1. Koji od navedenih predstavlja treci stepen smrzotina:

Pitanje 1 od 80

2. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa sunčanicom:

Pitanje 2 od 80

3. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 3 od 80

4. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Pitanje 4 od 80

5. Nastajanje termičke staze tela uslovljeno je: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 5 od 80

6. Koji od navedenih talasa prodiru duboko u tkivo i najštetniji su:

Pitanje 6 od 80

7. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 7 od 80

8. Dejstvo radioaktivnog zračenja zavisi od:

Pitanje 8 od 80

9. Lokalizacija smrzotina: (zaokruži netačno)

Pitanje 9 od 80

10. Koji od navedenih predstavlja drugi stepen smrzotina:

Pitanje 10 od 80

11. Elongacija PQRS talasa sa inverzijom T se javlja kada telesna temperatura padne na:

Pitanje 11 od 80

12. Zaokruži netačnu rečenicu vezanu za opekotine:

Pitanje 12 od 80

13. Odložena smrt kod opekotina, može nastati usled:

Pitanje 13 od 80

14. Obdukcioni nalaz nakon elektrokucije: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 14 od 80

15. Smrt dejstvom električne struje može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 15 od 80

16. Zaokruži netačnu tvrdnju za hipotermiju:

Pitanje 16 od 80

17. Usporeno i plitko disanje, bradikardija i atrijalna fibrilacija se javljaju kada telesna temperatura padne na:

Pitanje 17 od 80

18. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za toplotni udar:

Pitanje 18 od 80

19. Treci stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 19 od 80

20. Smrt može nastupiti kada telesna temperatura padne ispod:

Pitanje 20 od 80

21. Prema Wallance-ovom pravilu devetke, glava predstavlja koji procenat ukupne površine tela?

Pitanje 21 od 80

22. Jednosmerna struja:

Pitanje 22 od 80

23. Opečenost (combustio): (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 23 od 80

24. Predisponirajući faktori za nastanak toplotnog udara su:

Pitanje 24 od 80

25. Ekstraduralni ekstravazat treba razlikovati od:

Pitanje 25 od 80

26. Šta nije tačno za frekvencu naizmenične struje:

Pitanje 26 od 80

27. Prvi stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 27 od 80

28. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 28 od 80

29. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 29 od 80

30. Kod udara groma, na koži se može naći:

Pitanje 30 od 80

31. Smrt kod hipotermije može nastati usled:

Pitanje 31 od 80

32. Koja od navedenih tkiva su osetljiva na dejstvo radioaktivnog zračenja:

Pitanje 32 od 80

33. Drugi stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 33 od 80

34. Udar groma može usmrtiti osobu:

Pitanje 34 od 80

35. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za elektrokucije:

Pitanje 35 od 80

36. Šta od navedenog ne spada u termičke povrede:

Pitanje 36 od 80

37. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Pitanje 37 od 80

38. Opekotine su najčešće:

Pitanje 38 od 80

39. Po poreklu, smrt usled hipotermije najčešće je:

Pitanje 39 od 80

40. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Pitanje 40 od 80

41. Prolaskom struje kroz CNS, smrt može nastupiti usled:

Pitanje 41 od 80

42. Lichtenbergova mrlja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 42 od 80

43. Kod nesmrtnog udara groma:

Pitanje 43 od 80

44. Otpornost kože se smanjuje ako je ona:

Pitanje 44 od 80

45. "Višnjevski mrlje" je termin koji označava:

Pitanje 45 od 80

46. Koji od navedenih predstavlja četvrti stepen smrzotina:

Pitanje 46 od 80

47. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 47 od 80

48. Lichtenbergova mrlja je:

Pitanje 48 od 80

49. Ukoliko se poveća otpor u nekom provodniku, očekujemo:

Pitanje 49 od 80

50. Insolatio je:

Pitanje 50 od 80

51. Koji od navedenih talasa imaju najveći lokalni efekat:

Pitanje 51 od 80

52. Ukoliko povećamo vreme kontakta sa izvorom električne struje, stepen oštećenja tkiva će se:

Pitanje 52 od 80

53. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 53 od 80

54. Gubitak telesne temperature: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 54 od 80

55. Oparotine: (zaokruži netačno)

Pitanje 55 od 80

56. Koja od navedenih ne predstavlja kategoriju opekotina:

Pitanje 56 od 80

57. Težina opekotina zavisi od:

Pitanje 57 od 80

58. Ukoliko struja jačine 220 V stupi u kontakt sa kožom većeg otpora:

Pitanje 58 od 80

59. Ekstraduralni ekstravazat: (zaokruži netačno)

Pitanje 59 od 80

60. Kod opekotina izazvanih mikrotalasima, primarni biološki efekat je:

Pitanje 60 od 80

61. Klinička slika i tok opekotina zavisi od:

Pitanje 61 od 80

62. Električni beleg tj. signum electricum:

Pitanje 62 od 80

63. Šta od navedenog nije tačno za karbonifikovane leševe:

Pitanje 63 od 80

64. Šta od navedenog ne možemo očekivati na obdukciji umlih od hipotermije:

Pitanje 64 od 80

65. Koje od navedenih tkiva je najotpornije na dejstvo radioaktivnog zračenja:

Pitanje 65 od 80

66. Najopasnije struje su:

Pitanje 66 od 80

67. Prolaskom električne struje kroz srčani mišić, smrt nastupa usled:

Pitanje 67 od 80

68. Za potpuno sagorevanje leša odrasle osobe u krematorijumu, potrebno je:

Pitanje 68 od 80

69. Odložena smrt kod opekotina, može nastati usled:

Pitanje 69 od 80

70. Potpuni gubitak refleksa se javlja kada telesna temperatura padne na:

Pitanje 70 od 80

71. Četvrti stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 71 od 80

72. Koji od navedenih predstavlja prvi stepen smrzotina:

Pitanje 72 od 80

73. Smrzotine tj. perniones: (zaokruži netačno)

Pitanje 73 od 80

74. Šta od navedenog ne predstavlja način nastanka oparotine

Pitanje 74 od 80

75. Svračije noge: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 75 od 80

76. "Hladna nekroza" se javlja kada telesna temperatura padne na:

Pitanje 76 od 80

77. Zaokruži netačnu tvrdnju za barotraume:

Pitanje 77 od 80

78. Fulguratio je:

Pitanje 78 od 80

79. Tragovi groma mogu biti: (zaokruži netačan odgovor:)

Pitanje 79 od 80

80. Ventrikularna fibrilacija se javlja kada telesna temperatura padne na:

Pitanje 80 od 80