You are currently viewing Preembrionalni Period Razvića (opšta embriologija 6. deo)
Blastocista

Preembrionalni Period Razvića (opšta embriologija 6. deo)

Preembrionalni period razvića (rano razviće) započinje oplođenjem i traje sve do kraja druge nedelje. Dodatno se može podeliti na: preimplantacioni period i postimplantacioni period. Plod se u ovom periodu naziva rani embrion ili preembrion.

A. Preimplantacioni period

Započinje oplođenjem i traje do 6. dana razvića. Uključuje niz promena na ranom embrionu koje se dešavaju tokom njegovog prolaska rkoz jajovod, pa sve do implantacije.

1. Oplođenje

Tokom fertilizacije, jajna ćelija završava drugu mejotičku deobu a nakon toga dolazi do fuzije membrana spermatozoida i oocite (detaljnije u prethodnoj lekciji). Ovako nastaje zigot koji sada sadrži dva haploidna seta hromozoma. Vrlo brzo dolazi do fuzije jedara i započinju brze mitotičke deobe. (slika 6.1.)

Crtež fertilizacije jajne ćelije sa tekstom koji dodatno objašnjava: Preembrionalni period razvića (rano razviće) započinje oplođenjem i traje sve do kraja druge nedelje. Dodatno se može podeliti na: preimplantacioni period i postimplantacioni period. Plod se u ovom periodu naziva rani embrion ili preembrion.
I Preimplantacioni period
Započinje oplođenjem i traje do 6. dana razvića. Uključuje niz promena na ranom embrionu koje se dešavaju tokom njegovog prolaska rkoz jajovod, pa sve do implantacije.
a. Oplođenje – tokom fertilizacije, jajna ćelija završava drugu mejotičku deobu a nakon toga dolazi do fuzije membrana spermatozoida i oocite (detaljnije u prethodnoj lekciji). Ovako nastaje zigot koji sada sadrži dva haploidna seta hromozoma. Vrlo brzo dolazi do fuzije jedara i započinju brze mitotičke deobe.
(crtež sa istim objašnjenjem kao na slici)
b. Prvi dan (početak brazdanja) – u prvih 24 sata po oplodnji započinje deoba zigota. Ovaj proces se naziva brazdanje ili cepanje zigota i razlikuje se od standardne mitoze po tome što su G1 i G2 faze ovih deoba veoma kratke. Ovo znači da nema mnogo vremena da nadoknadi potrebne gradivne komponente. Iz ovog razloga brazdanje ne dovodi do povećanja zapremine zigota, već samo do povećanja broja embrionalnih ćelija.
(crtež sa objašnjenjem)
c. Drugi dan (četvoroćelijski stadijum) 
(crtež sa objašnjenjem)
d. Osmoćelijski stadijum -  bitan je zbog toga što nakon deoube ovih 8 blastomera, ćerke ćelije gube svoju totipotentnost i postaju pluripotentne ćelije.
Totipotentnost je osobina koja je prisutna sve do stadijuma od 8 blastomera. Svaka od ovih blastomera ima potencijal da se razvije u bilo koji tip ćelije. Samim tim iz svake od ovih ćelija hipotetički se može razviti čovek.
(samo crtež)
e. Četvrti dan (stadijum morule) – morula predstavlja preembrion koji u sebi sadrži 32 blastomere. On u ovom stadijumu stiže do uterusa. Ćelije morule apsorbuju sekret uterusnih žlezda i on je ključan za njihovu ishranu. Prvo ga apsorbuju samo intracelularno, a potom i 
 
