Dermatovenerologija: Kolokvijum

1. Početna promena kod impetigo contagiosa (Tilbury-Fox) je:

Question 1 of 98

2. Kod psoriasis vulgaris se ne javlja:

Question 2 of 98

3. Kada postoji sumnja na gljivičnu infekciju, histopatološki preparati se boje:

Question 3 of 98

4. Za pityriasis versicolor nije tačno:

Question 4 of 98

5. Psoriasis pustulosa generalisata NE karakteriše se:

Question 5 of 98

6. Za celulitis nije tačno:

Question 6 of 98

7. Šta od navedenog nije tačno za condylomata acuminata?

Question 7 of 98

8. Testom direktne imunoflorescencije kod hroničnog lupusa erythematodesa se otkrivaju:

Question 8 of 98

9. U terapiji oboljenja rosacea nije indikovana primena:

Question 9 of 98

10. Kanalići kod scabies-a se tipično nalaze na:

Question 10 of 98

11. Za infekciju herpes virusima nije tačno:

Question 11 of 98

12. Za erythema fixum je tačno:

Question 12 of 98

13. Koji od navedenih tvrdnji nije tačna za primarni stadijum sifilisa:

Question 13 of 98

14. Pseudoakantoza se odlikuje:

Question 14 of 98

15. Fenomen ''želea od jabuke'' je karakterističan za:

Question 15 of 98

16. Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa sa keratinskim čepovima i proširenim folikularnim ostijumima postoji kod:

Question 16 of 98

17. Za morbus Paget je tačno:

Question 17 of 98

18. HSV je često antigenski stimulus za:

Question 18 of 98

19. Za ektimu nije tačno:

Question 19 of 98

20. U terapiji scabiesa koristi:

Question 20 of 98

21. Urticaria factitia je provocirana:

Question 21 of 98

22. Za infekciju herpes virusima nije tačno:

Question 22 of 98

23. U kriterijume za postavljanje dijagnoze purpura Henoch-Schoenlein ne spada:

Question 23 of 98

24. Za livedo reticularis nije tačno:

Question 24 of 98

25. Egzantemi zahvataju:

Question 25 of 98

26. U terapiji egzantema izazvanih lekovima je indikovana primena:

Question 26 of 98

27. Balanitis se ne očekuje kao posledica:

Question 27 of 98

28. U histopatološkoj slici urtike se ne nalazi/e:

Question 28 of 98

29. Tinea pedis ne može imati:

Question 29 of 98

30. Za erythema exsudativum miltiforme (EEM) nije tačno:

Question 30 of 98

31. U terapiji tuberkuloze kože se ne koristi:

Question 31 of 98

32. U dermatofitna oboljenja spada:

Question 32 of 98

33. Za lupus vulgaris nije tačno:

Question 33 of 98

34. U terapiji hiperhromija ne koriste se:

Question 34 of 98

35. U terapiji hiperhromija ne koriste se:

Question 35 of 98

36. Za strophulus infantum je tačno:

Question 36 of 98

37. Za impetigo bullosa je tačno:

Question 37 of 98

38. Za dermatitis e contactu allergica je tačno:

Question 38 of 98

39. Za angioedem ( oedema Quincke) nije tačno:

Question 39 of 98

40. Šta od navedenog karatkeriše dermatomiozitis?

