1. Koja od sledećih supstanci je element:

Pitanje 1 od 91

2. Element koji ima konfigurciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 se nalazi u sledećoj periodi:

Pitanje 2 od 91

3. Element koji ima konfigurciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 se nalazi u sledećoj periodi:

Pitanje 3 od 91

4. U kojem nizu elemenata se nalaze elementi sa najnižom energijom jonizacije?

Pitanje 4 od 91

5. Ako se neki element nalazi u četvrtoj periodi i drugoj grupi njegov redni broj je:

Pitanje 5 od 91

6. Ako su atomske mase za kalcijum 40 i za fosfor 31 molekulska masa za primarni kalcijum-fosfat iznosi:

Pitanje 6 od 91

7. Od nabrojanih molekula najveći dipolni momennat ima:

Pitanje 7 od 91

8. Element sa atomskim brojem 16 ima osobine najsličnije elementu čiji je atomski broj:

Pitanje 8 od 91

9. Molekulska masa tercijarnog kalcijum-fosfata je: ( Ca = 40, P = 31 )

Pitanje 9 od 91

10. Relativna atomska masa joda je 127. Kolika je masa molekula tog elementa?

Pitanje 10 od 91

11. Koje od navedenih jedinjenja ima kovalentni tip veze?

Pitanje 11 od 91

12. Koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska jedinjenja:

Pitanje 12 od 91

13. Koje od navedenih jedinjenja ima jonski tip veze?

Pitanje 13 od 91

14. Koliko L NO, računato pri standardnim uslovima, nastaje potpunim sagorjevanjem 2 mola amonijaka?

Pitanje 14 od 91

15. Zaokruži slovo ispred formule kiselog oksida.

Pitanje 15 od 91

16. Zaokruži slovo ispred formule baznog oksida.

Pitanje 16 od 91

17. Zaokruži slovo ispred formule anhidrida azotaste kiseline.

Pitanje 17 od 91

18. Zaokruži slovo ispred formule amfoternog oksida.

Pitanje 18 od 91

19. Zaokruži slovo ispred formule oksida koji u reakciji sa vodom daje dvobaznu bazu.

Pitanje 19 od 91

20. Zaokruži slovo ispred formule oksida koji u reakciji sa natrijum-hidroksidom može da da dva tipa soli, jednu kiselu i jednu neutralnu.

Pitanje 20 od 91

21. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside?

