5%

Pitanje 1 od 20

1. Zaokružite jedinjenje u kojem gvožđe ima oksidacioni broj dva:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Koliko će se dobiti molova neutralne soli dejstvom 200 ml rasvora fosforne kiseline koncentracije 2 mol/L, na magnezijum-oksid?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Koliko L NO, računato pri standardnim uslovima, nastaje potpunim sagorjevanjem 2 mola amonijaka?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koja od navedenih baza nema svoj anhidrid?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Element koji ima konfigurciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 se nalazi u sledećoj periodi:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Zaokruži slovo ispred formule oksida koji u reakciji sa natrijum-hidroksidom može da da dva tipa soli, jednu kiselu i jednu neutralnu.

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koja so u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. U kom od sledećih vodenih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u 200 mL, nrastvora ako je za neutralizaciju tog rastvora, do neutralne soli, potrebno 0,4 g magnezijum-oksida i ako je atomska masa za magnezijum 24?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Zaokruži slovo ispred formule anhidrida azotaste kiseline.

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koliko iznosi molekulska masa oksida dvovalentnog metala ako njegovih 2 g reaguju sa 3,65 g hlorovodonične kiseline i ako je atomska masa za hlor 35,5?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Katalizatori su supstance koje:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Zaokruži slovo ispred formule kiselog oksida.

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi bazne okside?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koje od navedenih jedinjenja sa kalijum-hidroksidom daje so koja u vodi hidrolizuje?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Koja od navedenih kiselina nema svoj anhidrid?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Zaokruži koligativne osobine rastvora.

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. U kom od navedenih rastvora će, pri podjednakim koncetracijama, biti najviša vrednost pH?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Koja je reakcija moguća:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Element sa atomskim brojem 16 ima osobine najsličnije elementu čiji je atomski broj:

Pitanje 20 od 20