimptomatski osim ako dođe do infekcije kada se javljaju hiperemija, edem na izlazu kanala i gnojni sekret, bolovi i svrab ispred školjke.

Terapija je hirurško odstranjenje kanala uz primenu antibiotika.

II Kongenitalne anomalije srednjeg uha

Zbog istog embriološkog porekla, često udružene sa anomalijama spoljašnjeg uha. Mogou se podeliti na male i velike anomalije.

a) Male anomalije

Prisutan je samo poremedaj razvoja srednjeg uha ili njegovog sadržaja.

Poremećaj na lancu slušnih koščica:

 • Nepotpun razvoj ili potpuni nedostatak
 • Fiksacija pojedinih delova za zidove srednjeg uha
 • Kongenitalna fiksacija stapesa zbog poremedaja anularnog ligamenta
 • Formiranje abnormalnih koštanih struktura

Poremećaj na zidovima bubne duplje

 • Kongenitalni nedostaci ovalnog/okruglog prozora
 • Kongenitalni defekti dure u predelu krova bubne duplje

b) Velike anomalije

Pored anomalija srednjeg uha, postoje i anomalije spoljašnjeg uha. Mogu da se jave u sklopu nekih displazija unutrašnjeg uha (Treach-Colins sindrom) ili malformacija lica (dysostosis mandibulofacialis).

III Kongenitalne anomalije unutrašnjeg uha

A. Izolovane anomalije

Prisutne samo anomalije unutrašnjeg uha:

 • Mondini displazija
 • Šajbova displazija
 • Anomalije puža
 • Anomalije kesice

1) Mondini displazija

Postoje anomalije koštanog i membranoznog labirinta različitog stepana. Može biti jednostrana i dvostrana.

U sklopu ove displazije postoje perilimfne fistule (zbog anomalne fistule na fundusu modiolusa) zbog čega kod ovih pacijenata postoje česti recidivirajudi menigitisi.

2) Šajbova displazija (kohleoosikularna displazija)

Karakteriše se anomalijama na unutrašnjem uhu (cohlea) i kesici (sacculus).

3) Anomalije puža

Atrofija/hipertrofija striae vascularis, kolaps Rajsnerove membrane itd.

4) Anomalije kesice

Kolaps zidova, atrofija senzornih elemenata, deformacija otolitične membrane itd.

B. Udružene anomalije

Kada su anomalije unutrašnjeg uha udružene sa anomalijama spoljašnjeg i/ili srednjeg, ili se javljaju u sklopu poremedaja glave i vrata.