5%

Pitanje 1 od 20

1. Katalizatori su supstance koje:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Molekulska masa tercijarnog kalcijum-fosfata je: ( Ca = 40, P = 31 )

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Najkiseliji je rastvor koji ima:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Koji od ovih oksida u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Koja od sledećih formula predstavlja slabu bazu?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koja od sledećih soli u vodenom rastvoru reaguje bazno?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Koliko će molova amonijum-hlorida da reaguje sa viškom natrijum-nitrita da bi se dobilo 5,6 l azota, računato pri standardnim uslovima?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koja so usled hidrolize reaguje kiselo?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi bazne okside?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koja od sledećih formula predstavlja baznu so?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Zaokruži slovo ispred koncentracije za kiseo rastvor.

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. U kom odnosu molova reaguju aluminijum-hidroksid i fosforna kiselina pri potpunoj neutralizaciji?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Koja so u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koja od navedenih baza nema svoj anhidrid?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Od nabrojanih molekula najveći dipolni momennat ima:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom daje jedinjenje koje hidrolizuje!

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Zaokruži slovo ispred formule kiselog oksida.

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Koliko će se grama kalcijum-bisulfata ( kiselog sulfata ) dobiti reakcijom kalcijum-hidroksida sa 400 mL rastvora sumporne kiseline čija je koncentracija 0,2 mol/L? (Ca = 40, S = 32)

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Izračunati zapreminu pod normalnim uslovima 5 g azota. Ar(N) =14 g.

Pitanje 20 od 20