elstekstracelularno, formirajući male šupljine. One će u stadijumu blastule formirati blastocistnu šupljinu.
(crtež sa objašnjenjem)
f. Peti dan (stadijum Blastule) – čim blastomere počnu apsorbovati sekret uterusnih žlezdi, morula se počinje trasformisati u blastulu. Ona predstavlja poslednji stadijum u preimplantacionom periodu.
Blastocistu čine dve vrste ćelija: embrioblast i trofoblast. U njenoj unutrašnjosti nalazi se blastocistna šupljina tj. blastocel. 
(crtež građe blastociste sa objašnjenjem)
U odnosu na lokalizaciju embrioblasta, razlikujemo embrionalni i anembrionalni pol blastociste.
(crtež pola blastociste sa objašnjenjem)
* Decidualna reakcija – niz promena na nivou endometrijuma izavane produženim dejstvom progesterona iz žutog tela (corpus luteum) jajnika. Ove promene su krucijalne i omogućavaju implantaciju ploda. 
Osim što se endometrijalni epitel izmenjuje i nastaju decidualne ćelije, ćelije strome endometrijuma takođe podležu promenama i to nazivamo pseudodecidualnom reakcijom.
(crtež sa ispravljenim greškama)

II Postimplantacioni period
Traje od 7. do 14 dana razvića, a započinje implantacijom blastociste u endometrijum tela materice. 
a. Implantacija
Predstavlja proces uranjanja blastociste u endometrijum. Započinje 6. dana razvića a završava se 9. dana. Najčešće se dešava u corpusu materice, međutim može se desiti i na drugim mestima usled čega nastaju ektopične trudnoće.
Vrši se kroz dve faze: apozicija i adheziona faza. Apozicija je rana faza, u kojoj dolazi do nestabilne adhezije blastociste za površinu endometrijuma. Nakon nje nastupa adheziona faza sa mnogo stabilnijom adhezijom.
U toku implantacije dolazi do niza promena, kako na endometrijumu tako i na samoj blastocisti, a najbitnije među njima su:
1. Razgradnja zone pellucide – razgrađuju je enzimi materice. Ovo je ključan korak za dalju implantaciju.
(crtež sa razgradnjom zone pellucide)
2. Spajanje embrionalnog pola i endometrijuma – nije tačno poznat mehanizam koji omogućava da se uvek implantacija započinje na embrionalnom polu.
(crtež sa svim objašnjenjima)
3. Proliferacija i diferencijacija trofoblasta – započinje odmah po kontaktu između endometrijuma i blastociste. Diferencijacijom, iz trofoblasta nastaju dva sloja: citotrofoblast i sinciciotrofoblast.
Citotrofoblast formiraju ćelije čije membrane zadržavaju svoj integritet. Sinciciotrofoblast, sa druge strane, nastaje fuzijom velikog broja trofoblastnih ćelija. Tako nastaje multijedarna masa obavijena zajedničkom ćelijskom membranom.
Enzimi sinciciotrofoblasta razgrađuju dezmozomalne veze između epitelnih ćelija materice, što omogućava uranjanje (implantaciju) zametka u endometrijum.
Osim toga, ove ćelije imaju i endokrinu ulogu, lučeći humani horionski gonadotropin (HCG), hormon koji je između ostalog, ključan za održavanje trudnoće.
(crtež bez objašnjenja)
4. Invazija intersticijuma – proteolitički enzimi trofoblasta razgrađuju matriks lamine proprije i čime blastocista stupa u kontakt sa stromom. Daljom aktivnošću proteolitičkih enzima dolazi do dubljeg prodiranja u stromu.
U toku invazije, proteolitički enzimi razgrađuju zidove aa. spirales prilikom čega se formiraju šupljine – Lakune koje se ispunjavaju krvlju. 	
(crtež sa obeleženim komponentama)
5. Završetak implantacije – nastupa kada blastocista u potpunosti uroni u endometrijum.
Fibrinski koalgulacioni čep se formira na površini endometrijuma i to na mestu na kom se blastocista implantirala. Sinciciotrofoblast i citotrofoblast okružuju ceo embrion, a embrioblast se deli na dva sloja: hipoblast i epiblast
(crtež sa obeleženim komponentama)
b) Diferencijacija blastociste
Započinje već pri samoj implantaciji ali se nastavlja i nakon nje. Najbitnije promene na nivou blastociste u ovom periodu razvića su:
1. Dvoslojna (dvolisna) blastocista
Proliferacijom i diferencijacijom ćelija embrioblasta nastaje dvoslojni (bilaminarni) embrionalni disk kojeg čine dva sloja: hipoblast i epiblast. Zato se blastocista u ovom stadijumu naziva dvolistna ili dvoslojna.
(veliki crtež sa čitavom blastocistom)
Hipoblast se još naziva i primarni endoderm, a izgrađen je od poligonalnih ćelija. On predstavlja ventralnu stranu (venter = stomak) blastociste, tj. buduću ventralnu stranu embriona.
Epiblast tj. primarni ektoderm je izgrađen od cilindričnih ćelija i predstavlja dorzalnu stranu (dorzum = pozadi,nazad) blastociste. Budbuća dorzalna strana embriona.
(crtež sa izdvojenim epiblastom i hipoblastom)

