5%

Pitanje 1 od 20

1. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Najveći deo sprovodnog respiratornog sitema obložen je:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Krvno-vazdušnu barijeru čine?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Obeleži tačno:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Bronhiole:

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Distalno, duž zida respiratorne bronhiole postepeno se:

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Vazduh u alveolama odvajaju od krvi u kapilarima komponente krvno-vazdušne barijere, kojih ima koliko?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Obeleži netačno:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Netačan iskaz za alveole:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Netačan iskaz za neuroepitelna telašca bronhiola:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Olfaktivni epitel čine koje ćelije:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. U sastav respiratornog epitela ne ulaze:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Prema distalnom kraju respiratornih bronhiola:

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Retikularna vlakna u respiratornom sistemu:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 20 od 20