5%

Pitanje 1 od 20

1. Šta od navedenog predstavlja specijalizovano vezivno tkivo?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Karakteristika hrskavice je da:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Nezrela ćelija koštanog tkiva je?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Osnovna jedinica građe hrskavice je?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Rebarna hrskavica je?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Epiglotis je izgrađen od?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Najzastupljenije ćelije u masnom tkivu su?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Kost je prekrivena?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koji tip adipoznog tkiva se povećava sa starošću?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Zrela ćelija hrskavičavog tkiva je?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koštani matriks izgrađen je od?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Najzastupljenija vlakna u vezivnom tkivu su?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Prekursori osteoklasta su?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Struktura koja oblaže unutrašnju šupljinu kosti naziva se?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koje od navedenih predstavlja specijalizovano vezivno tkivo?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Elastična vlakna građena su od?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koja od navedenih struktura nije glikozaminoglikan prisutan u hrskavici?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Koja od navedenih hrskavica ima staklasti matriks?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Od kog tipa hrskavice je izgrađen larinks?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Koja od navedenih ćelija se ne može naći na rutinskom preparatu rastresitog vezivnog tkiva?

Pitanje 20 od 20