2. Proliferacija i diferencijacija hipoblasta i epiblasta
Ćelije hipoblasta proliferišu i migriraju duž unutrašnje strane ćelija citotrofoblasta. Tako oblažu blastocistnu šupljinu i formiraju heuserovu egzocelomatičnu membranu.
Ćelije epiblasta proliferišu i deo njih se diferencira u amnioblaste. Amnioblasti zajedno sa delom epiblastnih ćelija ograničavaju amnionsku šupljinu.
(obeležen crtež za ovu fazu)
3. Formiranje ekstraembrionalnog retikuluma
Ćelije citotrofoblasta i Heuserove membrane počinju lučiti tečnost . On međusobno udaljava ove ćelije i formira se paučinasti prostor koji se naziva ekstraembrionalni retikulum.
U ovom stadijumu prisutna je i primarna žumančana kesa koja je ograničena ćelijama heuserove membrane i ćelijama hipoblasta.
(crtež sa obeleženim komponentama, objasniti lakune)
4. Ekstraembrionalni mezoderm
Ćelije epiblasta, smeštene na periferiji embrionalnog diska, počinju proliferisati i formiraju ekstraembrionalni mezoderm. On ima dva lista: visceralni i parijetalni.
Parijetalni list oblaže citotrofoblast sa njegove unutrašnje strane. U daljem razvoju, parijetalni list, citotrofoblast i sinciciotrofoblast će učestvovati u formiranju horiona.
Visceralni list  oblaže amnionsku šupljinu i primarnu žumančanu kesu sa njihove spoljašnje strane. Samim tim, zid amniona je izgrađen od visceralnog ekstraembrionalnog mezoderma i amnioblasta dok zid žumančane kese grade Heuserova membrana i visceralni ekstraembrionalni mezoderm
Kada visceralni i parijetalni list ekstraembrionalnog mezoderma u potpunosti pokriju ciljane strukture, između njih ostaje šupljina koja se sada naziva horionska šupljina. (u prethodnoj fazi nazvana ekstraembrionalni retikulum)
(crtež sa svim obeleženim stavkama)
5. Sekundarna žumančana kesa
Nastaje tako što se primarna žumančana kesa udvaja. Nastaje sekundarna žumančana kesa (A) i ostatak koji vremenom u potpuinosti rudimentira.
(crtež formiranja sekundarne žumančane kese)
* 14. – 15. dan – završetak preembrionalnog perioda razvića:
Na kraju preembrionalnog perioda razvića, došlo je do potpune regeneracije endometrijuma na mestu invazije i formirale su se karakteristične embrionalne strukture:
 Horion = sinciciotrofoblast + citotrofoblast + parijetalni list ekstraembrionalnog mezoderma
Horionska šupljina = prostor ispunjen tečnošću, između parijetalnog i visceralnog lista ekstraembrionalnog mezoderma. U toku preembrionalnog razvića, ova šupljina se širi razdvajajući embrioblastni deo blastociste od trofoblastnog.
Amnion = visceralni list ekstraembrionalnog mezoderma + amnioblasti
Sekundarna žumančana kesa = visceralni list exstraembrionalnog mezoderma + ćelije Heuserove membrane.
Mezenhimalna peteljka = parijetalni + visceralni list ekstraembrionalnog mezoderma. Od nje će nastati pupčana vrpca (funiculus umbilicalis)
(crtež sa svim obeleženim)

