5%

Pitanje 1 od 20

1. Koja od navedenih kiselina sa 3 mola kalcijum-hidroksida daje 1 mol neutralne soli?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Ako se 5,3 g natrijum-karbonata nalazi rastvoreno u 500 mL rastvora izračunati koncentraciju natrijumovih jona u mol/L, ako je atomska masa za natrijum 23?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Element koji ima konfigurciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 se nalazi u sledećoj periodi:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Zaokružiti formulu jedinjenja kod kojih se nemože da obrazuje vodonična veza:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Najkiseliji je rastvor koji ima:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koji od ovih oksida u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Za koje od sledećih jedinjenja, nakon hidrolize, pH je veći od 7?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska jedinjenja:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koliko iznosi količinska koncentracija rastvora srebro-nitrata ako 1 mL tog rastvora sadrži 0,03 g srebo-nitrata i ako su atomske mase za srebro 108 i za azot 14?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Koliki je pH rastvora, koji u 50mL sadrži 3,15 g azotne kiseline, ako je ona 100% disosovana i ako je atomska masa za azot 14?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Rastvorima kiselina dodate su baze u istom odnosu molova (1:1). Koji će od dobijenih rastvora reagovati kiselo?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. U kom od sledećih vodenih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Najbazniji je rastvor koji ima:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koja so u vodenom rastvoru reaguje bazno?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. U kojem nizu elemenata se nalaze elementi sa najnižom energijom jonizacije?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Koliko molova magnezijum-oksida nastane sagorevanjem 0,2 mola magnezijuma?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Koliko L NO, računato pri standardnim uslovima, nastaje potpunim sagorjevanjem 2 mola amonijaka?

Pitanje 20 od 20