Question 40 of 98

41. Za celulitis nije tačno:

Question 41 of 98

42. Kod neurofibromatosis von Recklinghausen se ne javljaju:

Question 42 of 98

43. Leukocitoklazijski vaskulitis je osnovni histopatološki nalaz kod:

Question 43 of 98

44. Koji medikamenti su indikovani u opštoj terapiji hirzutizma?

Question 44 of 98

45. Neisseria gonorrhoeae (zaokruži tačan odgovor):

Question 45 of 98

46. Za erythema nodosum (EN) nije tačno:

Question 46 of 98

47. U karakteristike dermatitis atopica spadaju:

Question 47 of 98

48. U terapiji pityriasis versicolor se ne koristi:

Question 48 of 98

49. Staphylococcus aureus nije primarni uzročnik:

Question 49 of 98

50. Za pityriasis versicolor (PV) nije tačno:

Question 50 of 98

51. Prvi simptom simptomatske gonoreje kod muškaraca je:

Question 51 of 98

52. U primarne eflorescencije ne spada:

Question 52 of 98

53. Za vitiligo je tačno:

Question 53 of 98

54. U lečenju dermatofitnih oboljenja kapilicijuma se ne koristi:

Question 54 of 98

55. Balonska degeneracija je rezultat:

Question 55 of 98

56. Za simptom gonoreje kod muškaraca nije karakteristično:

Question 56 of 98

57. Za herpes zoster nije tačno:

Question 57 of 98

58. Tuberculosis verrucosa cutis nastaje:

Question 58 of 98

59. Koja od navedenih dermatoza se ne ubraja u paraneoplastične dermatoze?

Question 59 of 98

60. U predilekcione zone psoriasis vulgaris ne spada:

Question 60 of 98

61. Za SSSS nije tačno:

Question 61 of 98

62. Za keratosis pilaris je tačno:

Question 62 of 98

63. Koja dermatofitna oboljenja se manifestuje  inflamovanim plakovima sa supurativnim folikulitisom?

Question 63 of 98

64. Uzrok onihošize može biti:

Question 64 of 98

65. Za ulcus durum nije tačno:

Question 65 of 98

66. Za egzantem nije tačno:

Question 66 of 98

67. Za medikamentozne egzanteme nije tačno:

Question 67 of 98

68. Za erythema soalre nije tačno:

Question 68 of 98

69. Za paraneoplastične dermatoze je tačno:

Question 69 of 98

70. Akutno inflamatorno oboljenje derma i hipoderma je:

Question 70 of 98

71. Dijagnoza oboljenja iz grupe autoimunskih pemphigusa postavlja se na osnovu:

Question 71 of 98

72. Za pedikulozu je tačno:

Question 72 of 98

73. Impetigo contagiosa se javlja:

Question 73 of 98

74. Favus (gljivična infekcija) zahvata:

Question 74 of 98

75. Kliničku  sliku celulitisa karakteriše:

Question 75 of 98

76. Šta nije tačno za androgenetsku alopeciju kod muškaraca?

Question 76 of 98

77. Lajmska bolest prolazi kroz:

Question 77 of 98

78. Uzrok simptomatskog hirzutizma nije:

Question 78 of 98

79. Za oboljenje verruca seborrhoica nije tačno:

Question 79 of 98

80. Za syphilis latens nije tačno:

Question 80 of 98

81. Za urticaria-like vasculitis je tačno:

Question 81 of 98

82. Kao posledica razvoja reakcije I tipa preosetljivosti može  nastati:

Question 82 of 98

83. Za Mycosis fungoides je tačno:

Question 83 of 98

84. Za papulozne sifilide nije tačno:

Question 84 of 98

85. Za dermatitis seborrhoica (DS) nije tačno:

Question 85 of 98

86. Nodusi kod erythema nodosum su:

Question 86 of 98

87. Kod kog oboljenja se DIF testom detektuju linearni depoziti IgG u zoni bazalne membrane:

Question 87 of 98

88. U grupi imunosupresiva ne nalazi se:

Question 88 of 98

89. Za opekotine (combustiones) je tačno:

Question 89 of 98

90. Izazivač duboke gljivične infekcije kapilicijuma (Kerion Celsi) je:

Question 90 of 98

91. Kod Lichen planusa, fokalna hipergranuloza je histopatološki osnov:

Question 91 of 98

92. Početna promena kod ektime je:

Question 92 of 98

93. U lečenju skabijesa korsiti se:

Question 93 of 98

94. U sekundarnom sifilisu VDRL test je:

Question 94 of 98

95. Vezikule kod ekcema nastaju zbog:

Question 95 of 98

96. Šta je tačno za sarcoma Kapoši kod AIDS-a?

Question 96 of 98

97. Vrednosti kreatin kinaze, aldolaze, LDH i SGOT  su povišeni kod:

Question 97 of 98

98. Kao komplikacija streptokoknog impetiga može se javiti:

Question 98 of 98


 


– Advertisement –