* Ishrana ploda *
1) Oocita - tokom sazrevanja akomulira veliku količinu hranljivih materija (glikogene granule i masne kapljice) i ovo predstavlja prvi izvor energije, sve dok zametak ne stigne do uterusa.
 2) Sekret uterusnih žlezda - kada zametak potroši sve zalihe koje je oocita akomulirala, blastomere počinju da apsorbuju sekret uterusnih žlezda. On će predstavljati značajan izvor hranljih materija za zigot sve do početka implantacije. 
3)Histotrofna faza - započinje formiranjem sinciciotrofoblasta koji svojim enzimima razgradjuje decidualne ćelije, čije zalihe energije zametak koristi. 
4) Hematotrofna faza - započinje formiranjem lakuna na nivou sinciciotrofoblasta (primitivna ueroplacentalna cirkulacija). Ova faza traje do rodjenja.
Spermatozoid je probio zonu pelucidu, indukovana je fuzija membrana i jedro spermatozoida ulazi u jajnu ćeliju (sada zrelu sekundarnu oocitu,jer je izvršena i mejoza II)
Slika 6.1. Fertilizacija

2. Prvi dan (početak brazdanja)

U prvih 24 sata po oplodnji započinje deoba zigota. Ovaj proces se naziva brazdanje ili cepanje, a razlikuje se od standardne mitoze po tome što su G1 i G2 faza izuzetno kratke.

Kraća interfaza uključuje i manje vremena za sintezu gradivnih komponenti ćelije, kao što su proteini. Zato brazdanje ne dovodi do povećanja zapremine zigota, već samo do povećanja broja embrionalnih ćelija. (slika 6.2.)

Crtež sa blastomerama posle prve ćelijske deobe. Obeležena je i zona pellucida.
Slika 6.2. Početak brazdanja

3. Drugi dan (četvoroćelijski stadijum)

Slika 6.3. Stadijum sa četiri blastomere

4. Osmoćelijski stadijum

Ovaj stadijum je bitan zbog toga što nakon deobe ovih 8 blastomera, ćerke ćelije gube svoju totipotentnost i postaju pluripotentne ćelije. (slika 6.4.)

Totipotentnost je osobina koja je prisutna sve do stadijuma od 8 blastomera. Svaka od ovih blastomera ima potencijal da se razvije u bilo koji tip ćelije. Samim tim iz svake od ovih ćelija hipotetički se može razviti čovek.

Stadijum sa osam ćelija, na crtežu su obeležene blastomere.
Slika 6.4. Osmoćelijski stadijum

5. Četvrti dan (stadijum morule)

Morula predstavlja stadijum koji u sebi sadrži 32 blastomere. U ovom periodu preembrion stiže do uterusa.

Ćelije morule apsorbuju sekret uterusnih žlezda koji je ključan za njihovu ishranu. Sekret se prvo apsorbuje samo intracelularno, a potom i elstekstracelularno, formirajući male šupljine. Od njih se u stadijumu blastule formira blastocistnu šupljinu. (slika 6.5.)

Crtež stadijuma morule sa jasno obeleženim ćelijama i prostor između blastomera ispunjen sekretom.
Slika 6.5. Stadijum morule

6. Peti dan (stadijum Blastule)

Sa apsorbovanjem sekreta uterusnih žlezda, započinje i transformacija morule u blastulu (blastocista). Ona predstavlja poslednji stadijum u preimplantacionom periodu.

