1. Nakon povrede glave, ko ima najveću šansu za razvojem epiduralnog hematoma:

Pitanje 1 od 68

2. Koja tvrdnja je tačna za epiduralni hematom:

Pitanje 2 od 68

3. Torakalni kapak: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 3 od 68

4. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 4 od 68

5. Predilekcione zone za nastanak moždanih kontuzija su osnovične strane:

Pitanje 5 od 68

6. Najčešća lokalizacija epiduralnog hematoma je:

Pitanje 6 od 68

7. Ukoliko povredno oruđe deluje velikom kinetičkom energijom na relativno maloj površini, nastaje:

Pitanje 7 od 68

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 8 od 68

9. Ring frakture se najčešće sreću:

Pitanje 9 od 68

10. Sindrom "osoba koje pričaju i umiru" je karakterističan za:

Pitanje 10 od 68

11. Hinge fraktura koja se pruža preko i između malih krila svenoidne kosti je:

Pitanje 11 od 68

12. Koju komponentu ne možemo naći na histološkom preparatu ukoliko je kontuzija stara manje od 2 dana:

Pitanje 12 od 68

13. Krvarenje u dva vremena se javlja kod:

Pitanje 13 od 68

14. Šta od navedenog nije fokalna lezija mozga:

Pitanje 14 od 68

15. Koja od navedenih povreda neće dovesti do sindroma "osobe koje pričaju i umiru"?

Pitanje 15 od 68

16. Direovo (Duret) krvarenje se može javiti kod:

Pitanje 16 od 68

17. Slobodni interval kod epiduralnog krvarenja je:

Pitanje 17 od 68

18. Šta od navedenog nije tačno za epiduralni hematom:

Pitanje 18 od 68

19. Šta od navedenog nije karakteristično za difuzan edem mozga:

Pitanje 19 od 68

20. Subarahnoidalno krvarenje je lokalizovano:

Pitanje 20 od 68

21. Šta nije tačno za subduralni hematom:

Pitanje 21 od 68

22. Multipli zvezdasti prelomi lobanje predstavljaju:

Pitanje 22 od 68

23. Rasprskavajući tj. "burst" prelom nastaje:

Pitanje 23 od 68

24. Klinasti tj."wedge" prelom nastaje:

Pitanje 24 od 68

25. Hinge fraktura koja se pruža simetrično preko piramida i preko tela svenoidne kosti je:

Pitanje 25 od 68

26. Koja od navedenih ne predstavlja povredu kičmene moždine:

Pitanje 26 od 68

27. Periorbitalni krvni hematomi se mogu očekivati kod:

Pitanje 27 od 68

28. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za hipoksično-ishemijsko oštećenje mozga:

Pitanje 28 od 68

29. Kod hiperfleksije kičmenog stuba javlja se: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 29 od 68

30. Epiduralni hematom:

Pitanje 30 od 68

31. Hinge fraktura koja zahvata jednu piramidu, telo sfenoidne kosti, pa kontralateralno malo krilo svenoidne kosti suprotne strane:

Pitanje 31 od 68

32. "Smrt na licu mesta" nije karakteristična za:

Pitanje 32 od 68

33. Hinge-frakture su:

Pitanje 33 od 68

34. Koja od navedenih nije prelom baze lobanje:

Pitanje 34 od 68

35. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 35 od 68

36. Koja od navedenih povreda dovodi do sindroma "Smrti na licu mesta"

Pitanje 36 od 68

37. Šta od navedenog nije karakterističano za prelom baze lobanje:

Pitanje 37 od 68

38. Povrede kojih segmenata vratne kičme su najčešće:

Pitanje 38 od 68

39. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 39 od 68

40. Pri kojoj količini krvi je subduralni hematom definitivno smrtonosan?

Pitanje 40 od 68

41. Subduralni hematom najčešće nastaje usled:

Pitanje 41 od 68

42. Difuznu aksonalnu leziju karakterišu: (zaokruži netačno)

Pitanje 42 od 68

43. Šta od navedenog predstavlja Betlov znak:

Pitanje 43 od 68

44. Klizajuće kontuzije su najčešće lokalizovane:

Pitanje 44 od 68

45. Epiduralni hematom najčešće nastaje usled:

Pitanje 45 od 68

46. Ukoliko povredno oruđe deluje velikom kinetičkom energijom na relativno većoj površini, nastaje:

Pitanje 46 od 68

47. Kod hiperekstenzije kičmenog stuba, dolazi do:

Pitanje 47 od 68

48. Prelom lobanje duž sutura lobanjskih kostiju je:

Pitanje 48 od 68

49. "Seat belt" prelom nastaje:

Pitanje 49 od 68

50. Subduralni hematom: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 50 od 68

51. Šta od navedenog ukazuje da je kontuzija starija:

Pitanje 51 od 68

52. Da bismo dijagnostikovali hronični subduralni hematom, potrebno je da se klinički simptomi pojave:

Pitanje 52 od 68

53. Koja od navedenih kontuzija nastaje usled rotacionih pokreta glave:

Pitanje 53 od 68

54. Kominutivne frakture prišljenskih tela i rasprskavajuće frakture pedunkula se javljaju kod:

Pitanje 54 od 68

55. Povrede srca i srčane kese po tipu mogu biti: (zaokruži netačno)

Pitanje 55 od 68

56. Povrede vratne kičme najčešće nastaju:

Pitanje 56 od 68

57. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 57 od 68

58. Šta od navedenog nam ne ukazuje da je kontuzija stara:

Pitanje 58 od 68

59. Koji od navedenih najređe dovodi do pojave kompresivnih efekata:

Pitanje 59 od 68

60. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za prelome rebara:

Pitanje 60 od 68

61. Koja od navedenih lezija mozga će dovesti do pojave sindroma "Kome i vegetativnog stanja"

Pitanje 61 od 68

62. Ukoliko se prelomne linije na kosti lobanje šire zvezdasto od tačke gde je delovala sila, onda pričamo o:

Pitanje 62 od 68

63. Koji od navedenih predstavlja najčešći vid traumatskog intrakranijalnog krvarenja:

Pitanje 63 od 68

64. Contre-coup prelomi su:

Pitanje 64 od 68

65. Koja od navedenih vertebrospinalnih povreda je uvek fatalna:

Pitanje 65 od 68

66. Šta od navedenog nije tačno za kontuziju mozga:

Pitanje 66 od 68

67. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za prelome kostiju lobanje:

Pitanje 67 od 68

68. Šta od navedenog nije tačno za ring frakture:

Pitanje 68 od 68