You are currently viewing Osnove pisanja recepta – klinička farmakologija
Designed by macrovector / Freepik

Osnove pisanja recepta – klinička farmakologija

Svaki recept mora sadržati: Inscriptio, Invocatio, Ordinatio, Subscriptio, Signatura i Nomen medici.

Primer recepta:

Inscriptio: Pera Perić; JBMG: 1204994789221;

Invocatio: Rp.

Ordinatio: Diazepam, tablettae 0,002

Subscriptio: Da scatulam originalem N° I (unam)

Signatura: S. Piti po jednu tabletu na osam sati

Nomen medici: Dr Milan Milovanović

Inscriptio

Inscriptio tj. inskripcija predstavlja zaglavlje recepta. Ono bi trebalo da sadrži osnovne podatke o pacijentu i zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izdat recept.

Sadržaj zaglavlja dosta zavisi od tipa zdravstvene ustanove:

A. Državna zdravstvena ustanova (ustanova na teret socijalnog osiguranja) sadržaće sledeće informacije:

 • Ime i prezime bolesnika
 • Jedinstveni matični broj građana
 • Broj zdravstvene knjižice
 • Osnov osiguranja
 • Broj ambulantnog protokola ili zdravstvenog kartona
 • Dijagnozu

B. Privatna zdravstvena ustanova:

 • Ime i prezime bolesnika
 • Starost bolesnika
 • Adresa i ime privatne zdravstvene ustanove
 • Broj protokola
 • Dijagnoza

Invocatio

Invocatio ili Preapositio predstavlja najkraći deo recepta. On sadrži samo skraćenicu Rp.

„Rp. = recipe = uzmi“

Ovaj deo recepta predstavlja nalog lekara namenjen apotekaru: “ Uzmi sledeće supstance ili preparate“


Ordinatio

Ordinatio ili Praescriptio je najvažniji deo recepta. On mora da sadrži:

Naziv, Oblik i Količinu leka

Međutim, kako će se pisati ovaj deo recepta, zavisi od vrste leka koji se prepisuje:

a) Magistralni lek

Magistralni lek je lek koji se izrađuje u apoteci. Samim tim, uputstvo za njegovu izradu tj. ordinacija mora biti kompleksna i mora sadržati nazive svih lekovitih supstanci koje ulaze u njegov sastav.

Sastojci leka pišu se VELIKIM SLOVOM, jedan ispod drugog. Dok se brojevi koji označavaju količinu poravnavaju po decimalnom zarezu.

Magistralni lek može sadržati:

 • Remedium cardinale – glavni lek
 • Remidium adiuvans – pomoćni lek
 • Remidium corrigens – supstanca koja poboljšava ukus ili miris leka ili smanjuje lokalno nadražajno dejstvo
 • Remidium constituens ili vehikulum – hemijski neaktivna supstanca koja daje oblik, konzistenciju i težinu leku

Od svega navedenog, magistralni lek mora sadržati: remedium cardinale i remedium cnostituens.

Primer:

Pepsini 5,0 (Remedium cardinale)

Acidi hydrohlorici diluti 1,0 (Remedium adiuvans)

Sirupi Ribi ideai 30,0 (Remedium corrigens)

Aquae purificatae ad 200,0 (Remedium constituens)

b) Oficijalni lek

Kod oficijalnih lekova u ordinaciji lekar piše samo naziv leka na latinskom, u genitivu i količinu leka u gramima.

Primer:

Ordinatio: Acidi borici unguenti 50,0

c) Gotovi lekovi

Gotovi lekovi su prethodno proizvedeni i upakovani prema različitim gramažama. Propisivanje ovih lekova je najjednostavnije te ordinacija treba da sadrži:

 1. Ime leka zaštićeno od proizvođača
 2. Oblik leka: tablettae, capsulae, ampullae)
 3. Količinu leka:
  • Izražena u procentima: piše se sa decimalom (npr. 0,5)
  • Izražena u internacionalnim jedinicama: piše se kao ceo broj (npr. 1 500 000 i.j.)

*Ukoliko gotov preparat sadrži više od jedne farmakološki aktivne supstance, onda se posle oblika leka ne piše količina.


Subscriptio

Subscriptio tj. supskripcija je deo recepta koji sadrži uputstva o spravljanju i načinu izdavanja, odnosno pakovanja leka. Ovaj deo recepta piše se na latinskom jeziku, a razlikuje se u odnosu na vrstu lekova:

a) Magistralni lek

Supskripija magistralnih preparata obično se sastoji iz dva dela:

Prvi deo objašnjava koji oblik leka treba da se napravi:

 • Misce fiat solutio –> pomešaj da bude rastvor
 • Misce fiat unguentum –> pomešaj da bude mast
 • Misce fiat cremor –> pomešaj da bude krema
 • Misce fiat emulsio –> pomešaj da bude emulzija

Drugi deo objašnjava način na koji lek treba da se izda:

 1. Lek se propisuje u ukupnoj količini (nepodeljen):
  • Da ad scatulam –> izdaj u kutiji
  • Da ad sacculum –> izdaj u kesici
  • Da ad ollam –> izdaj u teglici
  • Da ad vitrum –> izdaj u bočici
  • Da ad vitrum collo ampulo –> izdaj u bočici sa širokim grlićem
  • Da ad vitrum nigrum –> izdaj u bočici tamnog stakla
 2. Lek se propisuje u pojedinačnim dozama:
  • Da tales doses N° (broj doza rimskim brojevima) –> izdaj takvih doza

b) Oficijalni lek

Oficijalni preparati u supskripciji sadrže samo uputstvo o načinu izdavanja leka i ono je identično kao kod magistralnog recepta.

c) Gotovi lekovi

S obzirom da se gotovi lekovi proizvode u fabrikama, oni se i izdaju u originalnom fabričkom pakovanju.

U supskripciji lekar treba da naznači koje originalno pakovanje treba da se izda i koji broj:

 • Da scatulam originalem N° I (unam) –> izdaj jednu originalnu kutiju
 • Da lagenam originalem N° I (unam) –> izdaj jednu originalnu bočicu
 • Da tubam originalem N° I (unam) –> izdaj jednu originalnu tubu

Signatura

Signatura je deo recepta koji sadrži uputstvo za upotrebu leka. On se piše na maternjem jeziku (srpskom) ukoliko će lek primenjivati bolesnik ili na latinskom, ukoliko će lek davati lekar.

Ovaj deo recepta uvek počinje sa rečju Signa (označi) ili skraćenicom S.

Primer: S. Piti na šest sati po jednu kapsulu


Nomen medici

Nomen medici predstavlja poslednji deo recepta i on sadrži: ime i prezime lekara koji je potpisao lek, potpis i faksimil lekara sa identifikacionim brojem.