Blastocistu čine dve vrste ćelija: embrioblast i trofoblast. U njenoj unutrašnjosti nalazi se blastocistna šupljina tj. blastocel. (slika 6.6.)

Crtež preembriona u stadijumu blastociste sa obeleženim delovima: zona pellucida, blastocistna šupljina, trofoblast, embrioblast
Slika 6.6. Blastula (blastocista)

U odnosu na lokalizaciju embrioblasta, razlikujemo embrionalni i anembrionalni pol blastociste. (slika 6.7.)

Crtež blastociste sa obeleženim polovima: anembrionalni pol, deo blastociste na kom se nalazi blastocistna šupljina; embrionalni pol, deo blastociste na kom je embrioblast.
Slika 6.7. Blastocista sa obeleženim polovima

* Decidualna reakcija *

Predstavlja niz promena na nivou endometrijuma izavane produženim dejstvom progesterona iz žutog tela (corpus luteum) jajnika. Ove promene su krucijalne jer pripremaju endometrijum za implantaciju. (slika 6.8.)

Osim što se endometrijalni epitel izmenjuje i nastaju decidualne ćelije, ćelije strome endometrijuma takođe podležu promenama i to nazivamo pseudodecidualnom reakcijom.

Crtež koji prikazuje decidualno izmenjen endometrijum spreman za implantaciju blastociste. Obeleženi su decidualne ćelije, endometrijalne žlezde, kapilari, pseudodecidualna reakcija
Slika 6.8. Decidualna reakcija

B. Postimplantacioni period

Traje od 7. do 14. dana razvića, a započinje implantacijom blastociste u endometrijum tela materice.

I Implantacija

Predstavlja proces uranjanja blastociste u endometrijum. Započinje 6. dana razvića a završava se 9. dana. Najčešće se dešava u corpusu materice, međutim može se implantirati i na drugim mestima usled čega nastaju ektopične trudnoće.

Vrši se kroz dve faze: apozicija i adheziona faza. Apozicija je rana faza, u kojoj dolazi do nestabilne adhezije blastociste za površinu endometrijuma. Nakon nje nastupa adheziona faza sa mnogo stabilnijim vezama.

U toku implantacije dolazi do niza promena, kako na endometrijumu tako i na samoj blastocisti, a najbitnije među njima su:

1. Razgradnja zone pellucide

Zonu pellucidu razgrađuju enzimi materice. Ovo je ključan korak za dalju implantaciju. (slika 6.9.)

Crtež na kom je prikazana razgradnja zone pellucide.
Slika 6.9. Razgradnja zone pellucide

2. Spajanje embrionalnog pola i endometrijuma

Nije tačno poznat mehanizam koji omogućava da se uvek implantacija započinje na embrionalnom polu. (slika 6.10.)

Crtež prikazuje konstakt između blasstociste i endometrijuma. Objašnjeno je da uterusne žlezde luče veliku količinu bikarbonata, što dovodi do lokalnog povećanja PH. Ovo je značajno za adheziju.
Slika 6.10. Kontakt endometrijuma i blastociste

3. Proliferacija i diferencijacija trofoblasta

Započinje odmah po kontaktu između endometrijuma i blastociste. Diferencijacijom, iz trofoblasta nastaju dva sloja: citotrofoblast i sinciciotrofoblast.

Citotrofoblast formiraju ćelije čije membrane zadržavaju svoj integritet. Sinciciotrofoblast, sa druge strane, nastaje fuzijom velikog broja trofoblastnih ćelija. Tako nastaje multijedarna masa obavijena zajedničkom ćelijskom membranom. (slika 6.11.)

Enzimi sinciciotrofoblasta razgrađuju dezmozomalne veze između epitelnih ćelija materice, što omogućava uranjanje (implantaciju) zametka u endometrijum.

Osim toga, ove ćelije imaju i endokrinu ulogu, lučeći humani horionski gonadotropin (HCG), hormon koji je između ostalog, ključan za održavanje trudnoće.

