Biologija razvića:

1. Broj oocita od rođenja do kraja reproduktivnog perioda se:

Question 1 of 156

2. Gastrocel sisara oivičen je ćelijama:

Question 2 of 156

3. Koje su od navedenih ćelija najmanje diferencirane:

Question 3 of 156

4. Amnion sadrži:

Question 4 of 156

5. Homologi hromozomi se razdvajaju u:

Question 5 of 156

6. U obrazovanju hipofize učestvuje:

Question 6 of 156

7. Razmena genetskog materijala (crossing over) dešava se u:

Question 7 of 156

8. Replikacija molekula DNK odvija se:

Question 8 of 156

9. Jedan od navedenih procesa se ne dešava u interfazi:

Question 9 of 156

10. Po završetku prve mejotičke deobe, jedan hromozom sadrži:

Question 10 of 156

11. Kod adultnog organizma ćelije gube sposobnost proliferacije u:

Question 11 of 156

12. Žumance:

Question 12 of 156

13. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 13 of 156

14. Epimorfoza je:

Question 14 of 156

15. Koje tkivo/organ nije mezodermalnog porekla:

Question 15 of 156

16. Zaokružite netačnu rečenicu:

Question 16 of 156

17. U mitozi se dešava:

Question 17 of 156

18. Kod telolecitnih jajnih ćelija, žumance je:

Question 18 of 156

19. Hromozom sadrži dve hromatide u:

Question 19 of 156

20. Od endoderma nastaju:

Question 20 of 156

21. Pupčana vrpca sadrži:

Question 21 of 156

22. Jedan od navedenih procesa se dešava u interfazi:

Question 22 of 156

23. Od ektoderma se obrazuje:

Question 23 of 156

24. Zaokruži tačan iskaz:

Question 24 of 156

25. Zaokruži netačan iskaz:

Question 25 of 156

26. Sazrevanje spermatozoida odvija se u:

Question 26 of 156

27. Na genetičku raznovrsnost utiče:

Question 27 of 156

28. Holoblastička jajna ćelija:

Question 28 of 156

29. Jajna ćelija kičmenjaka sposobna je za oplođenje u stadijumu:

Question 29 of 156

30. Jajna ćelija može da bude:

Question 30 of 156

31. Hipofiza luči:

Question 31 of 156

32. Po završetku prve mejotičke deobe:

Question 32 of 156

33. U polno razmnožavanje spada:

Question 33 of 156

34. Zaokruži tačan iskaz:

Question 34 of 156

35. Transformacija spermatida u spermatozoide dešava se tokom:

Question 35 of 156

36. 23 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Question 36 of 156

37. Od epidermisa u procesu organogeneze ne nastaju:

Question 37 of 156

38. Najveću količinu žumanceta imaju jajne ćelije:

Question 38 of 156

39. Od epidermisa se ne razvija:

Question 39 of 156

40. Gastrocel je:

Question 40 of 156

41. Po završetku mitoze jedan hromozom sadrži:

Question 41 of 156

42. Pupčana vrpca sadrži:

Question 42 of 156

43. Spermatide u odnosu na telesne ćelije u G2 fazi imaju:

Question 43 of 156

44. Po završetku druge mejotičke deobe, ćelija čoveka sadrži:

Question 44 of 156

45. Tokom mitoze dolazi do:

Question 45 of 156

46. Homologi hromozomi se sparuju u:

Question 46 of 156

47. Brazdanje ne može da bude:

Question 47 of 156

48. 46 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Question 48 of 156

49. Isti broj hromozoma i molekula DNK sadrži ćelija u:

Question 49 of 156

50. Spermatide nastaju na kraju:

Question 50 of 156

51. Koji od navedenih organa nije derivat mezoderma:

Question 51 of 156

52. U sastav placente čoveka ulaze tkiva:

Question 52 of 156

53. Oplođenje kod čoveka se odigrava u:

Question 53 of 156

54. Po završetku prve mejotičke deobe ćelija čoveka sadrži:

Question 54 of 156

55. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 55 of 156

56. Estrogen je hormon:

Question 56 of 156

57. Broj hromatida odgovara broju hromozoma u ćeliji u toku:

Question 57 of 156

58. Mejoza je proces karakterističan za:

Question 58 of 156

59. Kod čoveka postoji:

Question 59 of 156

60. Obrazovanje krvnih elemenata tokom embriogeneze odigrava se:

Question 60 of 156

61. Proces sticanja specifičnih biohemijskih i morfoloških svojstava ćelija predstavlja:

Question 61 of 156

62. Blastula sisara se naziva:

Question 62 of 156

63. X hromozom se odvaja od Y hromozoma:

Question 63 of 156

64. Hermafroditi su organizmi koji:

Question 64 of 156

65. Zaokruži tačne rečenice:

Question 65 of 156

66. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 66 of 156

67. Zaokruži netačan iskaz:

Question 67 of 156

68. Od mezoderma se formira:

Question 68 of 156

69. U semenim kanalićima testisa, ne nalaze se:

Question 69 of 156

70. U ekstraembrionalne strukture spadaju:

Question 70 of 156

71. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 71 of 156

72. Amnion se sastoji od:

Question 72 of 156

73. Jaja sa malom količinom žumanceta nazivaju se:

Question 73 of 156

74. Koje od navedenih ćelija neprekidno proizvode nove polne ćelije:

Question 74 of 156

75. Hromozom se sastoji od jedne hromatide u:

Question 75 of 156

76. U mitozi se dešava:

Question 76 of 156

77. Implantacija embriona sisara se vrši u:

Question 77 of 156

78. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 78 of 156

79. U bespolno razmnožavanje spada:

Question 79 of 156

80. Jedan od pojmova ne označava način deobe ćelije:

Question 80 of 156

81. U kojim od navedenih embrionalnih omotača učestvuje endoderm:

Question 81 of 156

82. Kad svaka blastomera gornjeg sloja leži na odgovarajućoj blastomeri donjeg sloja, to je:

Question 82 of 156

83. Tokom brazdanja:

Question 83 of 156

84. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 84 of 156

85. Visceralni mezoderm predstavlja:

Question 85 of 156

86. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 86 of 156

87. Razdvajanje homologih hromozoma i kretanje na suprotne polove ćelije dešava se u:

Question 87 of 156

88. Jedan od navedenih termina označava stadijum gametogeneze:

Question 88 of 156

89. Zaokruži tip placente gde delovi placente ulaze direktno u zid materice:

Question 89 of 156

90. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja nemaju:

Question 90 of 156

91. Nakon oplođenja u jajnoj ćeliji, dolazi do:

Question 91 of 156

92. Sekundarne spermatocite nastaju na kraju:

Question 92 of 156

93. Uloga alantoisa je u:

Question 93 of 156

94. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja imaju:

Question 94 of 156

95. Najjednostavniji oblik placente je:

Question 95 of 156

96. Duplja između amniona i horiona zove se:

Question 96 of 156

97. Broj hromatida odgovara broju hromozoma u ćeliji u toku:

Question 97 of 156

98. Jedan od navedenih pojmova ne predstavlja način formiranja gastrule:

Question 98 of 156

99. Trijodtironin se sintetiše u:

Question 99 of 156

100. Treća moždana komora nalazi se u:

Question 100 of 156

101. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 101 of 156

102. Tokom mitoze ne dolazi do:

Question 102 of 156

103. Homologi hromozomi se sparuju u:

Question 103 of 156

104. Tokom diferencijacije koje od navedenih pluripotentnih ćelija mogu da daju krvne elemente:

Question 104 of 156

105. Koji od navedenih delova embriona ne potiču od mezoderma:

Question 105 of 156

106. Po završetku druge mejotičke deobe:

Question 106 of 156

107. Blastopor je:

Question 107 of 156

108. Sinteza molekula DNK dešava se u:

Question 108 of 156

109. Buduće jajne ćelije kod ženskog novorođenčeta se nalaze u stadijumu:

Question 109 of 156

110. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja imaju:

Question 110 of 156

111. Gastrocel predstavlja:

Question 111 of 156

112. Od mezoderma nastaju:

Question 112 of 156

113. Horion se sastoji od:

Question 113 of 156

114. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija:

Question 114 of 156

115. Pod ovulacijom se podrazumeva:

Question 115 of 156

116. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija u:

Question 116 of 156

117. Klicini listovi se obrazuju u stadijumu:

Question 117 of 156

118. Od endoderma se formira:

Question 118 of 156

119. Prvi embrionalni omotač oko embriona je:

Question 119 of 156

120. Po završetku prve mejotičke deobe, ćelija čoveka sadrži:

Question 120 of 156

121. Kod čoveka 23 hromozoma ima:

Question 121 of 156

122. Koji se tip jajnih ćelija brazda površinski:

Question 122 of 156

123. Ovulacija se odigrava:

Question 123 of 156

124. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 124 of 156

125. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 125 of 156

126. Jajna ćelija ne može da bude:

Question 126 of 156

127. Zaokruži tačan iskaz:

Question 127 of 156

128. Po završetku druge mejotičke deobe, jedan hromozom sadrži:

Question 128 of 156

129. Hijazme se uočavaju u:

Question 129 of 156

130. U ekstraembrionalne strukture spadaju:

Question 130 of 156

131. Hromozom sadrži dve hromatide u:

Question 131 of 156

132. Zid ekstraembrionalnog celoma čini:

Question 132 of 156

133. Na rast folikula u jajniku deluje:

Question 133 of 156

134. Sve navedene rečenice su tačne, osim jedne:

Question 134 of 156

135. Oogonije nastaju:

Question 135 of 156

136. 46 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Question 136 of 156

137. Pokretljivost spermatozoida obezbeđuju:

Question 137 of 156

138. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja ima:

Question 138 of 156

139. Uloga amniona je:

Question 139 of 156

140. Spajanje homologih hromozoma u mejozi naziva se:

Question 140 of 156

141. Jedan od navedenih termina ne označava proces u gametogenezi:

Question 141 of 156

142. Ciklično sazrevanje gameta postoji kod:

Question 142 of 156

143. Hromozom se sastoji od jedne hromatide u:

 

Question 143 of 156

144. Resice, raspoređene po celoj površini horiona, karakteristične su za:

 

Question 144 of 156

145. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 145 of 156

146. Gastrula:

Question 146 of 156

147. Hromozom sadrži jedan molekul DNK u:

Question 147 of 156

148. Od epidermisa se razvija:

Question 148 of 156

149. Sekundarna oocita i primarna polocita sadrže:

Question 149 of 156

150. Zaokruži tačan iskaz:

Question 150 of 156

151. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija u:

Question 151 of 156

152. Sparivanje homologih hromozoma dešava se u:

Question 152 of 156

153. U jajniku se vrši:

Question 153 of 156

154. Tokom interfaze dolazi do:

Question 154 of 156

155. Tokom mitoze ne dolazi do:

Question 155 of 156

156. Blastodisk je:

Question 156 of 156