1. Promene fizičkih uslova i izgleda sredine nastaju: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 1 od 67

2. Zaokruži netačan sikaz:

Pitanje 2 od 67

3. U osnovne elemente biosfere ne spada:

Pitanje 3 od 67

4. Koji je procenat ugroženih vrsta kojima preti opasnost od istrebljenja u narednih 20 do 30 godina:

Pitanje 4 od 67

5. Koji je od navedenih Zemljinih omotača najkasnije nastao:

Pitanje 5 od 67

6. Pod uzrasnom strukturom populacije se podrazumeva:

Pitanje 6 od 67

7. Dobro osvetljeni, površinski sloj jezera naziva se:

Pitanje 7 od 67

8. Nenasledne promene nekih morfoloških i fizioloških osobina organizama, koje nastupaju kao reakcija organizma na trenutne uslove spoljašnje sredine nazivaju se:

Pitanje 8 od 67

9. Neki od najvažnijih zagađivača vazduha u gradskoj sredini su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 9 od 67

10. Sintetička ekologija bavi se, pored ostalog:

Pitanje 10 od 67

11. Ekologija izučava:

Pitanje 11 od 67

12. Delovanje čoveka na prirodu (antropogeni faktori) ispoljava se kao: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 12 od 67

13. Dinamika ekosistema označava:

Pitanje 13 od 67

14. U skoroj prošlosti, pod uticajem čoveka nestale su sledeće životinje: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 14 od 67

15. Jedan od postupaka za smanjenje zagađenosti vazduha je: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 15 od 67

16. Jean od navedenih organa nije često ugrožen malignim promenama:

Pitanje 16 od 67

17. Jedan od navedenih predela ne predstavlja nacionalni park:

Pitanje 17 od 67

18. Ekološka valenca predstavlja:

Pitanje 18 od 67

19. U kom periodu života je organizam čoveka najosetljiviji na teratogene:

Pitanje 19 od 67

20. Nauka koja se bavi izučavanjem različitih aspekata delovanja otrova na organizme, populacije i zajednice u uslovima zagađenja sredine zove se:

Pitanje 20 od 67

21. Vodeni ekosistemi sa niskom biološkom produkcijom nazivaju se:

Pitanje 21 od 67

22. Od početka čovekove istorije do danas, čovečanstvo je prolazilo kroz razvojne etape: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 22 od 67

23. Najznačajniji uzrok zagađenja vazduha predstavlja:

Pitanje 23 od 67

24. Morski fitoplankton naseljava isključivo:

Pitanje 24 od 67

25. Ozonski ekran je formiran:

Pitanje 25 od 67

26. U sledećem lancu ishrane, jedna karika ne pripada lancu grabljivica:

Pitanje 26 od 67

27. Tundra je:

Pitanje 27 od 67

28. Toksični efekti ozona ogledaju se u: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 28 od 67

29. U prostornim i urbanističkim planovima, zaštita životne sredine ne obuhvata:

Pitanje 29 od 67

30. U pojasu između suptropske i umerene zone gde se tokom godine smenjuju sušni i vlažni period, razvijen je mediteranski tip vegetacije i faune. Takav tip ekosistema još se sreće u: (zaokružiti netačan odgovor)

Pitanje 30 od 67

31. Sposobnost prilagođavanja vrste na određeni dijapazon dejstva faktora sredine naziva se (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 31 od 67

32. Sloj ozona u atmosferi:

Pitanje 32 od 67

33. U okviru kopnenog dela biosfere, najveću površinu zauzimaju:

Pitanje 33 od 67

34. Insekticidi, hemijski dodaci u hrani, kozmetički preparati itd. posle dužeg delovanja na organizam čoveka ili životinje mogu dovesti do: (zaokružite netačan odgovor)

Pitanje 34 od 67

35. Slepo kuče, rovac i krtica imaju zajedničko sledeće:

Pitanje 35 od 67

36. Jedna od navedenih kategorija ne predstavlja tip biotoma:

Pitanje 36 od 67

37. Najopasnije zagađenje u pogledu na genetičke i somatske efekte je:

Pitanje 37 od 67

38. U ekosistemu jedini članovi proizvođači su:

Pitanje 38 od 67

39. U zagađivanju vazduha i vode naše Planete, najviše učestvuju:

Pitanje 39 od 67

40. Jedna od sledećih zona ne pripada horizontalnoj stratifikaciji morske vodene zajednice:

Pitanje 40 od 67

41. Među najosetljivije delove organizma na radioaktivno zračenje spadaju: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 41 od 67

42. Sukcesija je naziv za:

Pitanje 42 od 67

43. Stenovalentni organizmi su:

Pitanje 43 od 67

44. Nadmorska visina spada u:

Pitanje 44 od 67

45. Ukupna biomasa koju proizvode organizmi u datom ekosistemu u jedinici vremena na jedinici površine, naziva se:

Pitanje 45 od 67

46. Živi svet kao bioetička komponenta biosfere ima, pored ostalog sledeće uloge: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 46 od 67

47. Pojava kiselih kiša se obično vezuje za sledeće tipove aerozagađenja:

Pitanje 47 od 67

48. Povećanje zelenih površina ima prvenstveno za cilj smanjenje zagađenosti:

Pitanje 48 od 67

49. Najveću količinu sunčeve energije apsorbuju:

Pitanje 49 od 67

50. Sličnost različitih vrsta prilagođenih na iste životne uslove, naziva se:

Pitanje 50 od 67

51. Podela mora na dva osnovna sloja, fotični i afotični, zasnovana je na:

Pitanje 51 od 67

52. Ekologija predela (landšaftna ekologija) izučava:

Pitanje 52 od 67

53. Glavni uzroci zagađenja životne sredine su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 53 od 67

54. Strukturu nekog ekosistema čine:

Pitanje 54 od 67

55. Zaokruži netačan iskaz:

Pitanje 55 od 67

56. Od navedenih vodenih ekosistema, kiseonikom je najbogatiji:

Pitanje 56 od 67

57. Dobijanje energije iz jednog od navedenih izvora nema negativne posledice po stanje životne sredine:

Pitanje 57 od 67

58. Vertikalno smenjivanje ekosistema u planinskim regionima prvenstveno zavisi od:

Pitanje 58 od 67

59. U staništu koje naseljavaju, jednike neke populacije mogu da budu raspoređene:

Pitanje 59 od 67

60. Analitička ekologija bavi se:

Pitanje 60 od 67

61. Niska primarna produktivnost odlikuje:

Pitanje 61 od 67

62. Zaokruži netačan iskaz:

Pitanje 62 od 67

63. Deo areala aktivnosti branjen od strane grupe životinja naziva se:

Pitanje 63 od 67

64. Biom je:

Pitanje 64 od 67

65. Dozvoljena granica buke (ona koja ne oštećuje sluh) je:

Pitanje 65 od 67

66. Slatkovodni životinjski organizmi koji se aktivno kreću kroz vodu, nazivaju se:

Pitanje 66 od 67

67. Prilikom prostornog planiranja i projektovanja ne primenjuju se sledeći kriterijumi:

Pitanje 67 od 67