Crtež sa implantiranom blastocistom i diferenciranim citotrofoblastom i sinciciotrofoblastom.
SLika 6.11. Sinciciotrofoblast i Citotrofoblast

4. Invazija intersticijuma

Proteolitički enzimi trofoblasta razgrađuju matriks lamine proprije. Na ovaj način blastocista stupa u kontakt sa stromom. Daljom aktivnošću proteolitičkih enzima dolazi do dubljeg prodiranja endometrijum.

U toku invazije, proteolitički enzimi razgrađuju zidove aa. spirales prilikom čega se formiraju šupljine – Lakune koje se ispunjavaju krvlju. (slika 6.12.)  

Crtež dodatne, dublje invazije strome  endometrijuma sa obeleženim sinciciotrofoblastom, citotrofoblastom i lakunama.
Slika 6.12. Invazija intersticijuma

5. Završetak implantacije

Uljučuje potpuno uranjanje blastociste u endometrijum.

Fibrinski koalgulacioni čep se formira na površini endometrijuma i to na mestu na kom se blastocista implantirala. Sinciciotrofoblast i citotrofoblast okružuju ceo embrion, a embrioblast se deli na dva sloja: hipoblast i epiblast. (slika 6.13.)

Crtež prikazuje blastocistu koja je u potpunosti invidirala endometrijum. Embrioblast je podeljen na hipoblast i epiblast.
Slika 6.13. Završetak implantacije

II Diferencijacija blastociste

Započinje već pri samoj implantaciji ali se nastavlja i nakon nje. Najbitnije promene na nivou blastociste u ovom periodu razvića su:

1. Dvoslojna (dvolisna) blastocista

Proliferacijom i diferencijacijom ćelija embrioblasta nastaje dvoslojni (bilaminarni) embrionalni disk kojeg čine dva sloja: hipoblast i epiblast. Zato se blastocista u ovom stadijumu naziva dvolistna ili dvoslojna. (slika 6.14.)

Crtež blastociste sa obeleženim hipoblastom, epiblastom, citotrofoblastom i sinciciotrofoblastom.
Slika 6.14. Dvoslojna blastocista

Hipoblast se još naziva i primarni endoderm, a izgrađen je od poligonalnih ćelija. On predstavlja ventralnu stranu (venter = stomak) blastociste, tj. buduću ventralnu stranu embriona.

Epiblast tj. primarni ektoderm je izgrađen od cilindričnih ćelija i predstavlja dorzalnu stranu (dorzum = pozadi,nazad) blastociste. Budbuća dorzalna strana embriona. (slika 6.15.)

Crtež sa specifičnijim prikazom hipoblasta i epiblasta.
Slika 6.15. Hipoblast i epiblast

2. Proliferacija i diferencijacija hipoblasta i epiblasta

Ćelije hipoblasta proliferišu i migriraju duž unutrašnje strane ćelija citotrofoblasta. Tako oblažu blastocistnu šupljinu i formiraju heuserovu egzocelomatičnu membranu.

Ćelije epiblasta proliferišu i deo njih se diferencira u amnioblaste. Amnioblasti zajedno sa delom epiblastnih ćelija ograničavaju amnionsku šupljinu. (slika 6.16.)

Crtež blastociste sa amnioblastima i heuserovom egzocelomatičnom membranom,
Slika 6.16. Heuserova membrana i amnioblasti

3. Formiranje ekstraembrionalnog retikuluma

Ćelije citotrofoblasta i Heuserove membrane počinju lučiti tečnost . On međusobno udaljava ove ćelije i formira se paučinasti prostor koji se naziva ekstraembrionalni retikulum. (slika 6.17.)

U ovom stadijumu prisutna je i primarna žumančana kesa koja je ograničena ćelijama heuserove membrane i ćelijama hipoblasta.

