S. aureus je Gram pozitivna, katalaza i koagulaza pozitivna koka. Vrsta nosi naziv po zlatno-žutim kolonijama koje formira na krvnom agaru (lat. aureus – zlatno). (slika 1.)

Slika 1. Kolonije s.aureusa na krvnom agaru. Obratiti pažnju na zlatnu boju kolonija po kojoj je vrsta i dobila ime. Takođe je označena zona β-hemolize što će biti razjašnjeno u narednom tekstu. 

Izvor: HansN., wikimedia commons, Staphylococcus aureus appearance on various cultivation media, pigment production, hemolysis and colony morphology, CC BY 3.0, editovano od strane fascija.com

S. aureus su prečnika 0,5 – 1,5 µm i mogu biti raspoređene pojedinačno, u parovima ili u grupama koje podsećaju na grozdove (po čemu je ovaj rod i dobio ime staphylococcus; gr. Staphylon – grozd, coccus – zrno). Ove bakterije su nepokretne, asporogene, fakultativno anaerobne i rastu na temperaturama u širokom rasponu 18 – 40°C. (slika 2) 

Slika 2. A. Izgled kolonija s.aureus-a pod elektronskim mikroskopom, obratiti pažnju na oblik bakterije i način na koji se međusobno grupišu (grozdaste formacije) B. Izgled kolonija s.aureus-a pod svetlostnim mikroskopom, bojenje po Gramu.

Izvor: CDC, ID#11155, ID#2297, PD

Faktori virulencije s.aureus

S. aureus poseduje veliki broj faktora virulencije koji mu omogućavaju da preživi i prevaziđe različite prepreke uspostavljene od strane domaćina. 

Kapsula

Neki od sojeva poseduju polisaharidnu kapsulu koja ima antifagocitnu ulogu. Kako to zapravo funkcioniše?

Svaka bakterija na svojoj površini poseduje niz proteina koje naš imunski sistem vrlo lako prepoznaje. Vezivanjem za te proteine pokreću se kompleksni imunski procesi koji rezultiraju uništavanjem bakterije.

Iz tog razloga neke od bakterija su se “dosetile” da svoju površinu oblože polisaharidima i time fizički “pokriju” svoje proteine otežavajući pristup imunskim faktorima našeg organizma. Osim toga polisaharidna kapsula je glatka i sluzava što dodatno otežava fagocitima da se vežu za bakteriju.