Ekologija:

1. Podela mora na dva osnovna sloja, fotični i afotični, zasnovana je na:

Question 1 of 67

2. U zagađivanju vazduha i vode naše Planete, najviše učestvuju:

Question 2 of 67

3. Deo areala aktivnosti branjen od strane grupe životinja naziva se:

Question 3 of 67

4. Ekologija izučava:

Question 4 of 67

5. Sposobnost prilagođavanja vrste na određeni dijapazon dejstva faktora sredine naziva se (zaokruži netačan odgovor)

Question 5 of 67

6. Nadmorska visina spada u:

Question 6 of 67

7. Jean od navedenih organa nije često ugrožen malignim promenama:

Question 7 of 67

8. Pojava kiselih kiša se obično vezuje za sledeće tipove aerozagađenja:

Question 8 of 67

9. Vertikalno smenjivanje ekosistema u planinskim regionima prvenstveno zavisi od:

Question 9 of 67

10. Najveću količinu sunčeve energije apsorbuju:

Question 10 of 67

11. Ukupna biomasa koju proizvode organizmi u datom ekosistemu u jedinici vremena na jedinici površine, naziva se:

Question 11 of 67

12. Strukturu nekog ekosistema čine:

Question 12 of 67

13. U sledećem lancu ishrane, jedna karika ne pripada lancu grabljivica:

Question 13 of 67

14. Promene fizičkih uslova i izgleda sredine nastaju: (zaokruži netačan odgovor)

Question 14 of 67

15. Prilikom prostornog planiranja i projektovanja ne primenjuju se sledeći kriterijumi:

Question 15 of 67

16. Glavni uzroci zagađenja životne sredine su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 16 of 67

17. Dobijanje energije iz jednog od navedenih izvora nema negativne posledice po stanje životne sredine:

Question 17 of 67

18. Najopasnije zagađenje u pogledu na genetičke i somatske efekte je:

Question 18 of 67

19. Slepo kuče, rovac i krtica imaju zajedničko sledeće:

Question 19 of 67

20. Ozonski ekran je formiran:

Question 20 of 67

21. U kom periodu života je organizam čoveka najosetljiviji na teratogene:

Question 21 of 67

22. Povećanje zelenih površina ima prvenstveno za cilj smanjenje zagađenosti:

Question 22 of 67

23. U skoroj prošlosti, pod uticajem čoveka nestale su sledeće životinje: (zaokruži netačan odgovor)

Question 23 of 67

24. Vodeni ekosistemi sa niskom biološkom produkcijom nazivaju se:

Question 24 of 67

25. Koji je od navedenih Zemljinih omotača najkasnije nastao:

Question 25 of 67

26. Među najosetljivije delove organizma na radioaktivno zračenje spadaju: (zaokruži netačan odgovor)

Question 26 of 67

27. U pojasu između suptropske i umerene zone gde se tokom godine smenjuju sušni i vlažni period, razvijen je mediteranski tip vegetacije i faune. Takav tip ekosistema još se sreće u: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 27 of 67

28. Živi svet kao bioetička komponenta biosfere ima, pored ostalog sledeće uloge: (zaokruži netačan odgovor)

Question 28 of 67

29. Insekticidi, hemijski dodaci u hrani, kozmetički preparati itd. posle dužeg delovanja na organizam čoveka ili životinje mogu dovesti do: (zaokružite netačan odgovor)

Question 29 of 67

30. Nenasledne promene nekih morfoloških i fizioloških osobina organizama, koje nastupaju kao reakcija organizma na trenutne uslove spoljašnje sredine nazivaju se:

Question 30 of 67

31. Jedan od navedenih predela ne predstavlja nacionalni park:

Question 31 of 67

32. Dozvoljena granica buke (ona koja ne oštećuje sluh) je:

Question 32 of 67

33. Nauka koja se bavi izučavanjem različitih aspekata delovanja otrova na organizme, populacije i zajednice u uslovima zagađenja sredine zove se:

Question 33 of 67

34. Jedna od sledećih zona ne pripada horizontalnoj stratifikaciji morske vodene zajednice:

Question 34 of 67

35. Ekologija predela (landšaftna ekologija) izučava:

Question 35 of 67

36. Analitička ekologija bavi se:

Question 36 of 67

37. Od početka čovekove istorije do danas, čovečanstvo je prolazilo kroz razvojne etape: (zaokruži netačan odgovor)

Question 37 of 67

38. U staništu koje naseljavaju, jednike neke populacije mogu da budu raspoređene:

Question 38 of 67

39. Toksični efekti ozona ogledaju se u: (zaokruži netačan odgovor)

Question 39 of 67

40. Najznačajniji uzrok zagađenja vazduha predstavlja:

Question 40 of 67

41. Zaokruži netačan sikaz:

Question 41 of 67

42. Sličnost različitih vrsta prilagođenih na iste životne uslove, naziva se:

Question 42 of 67

43. Dinamika ekosistema označava:

Question 43 of 67

44. Od navedenih vodenih ekosistema, kiseonikom je najbogatiji:

Question 44 of 67

45. U osnovne elemente biosfere ne spada:

Question 45 of 67

46. Jedan od postupaka za smanjenje zagađenosti vazduha je: (zaokruži netačan odgovor)

Question 46 of 67

47. Pod uzrasnom strukturom populacije se podrazumeva:

Question 47 of 67

48. Neki od najvažnijih zagađivača vazduha u gradskoj sredini su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 48 of 67

49. Koji je procenat ugroženih vrsta kojima preti opasnost od istrebljenja u narednih 20 do 30 godina:

Question 49 of 67

50. Sukcesija je naziv za:

Question 50 of 67

51. Dobro osvetljeni, površinski sloj jezera naziva se:

Question 51 of 67

52. Sintetička ekologija bavi se, pored ostalog:

Question 52 of 67

53. Jedna od navedenih kategorija ne predstavlja tip biotoma:

Question 53 of 67

54. U okviru kopnenog dela biosfere, najveću površinu zauzimaju:

Question 54 of 67

55. Sloj ozona u atmosferi:

Question 55 of 67

56. Niska primarna produktivnost odlikuje:

Question 56 of 67

57. Morski fitoplankton naseljava isključivo:

Question 57 of 67

58. Ekološka valenca predstavlja:

Question 58 of 67

59. Biom je:

Question 59 of 67

60. Zaokruži netačan iskaz:

Question 60 of 67

61. U prostornim i urbanističkim planovima, zaštita životne sredine ne obuhvata:

Question 61 of 67

62. Zaokruži netačan iskaz:

Question 62 of 67

63. Slatkovodni životinjski organizmi koji se aktivno kreću kroz vodu, nazivaju se:

Question 63 of 67

64. Tundra je:

Question 64 of 67

65. U ekosistemu jedini članovi proizvođači su:

Question 65 of 67

66. Stenovalentni organizmi su:

Question 66 of 67

67. Delovanje čoveka na prirodu (antropogeni faktori) ispoljava se kao: (zaokruži netačan odgovor)

Question 67 of 67