Blastocista sa obeleženim ekstraembrionalnim retikulumom, primarnom ćumančanom kesom i lakunama.
Slika 6.17. Ekstraembrionalni retikulum

4. Ekstraembrionalni mezoderm

Ćelije epiblasta, smeštene na periferiji embrionalnog diska, počinju proliferisati i formiraju ekstraembrionalni mezoderm. On ima dva lista: visceralni i parijetalni.

Parijetalni list oblaže citotrofoblast sa njegove unutrašnje strane. U daljem razvoju, parijetalni list, citotrofoblast i sinciciotrofoblast će učestvovati u formiranju horiona. (slika 6.18.)

Visceralni list oblaže amnionsku šupljinu i primarnu žumančanu kesu sa njihove spoljašnje strane. Samim tim, zid amniona je izgrađen od visceralnog ekstraembrionalnog mezoderma i amnioblasta dok zid žumančane kese grade Heuserova membrana i visceralni ekstraembrionalni mezoderm. (slika 6.18.)

Kada visceralni i parijetalni list ekstraembrionalnog mezoderma u potpunosti pokriju ciljane strukture, između njih ostaje šupljina koja se sada naziva horionska šupljina. (u prethodnoj fazi nazvana ekstraembrionalni retikulum)

Crtež blastociste sa obeleženim amnionom, horionom i parijetalnim i visceralnim listom ekstraembrionalnog mezoderma
Slika 6.18. Visceralni i parijetalni list

5. Sekundarna žumančana kesa

Nastaje tako što se primarna žumančana kesa udvaja. Nastaje sekundarna žumančana kesa (A) i ostatak koji vremenom u potpuinosti rudimentira. (slika 6.19.)

Crtež blastociste sa sekundarnom žumančanom kesom.
Slika 6.19. Sekundarna žumančana kesa

14. – 15. dan: završetak preembrionalnog perioda razvića:

Na kraju preembrionalnog perioda razvića, došlo je do potpune regeneracije endometrijuma na mestu invazije i formirale su se karakteristične embrionalne strukture: (slika 6.20)

Horion = sinciciotrofoblast + citotrofoblast + parijetalni list ekstraembrionalnog mezoderma

Horionska šupljina = prostor ispunjen tečnošću, između parijetalnog i visceralnog lista ekstraembrionalnog mezoderma. U toku preembrionalnog razvića, ova šupljina se širi razdvajajući embrioblastni deo blastociste od trofoblastnog.

Amnion = visceralni list ekstraembrionalnog mezoderma + amnioblasti

Sekundarna žumančana kesa =visceralni list exstraembrionalnog mezoderma + ćelije Heuserove membrane.

Mezenhimalna peteljka = parijetalni + visceralni list ekstraembrionalnog mezoderma. Od nje će nastati pupčana vrpca (funiculus umbilicalis)

Krajnji crtež preembroinalnog perioda razvića sa obeleženim horionom, horionskom šupljinom, žumančanom kesom i njenim zidom, amnion i mezenhimalna peteljka
Slika 6.20. Završetak preembrionalnog perioda

* Ishrana ploda *

1) Oocita – tokom sazrevanja akomulira veliku količinu hranljivih materija (glikogene granule i masne kapljice) i ovo predstavlja prvi izvor energije, sve dok zametak ne stigne do uterusa.

 2) Sekret uterusnih žlezda – kada zametak potroši sve zalihe koje je oocita akomulirala, blastomere počinju da apsorbuju sekret uterusnih žlezda. On će predstavljati značajan izvor hranljih materija za zigot sve do početka implantacije.

3)Histotrofna faza – započinje formiranjem sinciciotrofoblasta koji svojim enzimima razgradjuje decidualne ćelije, čije zalihe energije zametak koristi.

4) Hematotrofna faza – započinje formiranjem lakuna na nivou sinciciotrofoblasta (primitivna ueroplacentalna cirkulacija). Ova faza traje do rodjenja.