You are currently viewing Osnovna građa nukleinskih kiselina
Jedro thumbnail

Osnovna građa nukleinskih kiselina

Nukleinske kiseline su izgrađene iz nukleotida. U molekulu DNK-a to su dezoksiribonukleotidi, a u molekulu RNK to su ribonukleotidi.

Šta čini nukleotide?

Nukleotide čine tri osnovne komponente:
1. pentoza (šećer sa 5 C-atoma)
2. azotna baza
3. ostatak fosforne kiseline

U središtu je molekul šećera, za čiji 1. C – atom je vezana azotna baza, a za 5. C-atom ostatak fosforne kiseline.
Šećer i azotna baza grade nukleozid, tako da su nukleotidi fosfatni estri nukleozida (nukleozid – fosfati).
U sastavu DNK nalazi se dezoksiriboza, a u sastavu RNK riboza. Dezoksiriboza ne sadrži OH – grupu na 2. C- atomu riboze.
Azotne baze mogu biti purinske ili pirimidinske.
U purinske spadaju adenin (A) i guanin (G), a u pirimidinske citozin (C), timin (T) i uracil (U).
TImin postoji samo u dezoksiribonukleotidu, a uracil samo u ribonukleotidima.
Azotne baze su heterociklične organske baze.
Purinske baze imaju dva prstena, tako da su veće od pirimidinskih koje imaju jedan prsten.


U nukleotidu je azotna baza povezana sa šećerom N – glikozidnom vezom, koju purini grade preko N9 atoma, a pirimidini preko N1 atoma.


U sastavu molekula DNK nalaze se:

  • 2′ dezoksi-adenozin-5’monofosfat (dAMP)
  • 2′ dezoksi-guanozin-5’monofosfat (dGMP)
  • 2′ dezoksi-citidin-5’monofosfat (dCMP)
  • 2’dezoksi-timidin-5’monofosfat (dTMP)

U sastav RNK nalaze se sledeći ribonukleotidi:

  • adenozin-5’monofosfat (AMP)
  • guanozin-5’monofosfat (GMP)
  • uridin-5’monofosfat (UMP)
  • citidin-5’monofosfat (CMP)

Molekuli DNK i RNK su polinukleotidi, tj.polimeri građeni od nizova nukleotida. U jednom polinukleotidnom lancu nukleotidi su povezani fosfodiestarskim vezama , koje se formiraju između OH grupe na 3′ C- atomu jednog nukleotida i ostatka fosforne kiseline na 5′ C- atomu drugog nukleotida. Zato svaki polinukleotidni lanca ima na jednom kraju nukleotid sa slobodnom 5’PO3 grupom (5′ kraj), a na drugom kraju nukleotid sa slobodnom 3′ OH grupom (3’kraj). Ovi krajevi daju orijentaciju i polarnost polinukleotidnom lancu.


Fosfodiestarska veza

Primarna struktura nukleinskih kiselina zasnovana je na fosfodiestarskim vezama i određena je redosledom nukleotida.