1. Evaporacija je:

Pitanje 1 od 95

2. U truležne gasove spadaju svi osim jednog:

Pitanje 2 od 95

3. Posle koliko vremena nakon smrti se javljaju prve mrtvačke mrlje?

Pitanje 3 od 95

4. Na brzinu truljenja utiču svi faktori osim jednog:

Pitanje 4 od 95

5. Intenzivno ljubičaste mrtvačke mrlje se mogu očekivati kod:

Pitanje 5 od 95

6. Brzina hlađenja leša zavisi od: (zaokruži netačnu rečenicu)

Pitanje 6 od 95

7. Zaokruži tačnu tvrdnju o postmortalnoj autolizi:

Pitanje 7 od 95

8. Ukočenost usled dejstva toplote: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 8 od 95

9. Pseudomelanoza se prvo lokalizuje:

Pitanje 9 od 95

10. Prestanak motiliteta creva, zenice u centralnoj poziciji, gubitak kornealnog refleksa i refleks zenice na svetlost predstavljaju:

Pitanje 10 od 95

11. Zaokružiti netačnu tvrdnju:

Pitanje 11 od 95

12. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna za maceraciju:

Pitanje 12 od 95

13. Leš se najbrže hladi:

Pitanje 13 od 95

14. Na mestima najvećeg dejstva sile gravitacije, usled prepunjenosti kapilara nastaju:

Pitanje 14 od 95

15. Šta od navedenog nije tačno za mrtvačke mrlje:

Pitanje 15 od 95

16. Na mestima suprotno od mrtvačkih mrlja, nalazi se:

Pitanje 16 od 95

17. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 17 od 95

18. Lešne promene su:

Pitanje 18 od 95

19. Samo jedna od navedenih lešnih promena pripada konzervativnim:

Pitanje 19 od 95

20. Mrtvačka ukočenost se prvo uočava na:

Pitanje 20 od 95

21. Slabo izražene mrtvačke mrlje ukazuju na:

Pitanje 21 od 95

22. Nesigurni znaci smrti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 22 od 95

23. Koji od navedenih ne spadaju u lešne osobine:

Pitanje 23 od 95

24. Lešne osobine su:

Pitanje 24 od 95

25. Ukočenost zbog hladnoće: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 25 od 95

26. Ukoliko je temperatura vazduha ili predmeta koji su u kontaktu sa lešom veća od temperature leša, jedini način da leš izgubi temperaturu je:

Pitanje 26 od 95

27. Lešne promene su:

Pitanje 27 od 95

28. Dekompozicija tj. raspadanje: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 28 od 95

29. Postmortalna autoliza: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 29 od 95

30. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 30 od 95

31. Čokoladno-smeđe mrtvačke mrlje se mogu očekivati kod:

Pitanje 31 od 95

32. U proseku mrtvačka ukočenost traje:

Pitanje 32 od 95

33. U promene koje se dešavaju tokom truljenja, spada sve osim jedne:

Pitanje 33 od 95

34. Gubitak tonusa mišića, izostanak mišićnih refleksa i nereagovanje na bolne stimuluse je:

Pitanje 34 od 95

35. Zaokružiti tačnu tvrdnju:

Pitanje 35 od 95

36. Otvoreno crvene mrtvačke mrlje se mogu očekivati kod:

Pitanje 36 od 95

37. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 37 od 95

38. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 38 od 95

39. U lešne osobine spadaju: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 39 od 95

40. Za razliku od krvnog podliva, mrtvačke mrlje: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 40 od 95

41. Dobro izražene mrtvačke mrlje nam govore u prilog:

Pitanje 41 od 95

42. U verovatne znake smrti spadaju svi navedeni osim jednog:

Pitanje 42 od 95

43. Šta od navedenog predstavlja nesiguran znak smrti:

Pitanje 43 od 95

44. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa pseudomelanozom:

Pitanje 44 od 95

45. Mrtvačka hladnoća: (zaokružiti netačnu tvrdnju)

Pitanje 45 od 95

46. Truljenje: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 46 od 95

47. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna za kadaverični spazam:

Pitanje 47 od 95

48. Šta od navedenog ne predstavlja posebni vid ukočenosti:

Pitanje 48 od 95

49. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 49 od 95

50. Saponifikacija: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 50 od 95

51. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna za primarnu mrtvačku mlitavost:

Pitanje 51 od 95

52. Zaokruži netačnu tvrdnju o mrtvačkoj ukočenosti:

Pitanje 52 od 95

53. Koja od navedenih tvrdnji u vezi sa mrtvačkim mrljama nije tačna:

Pitanje 53 od 95

54. Određivanje vremena smrti u odnosu na temperaturu leša se može izvršiti na sve načine osim jednog:

Pitanje 54 od 95

55. Pseudomelanoza se prvo ispoljava:

Pitanje 55 od 95

56. Vreme potrebno da se mrtvačke mrlje "fiksiraju" je:

Pitanje 56 od 95

57. Lešne osobine:

Pitanje 57 od 95

58. Značaj mrtvačke ukočenosti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 58 od 95

59. Ukoliko leš u prvih 4-6 sati nakon smrti promeni položaj, mrtvačke mrlje će:

Pitanje 59 od 95

60. Truležna tečnost: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 60 od 95

61. U truležne gasove spadaju svi osim jednog:

Pitanje 61 od 95

62. Zelenkaste mrtvačke mrlje se mogu očekivati kod:

Pitanje 62 od 95

63. Taches noires (taš noar) predstavlja:

Pitanje 63 od 95

64. U lešne osobine spadaju sve izuzev jedne:

Pitanje 64 od 95

65. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 65 od 95

66. Za mumifikaciju su tačne sve tvrdnje, izuzev jedne:

Pitanje 66 od 95

67. U konzervativne lešne promene spadaju:

Pitanje 67 od 95

68. Rani znaci smrti su:

Pitanje 68 od 95

69. Latinski naziv za mrtvačke mrlje je:

Pitanje 69 od 95

70. Tamno plavo-ružičaste (dark blue-pink) mrtvačke mrlje se mogu očekivati kod:

Pitanje 70 od 95

71. Brzina sasušivanja leša zavisi od:

Pitanje 71 od 95

72. Usled pseudomelanoze, površina kože postaje:

Pitanje 72 od 95

73. Postmortalno isušivanje se prvo javlja na:

Pitanje 73 od 95

74. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 74 od 95

75. Lešne osobine su:

Pitanje 75 od 95

76. Kasni znaci smrti su:

Pitanje 76 od 95

77. Šta od navedenog je netačno za mrtvačku ukočenost:

Pitanje 77 od 95

78. Primarna mrtvačka mlitavost: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 78 od 95

79. U periodu od 6 - 12 sati nakon smrti, mrtvačke mrlje se mogu:

Pitanje 79 od 95

80. Radijacija je:

Pitanje 80 od 95

81. U destruktivne lešne promene spadaju:

Pitanje 81 od 95

82. Šta od navedenog je netačno za isušenje leša:

Pitanje 82 od 95

83. Šta od navedenog je tačno za mrtvačke mrlje:

Pitanje 83 od 95

84. Mramorizacija kože nastaje: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 84 od 95

85. Znaci smrti mogu biti:

Pitanje 85 od 95

86. Kondukcija je:

Pitanje 86 od 95

87. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 87 od 95

88. Koja od navedenih tvrdnji je netačna za verovatne znake smrti:

Pitanje 88 od 95

89. Nesigurni znaci smrti su:

Pitanje 89 od 95

90. Koji od navedenih predstavlja prvi znak truljenja:

Pitanje 90 od 95

91. Mumifikacija može biti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 91 od 95

92. Konvekcija je:

Pitanje 92 od 95

93. Sve ove promene se javljaju tokom truljenja izuzev jedne:

Pitanje 93 od 95

94. U truležni emfizem spadaju sve promene, izuzev jedne:

Pitanje 94 od 95

95. Nystenov zakon: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 95 od 95