Opšta i neorganska hemija:

 5%

Question 1 of 20

1. Molekulska masa tercijarnog kalcijum-fosfata je: ( Ca = 40, P = 31 )

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Koja so u vodenom rastvoru reaguje neutralno?

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje sa natrijum- hidroksidom daje jedinjenje, koje u vodenom rastvoru hidrolizuje.

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Koja od sledećih formula predstavlja baznu so?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Koja je reakcija moguća:

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Element koji ima konfigurciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 se nalazi u sledećoj periodi:

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Koja od sledećih formula predstavlja slabu bazu?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Katalizatori su supstance koje:

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. U reakciji 0,4 mola feri-hlorida ( gvožđe (III)-hlorid) sa sumpor-vodonikom dobija se:

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska jedinjenja:

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Relativna atomska masa joda je 127. Kolika je masa molekula tog elementa?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Koliko će se dobiti molova neutralne (normalne) soli dejstvom 100 mL rastvora kalijum-hidroksida koncentracije 1 mol/L na azot-pentoksid?

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Zaokružiti formulu jedinjenja kod kojih se nemože da obrazuje vodonična veza:

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Ako se 5,3 g natrijum-karbonata nalazi rastvoreno u 500 mL rastvora izračunati koncentraciju natrijumovih jona u mol/L, ako je atomska masa za natrijum 23?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. U kom odnosu molova reaguju aluminijum-hidroksid i fosforna kiselina pri potpunoj neutralizaciji?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Koji od navedenih gasova ne reaguje sa natrijum-hidroksidom?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Koliko molova magnezijum-oksida nastane sagorevanjem 0,2 mola magnezijuma?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja čiji vodeni rastvori reaguju bazno?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –