Biohemijski parametri vezani za gvožđe u serumu

Određivanje nivoa gvožđa (Fe) služi za određivanje cirkulišućeg gvožđa, kapaciteta krvi za transport gvožđa i nivoa Fe u depoima, kao i u diferencijalnoj dijagnozi anemija.

1. Metabolizam gvožđa


Apotransferin je  β-globulin koji poseduje dva vezna mesta za gvožđe. Svako od ovih mesta može da veže po jedan feri oblik gvožđa (Fe3+) zajedno sa jednim jonom HCO3. Kompleks apotransferin + Fe3+ naziva se transferin.

U sastavu transferina, gvožđe se prenosi do ciljnih tkiva. Da bi ciljna tkiva mogla da unesu Fe, potrebno je da imaju specifičan receptor tzv. transferinski receptor.

U uslovima niske koncentracije serumskog Fe, na ćelijskim membranama se povećava ekspresija transferinskog receptora i obrnuto. Zahvaljujući ovome, određivanje serumskog transferinskog receptora se može koristiti kao marker potreba za gvožđem.

Feritin je ubikvitarni unutarćelijski protein koji čuva unutarćelijsko gvožđe i kontrolisano ga oslobađa. Količina serumskog feritina je dobra mera depoa unutarćelijskog gvožđa. Gvožđe koje se vezuje i ugrađuje u feritin je Fe2+ i podleže stalnoj oksidaciji i redukciji.

Kada se prevaziđe kapacitet feritina za vezivanje Fe, nastaje nerastvorni hemosiderin iz koga se gvožđe ne može osloboditi.


– Advertisement –

2. Serumsko gvožđe


Test za serumsko gvožđe se koristi za izračunavanje količine cirkulišućeg gvožđa u krvi, vezanog za transferin (90%) i feritin (10%).

Referentne vrednosti:

  • Muškarci: 11 – 13 µmol/L
  • Žene: 8-30 µmol/L

3. TIBC (total iron-binding capacity)


TIBC (total iron-binding capacity) tj. ukupni vezujući kapacitet za gvožđe predstavlja meru kapaciteta vezivanja gvožđa sa transferinom. Ovaj test meri sve proteine u krvi koji vezuju gvožđe, uključujući i transferin.

Procedura uključuje vađenje krvi i merenje maksimalne saturacije gvožđa. Na taj način se može indirektno izračunati i koncentracija transferina.

Obično se primenjuje kod praćenja anemija i deficita gvožđa, ali može biti i pokazatelj oštećenja jetre (jer se u njoj sintetiše).

Sinteza transferina se povećava u uslovima niskih koncentracija gvožđa –> pri niskim rezervama Fe, raste cc Transferina –> ↑ TIBC

Referentne vrednosti: 250–370 μg/dL (49-72 µmol/L)


– Advertisement –

4. UIBC (unsaturated iron-binding capacity)


UIBC (unsaturated iron-binding capacity) tj. nesaturisani vezujući kapacitet za gvožđe meri kapacitet rezerve transferina, odnosno deo transferina koji nije saturisan gvožđem.

Računa se korigovanjem vrednosti TIBC za vrednost serumskog gvožđa.

Sideropenijska anemija

↓ Serumskog Fe + ↑ Transferin i TICB

Anemija u hroničnim bolestima

↓ Serumskog Fe + ↓ Тransferina i TICB (gvožđe se „zarobi“ u feritinu

5. Serumski transferin i saturacija transferina


Serumski transferin test se koristi direktno merenje koncentracije transferina u krvi. Obično se je u kombinaciji sa TIBC testom.

Saturacija transferina predstavlja procenat serumskog transferina za koji je vezano gvožđe. Vrši se tako što se vrednosti serumskog gvožđa podele sa vrednošću TIBC, izražava se u procentima (%)

Referentne vrednosti:

Transferin

2-4 g/L (25-50 µmol/l)

Saturacija transferina

15-45%

6. Feritin test


U pitanju je ELISA test, i može se izvršiti na bilo kom uzorku krvi. Važno je napomenuti da povišeni feritin ne mora neminovno značiti preopterećenje gvožđem jer je on često povišen u stanjima inflamacije.

Visoke koncentracije serumskog feritina mogu biti indirektni pokazatelj oštećenja jetre.


– Advertisement –