Pitanje 21 od 91

22. U kome nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi bazne okside?

Pitanje 22 od 91

23. Koji od navedenih oksida pri reakciji sa 0,6 mola kalcijum-hidroksida daje 0,6 mola neutralne soli?

Pitanje 23 od 91

24. Koja reakcija prikazuje reakciju oksidoredukcije?

Pitanje 24 od 91

25. Koja je reakcija moguća:

Pitanje 25 od 91

26. U kom nizu se nalaze supstance koje mogu da se koriste samo kao redukciona sredstva?

Pitanje 26 od 91

27. U reakciji 0,4 mola feri-hlorida ( gvožđe (III)-hlorid) sa sumpor-vodonikom dobija se:

Pitanje 27 od 91

28. Koliko molova magnezijum-oksida nastane sagorevanjem 0,2 mola magnezijuma?

Pitanje 28 od 91

29. Koja od sledećih formula predstavlja baznu so?

Pitanje 29 od 91

30. Koja kiselina nastaje djelovanjem sumporne kiseline na natrijum-nitrit?

Pitanje 30 od 91

31. Koja se kiselina oslobađa djelovanjem sumporne kiseline na kalijum-hlorit?

Pitanje 31 od 91

32. Koja od sledećih formula predstavlja slabu bazu?

Pitanje 32 od 91

33. Koja od sledećih formula predstavlja jaku bazu?

Pitanje 33 od 91

34. Koja od sledećih formula predstavlja formulu slabog elektrolita?

Pitanje 34 od 91

35. Koja od navedenih baza nema svoj anhidrid?

Pitanje 35 od 91

36. Koja od navedenih kiselina nema svoj anhidrid?

Pitanje 36 od 91

37. Koja od sledećih kiselina neutralizacijom ne može da gradi kisele soli?

Pitanje 37 od 91

38. Koja od navedenih kiselina sa 3 mola kalcijum-hidroksida daje 1 mol neutralne soli?

Pitanje 38 od 91

39. Najkiseliji je rastvor koji ima:

Pitanje 39 od 91

40. Najbazniji je rastvor koji ima:

Pitanje 40 od 91

41. Koliko iznosi pH 0,01 mol/L vodenog rastvora kalijum-hidroksida ako je stepen disocijacije, alfa, 1 ?

Pitanje 41 od 91

42. Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje sa natrijum- hidroksidom daje jedinjenje, koje u vodenom rastvoru hidrolizuje.

Pitanje 42 od 91

43. Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom daje jedinjenje koje hidrolizuje!

Pitanje 43 od 91

44. Koja od sledećih soli u vodenom rastvoru reaguje bazno?

Pitanje 44 od 91

45. Koja od sledećih soli zbog hidrolize u vodenom rastvoru reaguje kiselo?

Pitanje 45 od 91

46. Zaokruži slovo ispred soli koja ne hidrolizuje.

Pitanje 46 od 91

47. Za koje od sledećih jedinjenja, nakon hidrolize, pH je veći od 7?

Pitanje 47 od 91

48. Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u 200 mL, nrastvora ako je za neutralizaciju tog rastvora, do neutralne soli, potrebno 0,4 g magnezijum-oksida i ako je atomska masa za magnezijum 24?

Pitanje 48 od 91

49. Koliko treba dodati g Zn u 100 mL 0,2 molL rastvora CuSO4 da bi se izgubila plava boja, ako je atomska masa za Zn 65?

Pitanje 49 od 91

50. Koji od navedenih gasova ne reaguje sa natrijum-hidroksidom?

Pitanje 50 od 91

51. Koliko iznosi molekulska masa oksida dvovalentnog metala ako njegovih 2 g reaguju sa 3,65 g hlorovodonične kiseline i ako je atomska masa za hlor 35,5?

Pitanje 51 od 91

52. Koliko će molova amonijum-hlorida da reaguje sa viškom natrijum-nitrita da bi se dobilo 5,6 l azota, računato pri standardnim uslovima?

Pitanje 52 od 91

53. Koliko je molova mangan-dioksida potrebno za oksidaciju HCl da bi se dobilo 33,6 l hlora, računato pri standardnim uslovima?

Pitanje 53 od 91

54. Koliko iznosi količinska koncentracija rastvora srebro-nitrata ako 1 mL tog rastvora sadrži 0,03 g srebo-nitrata i ako su atomske mase za srebro 108 i za azot 14?

Pitanje 54 od 91

55. Ako se 5,3 g natrijum-karbonata nalazi rastvoreno u 500 mL rastvora izračunati koncentraciju natrijumovih jona u mol/L, ako je atomska masa za natrijum 23?

Pitanje 55 od 91

56. U kom odnosu molova reaguju aluminijum-hidroksid i fosforna kiselina pri potpunoj neutralizaciji?

Pitanje 56 od 91

57. Koliko će se dobiti molova neutralne soli dejstvom 200 ml rasvora fosforne kiseline koncentracije 2 mol/L, na magnezijum-oksid?

Pitanje 57 od 91

58. Koliko će se dobiti molova neutralne (normalne) soli dejstvom 100 mL rastvora kalijum-hidroksida koncentracije 1 mol/L na azot-pentoksid?

