Opšta i neorganska hemija:

 5%

Question 1 of 20

1. Koliko će se grama kalcijum-bisulfata ( kiselog sulfata ) dobiti reakcijom kalcijum-hidroksida sa 400 mL rastvora sumporne kiseline čija je koncentracija 0,2 mol/L? (Ca = 40, S = 32)

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Zaokružite jedinjenje u kojem gvožđe ima oksidacioni broj dva:

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Koja je reakcija moguća:

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Koji od ovih oksida u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Koji od navedenih oksida pri reakciji sa 0,12 mola magnezijum-hidroksida daje 0,04 mola neutralne soli?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Zaokruži slovo ispred formule kiselog oksida.

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Zaokruži koligativne osobine rastvora.

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. U kom od sledećih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Koliki je pH rastvora, koji u 50mL sadrži 3,15 g azotne kiseline, ako je ona 100% disosovana i ako je atomska masa za azot 14?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Molekulska masa tercijarnog kalcijum-fosfata je: ( Ca = 40, P = 31 )

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Koje od navedenih jedinjenja sa kalijum-hidroksidom daje so koja u vodi hidrolizuje?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. U kojem nizu elemenata se nalaze elementi sa najnižom energijom jonizacije?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom daje jedinjenje koje hidrolizuje!

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Koji rastvor dobiven mešanjem ( jednakih zapremina ) dva rastvora iste koncentracije ( mol/L ), reaguje kiselo?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska jedinjenja:

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. U kom od sledećih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Koje od navedenih jedinjenja ima jonski tip veze?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Za koje od sledećih jedinjenja, nakon hidrolize, pH je veći od 7?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Zaokruži slovo ispred koncentracije za kiseo rastvor.

Question 20 of 20


 


– Advertisement –