Sudska medicina: regionalne povrede

1. Multipli zvezdasti prelomi lobanje predstavljaju:

Question 1 of 68

2. Prelom lobanje duž sutura lobanjskih kostiju je:

Question 2 of 68

3. Povrede srca i srčane kese po tipu mogu biti: (zaokruži netačno)

Question 3 of 68

4. Klizajuće kontuzije su najčešće lokalizovane:

Question 4 of 68

5. Slobodni interval kod epiduralnog krvarenja je:

Question 5 of 68

6. "Seat belt" prelom nastaje:

Question 6 of 68

7. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 7 of 68

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 8 of 68

9. Koja od navedenih lezija mozga će dovesti do pojave sindroma "Kome i vegetativnog stanja"

Question 9 of 68

10. Koja od navedenih nije prelom baze lobanje:

Question 10 of 68

11. Koju komponentu ne možemo naći na histološkom preparatu ukoliko je kontuzija stara manje od 2 dana:

Question 11 of 68

12. Šta od navedenog nam ne ukazuje da je kontuzija stara:

Question 12 of 68

13. Ukoliko se prelomne linije na kosti lobanje šire zvezdasto od tačke gde je delovala sila, onda pričamo o:

Question 13 of 68

14. Epiduralni hematom:

Question 14 of 68

15. Epiduralni hematom najčešće nastaje usled:

Question 15 of 68

16. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 16 of 68

17. Direovo (Duret) krvarenje se može javiti kod:

Question 17 of 68

18. Kod hiperekstenzije kičmenog stuba, dolazi do:

Question 18 of 68

19. Contre-coup prelomi su:

Question 19 of 68

20. Šta od navedenog nije karakterističano za prelom baze lobanje:

Question 20 of 68

21. Koji od navedenih najređe dovodi do pojave kompresivnih efekata:

Question 21 of 68

22. Da bismo dijagnostikovali hronični subduralni hematom, potrebno je da se klinički simptomi pojave:

Question 22 of 68

23. Kominutivne frakture prišljenskih tela i rasprskavajuće frakture pedunkula se javljaju kod:

Question 23 of 68

24. Kod hiperfleksije kičmenog stuba javlja se: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 24 of 68

25. Subarahnoidalno krvarenje je lokalizovano:

Question 25 of 68

26. Koja od navedenih kontuzija nastaje usled rotacionih pokreta glave:

Question 26 of 68

27. Šta od navedenog nije tačno za epiduralni hematom:

Question 27 of 68

28. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za prelome rebara:

Question 28 of 68

29. Najčešća lokalizacija epiduralnog hematoma je:

Question 29 of 68

30. Koja od navedenih povreda neće dovesti do sindroma "osobe koje pričaju i umiru"?

Question 30 of 68

31. Šta od navedenog nije tačno za kontuziju mozga:

Question 31 of 68

32. Difuznu aksonalnu leziju karakterišu: (zaokruži netačno)

Question 32 of 68

33. Koji od navedenih predstavlja najčešći vid traumatskog intrakranijalnog krvarenja:

Question 33 of 68

34. Klinasti tj."wedge" prelom nastaje:

Question 34 of 68

35. Šta od navedenog nije fokalna lezija mozga:

Question 35 of 68

36. Šta nije tačno za subduralni hematom:

Question 36 of 68

37. Ukoliko povredno oruđe deluje velikom kinetičkom energijom na relativno maloj površini, nastaje:

Question 37 of 68

38. Ukoliko povredno oruđe deluje velikom kinetičkom energijom na relativno većoj površini, nastaje:

Question 38 of 68

39. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 39 of 68

40. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 40 of 68

41. Hinge-frakture su:

Question 41 of 68

42. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za hipoksično-ishemijsko oštećenje mozga:

Question 42 of 68

43. Nakon povrede glave, ko ima najveću šansu za razvojem epiduralnog hematoma:

Question 43 of 68

44. Krvarenje u dva vremena se javlja kod:

Question 44 of 68

45. Pri kojoj količini krvi je subduralni hematom definitivno smrtonosan?

Question 45 of 68

46. Torakalni kapak: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 46 of 68

47. Subduralni hematom najčešće nastaje usled:

Question 47 of 68

48. "Smrt na licu mesta" nije karakteristična za:

Question 48 of 68

49. Koja od navedenih ne predstavlja povredu kičmene moždine:

Question 49 of 68

50. Koja od navedenih vertebrospinalnih povreda je uvek fatalna:

Question 50 of 68

51. Povrede vratne kičme najčešće nastaju:

Question 51 of 68

52. Periorbitalni krvni hematomi se mogu očekivati kod:

Question 52 of 68

53. Hinge fraktura koja se pruža preko i između malih krila svenoidne kosti je:

Question 53 of 68

54. Povrede kojih segmenata vratne kičme su najčešće:

Question 54 of 68

55. Šta od navedenog nije tačno za ring frakture:

Question 55 of 68

56. Koja od navedenih povreda dovodi do sindroma "Smrti na licu mesta"

Question 56 of 68

57. Šta od navedenog nije karakteristično za difuzan edem mozga:

Question 57 of 68

58. Šta od navedenog ukazuje da je kontuzija starija:

Question 58 of 68

59. Koja tvrdnja je tačna za epiduralni hematom:

Question 59 of 68

60. Rasprskavajući tj. "burst" prelom nastaje:

Question 60 of 68

61. Šta od navedenog predstavlja Betlov znak:

Question 61 of 68

62. Ring frakture se najčešće sreću:

Question 62 of 68

63. Hinge fraktura koja zahvata jednu piramidu, telo sfenoidne kosti, pa kontralateralno malo krilo svenoidne kosti suprotne strane:

Question 63 of 68

64. Hinge fraktura koja se pruža simetrično preko piramida i preko tela svenoidne kosti je:

Question 64 of 68

65. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za prelome kostiju lobanje:

Question 65 of 68

66. Sindrom "osoba koje pričaju i umiru" je karakterističan za:

Question 66 of 68

67. Subduralni hematom: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 67 of 68

68. Predilekcione zone za nastanak moždanih kontuzija su osnovične strane:

Question 68 of 68


 


– Advertisement –