Ekologija:

1. Jedna od sledećih zona ne pripada horizontalnoj stratifikaciji morske vodene zajednice:

Question 1 of 67

2. U staništu koje naseljavaju, jednike neke populacije mogu da budu raspoređene:

Question 2 of 67

3. Jean od navedenih organa nije često ugrožen malignim promenama:

Question 3 of 67

4. Tundra je:

Question 4 of 67

5. Sličnost različitih vrsta prilagođenih na iste životne uslove, naziva se:

Question 5 of 67

6. Deo areala aktivnosti branjen od strane grupe životinja naziva se:

Question 6 of 67

7. Ukupna biomasa koju proizvode organizmi u datom ekosistemu u jedinici vremena na jedinici površine, naziva se:

Question 7 of 67

8. Od početka čovekove istorije do danas, čovečanstvo je prolazilo kroz razvojne etape: (zaokruži netačan odgovor)

Question 8 of 67

9. Insekticidi, hemijski dodaci u hrani, kozmetički preparati itd. posle dužeg delovanja na organizam čoveka ili životinje mogu dovesti do: (zaokružite netačan odgovor)

Question 9 of 67

10. Zaokruži netačan iskaz:

Question 10 of 67

11. Dinamika ekosistema označava:

Question 11 of 67

12. Jedan od navedenih predela ne predstavlja nacionalni park:

Question 12 of 67

13. Nauka koja se bavi izučavanjem različitih aspekata delovanja otrova na organizme, populacije i zajednice u uslovima zagađenja sredine zove se:

Question 13 of 67

14. Dobro osvetljeni, površinski sloj jezera naziva se:

Question 14 of 67

15. Jedna od navedenih kategorija ne predstavlja tip biotoma:

Question 15 of 67

16. U osnovne elemente biosfere ne spada:

Question 16 of 67

17. Toksični efekti ozona ogledaju se u: (zaokruži netačan odgovor)

Question 17 of 67

18. U zagađivanju vazduha i vode naše Planete, najviše učestvuju:

Question 18 of 67

19. Zaokruži netačan sikaz:

Question 19 of 67

20. Strukturu nekog ekosistema čine:

Question 20 of 67

21. Živi svet kao bioetička komponenta biosfere ima, pored ostalog sledeće uloge: (zaokruži netačan odgovor)

Question 21 of 67

22. Ekologija predela (landšaftna ekologija) izučava:

Question 22 of 67

23. Sloj ozona u atmosferi:

Question 23 of 67

24. Analitička ekologija bavi se:

Question 24 of 67

25. Stenovalentni organizmi su:

Question 25 of 67

26. U okviru kopnenog dela biosfere, najveću površinu zauzimaju:

Question 26 of 67

27. Ekološka valenca predstavlja:

Question 27 of 67

28. Sposobnost prilagođavanja vrste na određeni dijapazon dejstva faktora sredine naziva se (zaokruži netačan odgovor)

Question 28 of 67

29. Delovanje čoveka na prirodu (antropogeni faktori) ispoljava se kao: (zaokruži netačan odgovor)

Question 29 of 67

30. Slepo kuče, rovac i krtica imaju zajedničko sledeće:

Question 30 of 67

31. U prostornim i urbanističkim planovima, zaštita životne sredine ne obuhvata:

Question 31 of 67

32. Među najosetljivije delove organizma na radioaktivno zračenje spadaju: (zaokruži netačan odgovor)

Question 32 of 67

33. Vertikalno smenjivanje ekosistema u planinskim regionima prvenstveno zavisi od:

Question 33 of 67

34. U pojasu između suptropske i umerene zone gde se tokom godine smenjuju sušni i vlažni period, razvijen je mediteranski tip vegetacije i faune. Takav tip ekosistema još se sreće u: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 34 of 67

35. Morski fitoplankton naseljava isključivo:

Question 35 of 67

36. Ozonski ekran je formiran:

Question 36 of 67

37. Sintetička ekologija bavi se, pored ostalog:

Question 37 of 67

38. Vodeni ekosistemi sa niskom biološkom produkcijom nazivaju se:

Question 38 of 67

39. Nadmorska visina spada u:

Question 39 of 67

40. Sukcesija je naziv za:

Question 40 of 67

41. Dozvoljena granica buke (ona koja ne oštećuje sluh) je:

Question 41 of 67

42. U sledećem lancu ishrane, jedna karika ne pripada lancu grabljivica:

Question 42 of 67

43. Najopasnije zagađenje u pogledu na genetičke i somatske efekte je:

Question 43 of 67

44. Glavni uzroci zagađenja životne sredine su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 44 of 67

45. Od navedenih vodenih ekosistema, kiseonikom je najbogatiji:

Question 45 of 67

46. Jedan od postupaka za smanjenje zagađenosti vazduha je: (zaokruži netačan odgovor)

Question 46 of 67

47. Promene fizičkih uslova i izgleda sredine nastaju: (zaokruži netačan odgovor)

Question 47 of 67

48. Ekologija izučava:

Question 48 of 67

49. Pod uzrasnom strukturom populacije se podrazumeva:

Question 49 of 67

50. U skoroj prošlosti, pod uticajem čoveka nestale su sledeće životinje: (zaokruži netačan odgovor)

Question 50 of 67

51. Prilikom prostornog planiranja i projektovanja ne primenjuju se sledeći kriterijumi:

Question 51 of 67

52. Niska primarna produktivnost odlikuje:

Question 52 of 67

53. U kom periodu života je organizam čoveka najosetljiviji na teratogene:

Question 53 of 67

54. Zaokruži netačan iskaz:

Question 54 of 67

55. Najveću količinu sunčeve energije apsorbuju:

Question 55 of 67

56. U ekosistemu jedini članovi proizvođači su:

Question 56 of 67

57. Nenasledne promene nekih morfoloških i fizioloških osobina organizama, koje nastupaju kao reakcija organizma na trenutne uslove spoljašnje sredine nazivaju se:

Question 57 of 67

58. Podela mora na dva osnovna sloja, fotični i afotični, zasnovana je na:

Question 58 of 67

59. Povećanje zelenih površina ima prvenstveno za cilj smanjenje zagađenosti:

Question 59 of 67

60. Koji je od navedenih Zemljinih omotača najkasnije nastao:

Question 60 of 67

61. Pojava kiselih kiša se obično vezuje za sledeće tipove aerozagađenja:

Question 61 of 67

62. Neki od najvažnijih zagađivača vazduha u gradskoj sredini su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 62 of 67

63. Slatkovodni životinjski organizmi koji se aktivno kreću kroz vodu, nazivaju se:

Question 63 of 67

64. Najznačajniji uzrok zagađenja vazduha predstavlja:

Question 64 of 67

65. Biom je:

Question 65 of 67

66. Dobijanje energije iz jednog od navedenih izvora nema negativne posledice po stanje životne sredine:

Question 66 of 67

67. Koji je procenat ugroženih vrsta kojima preti opasnost od istrebljenja u narednih 20 do 30 godina:

Question 67 of 67