1. Komplikacija povrede: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 1 od 9

2. U određenim situacijama, smrt ne nastupa odmah nakon traume, već postoji određen period nadživljavanja. Nakon ovog perioda, smrt može nastupiti kao:

Pitanje 2 od 9

3. Pod nejasnom smrti možemo obeležiti:

Pitanje 3 od 9

4. Causa mortis ili uzrok smrti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 4 od 9

5. Okolnosti pod kojima je smrt nastupila su:

Pitanje 5 od 9

6. Za koju od navedenih smrti bismo mogli reći da je "Mors ignota"?

Pitanje 6 od 9

7. Prirodno oštećenje zdravlja je:

Pitanje 7 od 9

8. Komplikacija povrede može biti uslovljena:

Pitanje 8 od 9

9. Nasilno oštećenje zdravlja se drugačije naziva:

Pitanje 9 od 9