Pitanje 58 od 91

59. Koliko će se grama kalcijum-bisulfata ( kiselog sulfata ) dobiti reakcijom kalcijum-hidroksida sa 400 mL rastvora sumporne kiseline čija je koncentracija 0,2 mol/L? (Ca = 40, S = 32)

Pitanje 59 od 91

60. Koji od navedenih oksida pri reakciji sa 0,12 mola magnezijum-hidroksida daje 0,04 mola neutralne soli?

Pitanje 60 od 91

61. Kiselina i baza su pomešane u istom molarnom odnosu. Koji od navedenih rastvora reaguje kiselo?

Pitanje 61 od 91

62. Koja so u vodenom rastvoru reaguje neutralno?

Pitanje 62 od 91

63. Koja so u vodenom rastvoru reaguje bazno?

Pitanje 63 od 91

64. Koja so usled hidrolize reaguje kiselo?

Pitanje 64 od 91

65. Koja so u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 65 od 91

66. U kom od sledećih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Pitanje 66 od 91

67. U kom od navedenih rastvora će, pri podjednakim koncetracijama, biti najviša vrednost pH?

Pitanje 67 od 91

68. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja čiji vodeni rastvori reaguju kiselo?

Pitanje 68 od 91

69. Koji rastvor dobiven mešanjem ( jednakih zapremina ) dva rastvora iste koncentracije ( mol/L ), reaguje kiselo?

Pitanje 69 od 91

70. Katalizatori su supstance koje:

Pitanje 70 od 91

71. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 71 od 91

72. Sa kojim od navedenih jedinjenja natrijum-hidroksid daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 72 od 91

73. Koji od ovih oksida u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo?

Pitanje 73 od 91

74. U kom od sledećih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Pitanje 74 od 91

75. Sa kojim od navedenih jedinjenja azotna kiselina daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

Pitanje 75 od 91

76. Koji od rastvora istih koncentracija ( 1 mol/L ) kada se pomešaju u istom odnosu, reaguju kiselo?

Pitanje 76 od 91

77. U kom od sledećih vodenih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

Pitanje 77 od 91

78. Koje od navedenih jedinjenja sa kalijum-hidroksidom daje so koja u vodi hidrolizuje?

Pitanje 78 od 91

79. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja čiji vodeni rastvori reaguju bazno?

Pitanje 79 od 91

80. Koji rastvor dobijen mešanjem ( jednakih zapremina ) dva rastvora iste koncentracije ( mol/L), reaguje kiselo?

Pitanje 80 od 91

81. Koliki je pH rastvora, koji u 50mL sadrži 3,15 g azotne kiseline, ako je ona 100% disosovana i ako je atomska masa za azot 14?

Pitanje 81 od 91

82. Zaokruži slovo ispred koncentracije za kiseo rastvor.

Pitanje 82 od 91

83. Kojoj grupi periodnog sistema pripada i koji je element, ako ima konfiguraciju 1s22s22p63s23p64s2

Pitanje 83 od 91

84. Zaokruži niz elementa u kojem je element sa najvećim elektronskim afinitetom.

Pitanje 84 od 91

85. Zaokružiti formulu jedinjenja kod kojih se nemože da obrazuje vodonična veza:

Pitanje 85 od 91

86. Rastvorima kiselina dodate su baze u istom odnosu molova (1:1). Koji će od dobijenih rastvora reagovati kiselo?

Pitanje 86 od 91

87. Izračunati zapreminu pod normalnim uslovima 5 g azota. Ar(N) =14 g.

Pitanje 87 od 91

88. Zaokruži koligativne osobine rastvora.

Pitanje 88 od 91

89. Izračunati zapreminu pod normalnim uslovima 5g kiseonika: Ar(O)=16.

Pitanje 89 od 91

90. Zaokružite jedinjenje u kojem gvožđe ima oksidacioni broj dva:

Pitanje 90 od 91

91. Koliko se mililitara rastvora natrijum-sulfata, koncentracije 1 mol/L može dobiti od 28,4 g te soli? (Na=23; S=32).

Pitanje 91 od 91