You are currently viewing Povrede bubne opne i slušnih koščica

Povrede bubne opne i slušnih koščica

Povrede bubne opne

A. Direktne povrede

Mogu biti:

 • Mehaničke: čačkanje uha oštrim predmetima, improvizovano vađenje stranih tela, nestručno ispiranje, itd.
 • Fizičke: delovanje visoke temperature, npr. zapadanje kapi rastopljenog i vrelog metala u lumen hodnika
 • Hemijske: delovanjem hemijskih supstanci, npr. korozivi
 • Jatrogene: nastaju tokom operativnih zahvata ili drugih intervencija.

Javlja se jaka trenutna bol (nastaje nakon povrede a brzo popušta), nagluvost različitog stepena, tinitus, vertigo. Kod težih povreda (fraktura piramide), može se naći hemoragičan sadržaj u spoljašnjem slušnom kanalu.

Dijagnoza:

 • Anamneza: informacije o načinu povređivanja
 • Otoskopija
  • Perforacija na bubnoj opni, sa neravnim i krvlju podlivenim ivicama.
  • U spoljašnjem slušnom kanalu se može naći koagulisana ili sveža krv (tako pravimo razliku između nove i stare perforacije)
 • Audiometrija: jednostrana nagluvost konduktivnog tipa

Terapija:

 • Sistemski antibiotici
 • Stavljanje štrajfne (sterilna gaza) u hodnik; menja se svaki drugi dan.
 • Ako se ne dogodi spontano zarastanje u roku od 6 meseci od povrede  → hirurška intervencija – miringoplastika.

B. Indirektne povrede

Mogu biti:

 • Mehaničke: delovanje tupe mehaničke sile → udarac lopte u uho, skok u vodu, šamar; klinički su kao i direktne.
 • Fizičke – barotrauma i blast povrede

I Barotrauma

Nastaje prilikom leta avionom, skoka padobranom, ronjenja itd. Za nastanak barotraume postoje različiti faktori:

Disfunkcija eustahijeve slušne tube usled čega se smanjuje mogućnost regulisanja promene pritiska.

Nagle promene pritiska – kada poraste pritisak u spoljašnjoj sredini, a ne stigne da se izjednači sa pritiskom u eustahijevoj tubi, dolazi do uvlačenja bubne opne, hiperemije i nakupljanja serozno-hemoragičnog transudata u bubnoj duplji; u najtežim slučajevima može doći do rupture bubne opne; ovo označavamo kao aerootitis

Klinički, obično se ispoljavaju pritisak u uhu, nagluvost, tinitus praćen autofonijom (osećaj odjekivanja sopstvenog glasa). Ako dođe do rupture bubne opne, javlja se jaka intenzivna bol sa prisutnim hemoragičnim sadržajem u hodniku.

Dijagnoza:

 • Anamneza
 • Otoskopija: kod lakših trauma bubna opna je uvučena i hiperemična; kod težih trauma postoji perforacija na opni i krv u lumenu hodnika.
 • Audiometrija: jednostrana ili obostrana konduktivna nagluvost.
 • Timpanometrija: timpanogram tip B

Terapija:

 • Ukoliko nije došlo do rupture, cilj je izjednačavanje pritisaka u sredini i srednjem uhu. Ovo se vrši autoventilacijom (Valzalvin manevar) i primenom vazokonstriktora u obliku kapi za nos.
 • Ako postoji transudat: paracenteza
 • Ako dođe do perforacije: sistemski antibiotici i stavljanje štrajfne u hodnik.

II Blast povrede

Nastaju delovanjem eksplozivnog udarnog talasa. Nakon eksplozije, javljaju se dva talasa: primarni pozitivni talas (kompresivna faza) i sekundarni negativni talas (aspiraciona faza). Pozitivan talas oštećuje srednje a negativan unutrašnje uho.

Stepen oštečena uha zavisi od: udaljenosti osobe od centra eksplozije, položaja uha u odnosu na udarni talas, prethodnog stanja uha osobe (prisustvo zapaljenskog procesa npr).

Nakon dejstva udarnog talasa javljaju se: bol u uhu (u trenutku udarnog talasa), nagluvost mešovitog tipa, tinitus i vrtoglavica.

Dijagnoza:

 • Anamneza
 • Otoskopija: perforacija na opni i krv u lumenu hodnika
 • Audiometrija: nagluvost mešovitog tipa

Terapija:

 • Stavljanje sterilnog zavoja, toaleta uha i odstranjenje stranog tela ako postoji.
 • Ordiniranje antibiotika i stavljanje štrajfne.

Povrede lanca slušnih koščica

Povrede slušnih koščica mogu biti: izolovane (povrede samo koščica) ili udružene (povrede i drugih struktura uha).

Prema načinu nastanka, mogu se podeliti na: Jatrogene (tokom hirurške intervencije) i Traumatske ( povrede glave i fraktura temporalne kosti; nestručno vađenje stranog tela).

Konduktivna nagluvost predstavlja glavni znak, posumnjati na prekid lanca ako traje duže od 2 meseca i iznosi više od 30 dB. Kod povrede lanca najčešće strada inkudostapedalni zglob.

Dijagnoza:

 • Anamneza
 • Otoskopija: ako su izolovane povrede lanca, bubna opna je intaktna.
 • Tonalna audiometrija: nagluvost konduktivnog tipa
 • Timpanometrija: kriva u obliku slova W
 • Stapedijalni refleks: ne izaziva se
 • CT temporalne kosti

Hiruška rekonstrukcija lanca koščica (osikuloplastika) predstavlja osnovnu terapiju.