Sudska medicina: fizičke povrede

1. Po poreklu, smrt usled hipotermije najčešće je:

Question 1 of 80

2. Najopasnije struje su:

Question 2 of 80

3. Ukoliko se poveća otpor u nekom provodniku, očekujemo:

Question 3 of 80

4. Koji od navedenih predstavlja prvi stepen smrzotina:

Question 4 of 80

5. Ukoliko struja jačine 220 V stupi u kontakt sa kožom većeg otpora:

Question 5 of 80

6. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Question 6 of 80

7. Prema Wallance-ovom pravilu devetke, glava predstavlja koji procenat ukupne površine tela?

Question 7 of 80

8. Nastajanje termičke staze tela uslovljeno je: (zaokruži netačan odgovor)

Question 8 of 80

9. Ukoliko povećamo vreme kontakta sa izvorom električne struje, stepen oštećenja tkiva će se:

Question 9 of 80

10. Oparotine: (zaokruži netačno)

Question 10 of 80

11. Treci stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Question 11 of 80

12. Usporeno i plitko disanje, bradikardija i atrijalna fibrilacija se javljaju kada telesna temperatura padne na:

Question 12 of 80

13. Lichtenbergova mrlja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 13 of 80

14. Smrt dejstvom električne struje može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 14 of 80

15. Prolaskom struje kroz CNS, smrt može nastupiti usled:

Question 15 of 80

16. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 16 of 80

17. Lokalizacija smrzotina: (zaokruži netačno)

Question 17 of 80

18. Insolatio je:

Question 18 of 80

19. Ekstraduralni ekstravazat treba razlikovati od:

Question 19 of 80

20. Ventrikularna fibrilacija se javlja kada telesna temperatura padne na:

Question 20 of 80

21. Elongacija PQRS talasa sa inverzijom T se javlja kada telesna temperatura padne na:

Question 21 of 80

22. Četvrti stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Question 22 of 80

23. Šta nije tačno za frekvencu naizmenične struje:

Question 23 of 80

24. Predisponirajući faktori za nastanak toplotnog udara su:

Question 24 of 80

25. Jednosmerna struja:

Question 25 of 80

26. Koji od navedenih talasa imaju najveći lokalni efekat:

Question 26 of 80

27. Kod udara groma, na koži se može naći:

Question 27 of 80

28. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa sunčanicom:

Question 28 of 80

29. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za toplotni udar:

Question 29 of 80

30. Smrt kod hipotermije može nastati usled:

Question 30 of 80

31. "Višnjevski mrlje" je termin koji označava:

Question 31 of 80

32. Tragovi groma mogu biti: (zaokruži netačan odgovor:)

Question 32 of 80

33. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 33 of 80

34. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Question 34 of 80

35. Fulguratio je:

Question 35 of 80

36. Zaokruži netačnu tvrdnju za barotraume:

Question 36 of 80

37. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 37 of 80

38. Zaokruži netačnu tvrdnju za hipotermiju:

Question 38 of 80

39. Smrt može nastupiti kada telesna temperatura padne ispod:

Question 39 of 80

40. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 40 of 80

41. Klinička slika i tok opekotina zavisi od:

Question 41 of 80

42. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 42 of 80

43. Otpornost kože se smanjuje ako je ona:

Question 43 of 80

44. Ekstraduralni ekstravazat: (zaokruži netačno)

Question 44 of 80

45. Obdukcioni nalaz nakon elektrokucije: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 45 of 80

46. Odložena smrt kod opekotina, može nastati usled:

Question 46 of 80

47. Težina opekotina zavisi od:

Question 47 of 80

48. Udar groma može usmrtiti osobu:

Question 48 of 80

49. Odložena smrt kod opekotina, može nastati usled:

Question 49 of 80

50. Koji od navedenih predstavlja drugi stepen smrzotina:

Question 50 of 80

51. Šta od navedenog ne predstavlja način nastanka oparotine

Question 51 of 80

52. Lichtenbergova mrlja je:

Question 52 of 80

53. Koja od navedenih ne predstavlja kategoriju opekotina:

Question 53 of 80

54. Potpuni gubitak refleksa se javlja kada telesna temperatura padne na:

Question 54 of 80

55. Kod nesmrtnog udara groma:

Question 55 of 80

56. Smrzotine tj. perniones: (zaokruži netačno)

Question 56 of 80

57. Zaokruži netačnu rečenicu vezanu za opekotine:

Question 57 of 80

58. Koji od navedenih predstavlja treci stepen smrzotina:

Question 58 of 80

59. Koji od navedenih predstavlja četvrti stepen smrzotina:

Question 59 of 80

60. Koje od navedenih tkiva je najotpornije na dejstvo radioaktivnog zračenja:

Question 60 of 80

61. Opekotine su najčešće:

Question 61 of 80

62. Koja od navedenih tkiva su osetljiva na dejstvo radioaktivnog zračenja:

Question 62 of 80

63. Za potpuno sagorevanje leša odrasle osobe u krematorijumu, potrebno je:

Question 63 of 80

64. Šta od navedenog nije tačno za karbonifikovane leševe:

Question 64 of 80

65. Opečenost (combustio): (zaokruži tačan odgovor)

Question 65 of 80

66. Drugi stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Question 66 of 80

67. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za elektrokucije:

Question 67 of 80

68. Prvi stepen opekotina: (zaokruži tačan odgovor)

Question 68 of 80

69. Gubitak telesne temperature: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 69 of 80

70. Električni beleg tj. signum electricum:

Question 70 of 80

71. Kod opekotina izazvanih mikrotalasima, primarni biološki efekat je:

Question 71 of 80

72. Šta od navedenog ne spada u termičke povrede:

Question 72 of 80

73. Dejstvo radioaktivnog zračenja zavisi od:

Question 73 of 80

74. Svračije noge: (zaokruži tačan odgovor)

Question 74 of 80

75. Šta od navedenog ne možemo očekivati na obdukciji umlih od hipotermije:

Question 75 of 80

76. "Hladna nekroza" se javlja kada telesna temperatura padne na:

Question 76 of 80

77. Prolaskom električne struje kroz srčani mišić, smrt nastupa usled:

Question 77 of 80

78. Rana smrt kod opekotina, može nastati usled: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 78 of 80

79. Koji od navedenih talasa prodiru duboko u tkivo i najštetniji su:

Question 79 of 80

80. Šta od navedenog ne može da nam ukaže na zaživotnost dospevanja u požar:

Question 80 of 80


 


– Advertisement –