Sudska medicina: hemijske povrede

1. Koji od ponuđenih je bojni otrov:

Question 1 of 120

2. Šta od navedenog nije tačno za ugljendioksid:

Question 2 of 120

3. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem ugljenmonoksidom:

Question 3 of 120

4. Šta od navedenog nije tačno za parakvat i dikvat:

Question 4 of 120

5. Sumporovodonika najviše ima u:

Question 5 of 120

6. Koja od navedenih gljiva ima ergot-alkaloide?

Question 6 of 120

7. Koja od navedenih ne pripada jetkim otrovima:

Question 7 of 120

8. Dijagnostikovanje trovanja trovanja sumporovodonikom: (zaokruži netačno)

Question 8 of 120

9. Koji od navedenih organskih rastvarača pri hroničnoj upotrebi izaziva zavisnost:

Question 9 of 120

10. Šta od navedenog nije tačno za mrazovac:

Question 10 of 120

11. Kod tatule najotrovniji deo biljke je:

Question 11 of 120

12. Koja od navedenih biljaka poseduje najjači biljni otrov:

Question 12 of 120

13. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za trovanje teškim metalima:

Question 13 of 120

14. Amonijak je: (zaokruži netačan odgovor)

Question 14 of 120

15. Plavičaste mrtvačke mrlje mogu pobuditi sumnju na trovanje:

Question 15 of 120

16. Koji od navedenih toksina dovodi do porasta motorne aktivnosti, tremora, agitacije i halucinacija:

Question 16 of 120

17. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 17 of 120

18. Šta od navedenog nije tačno za tanatološki nalaz trovanja ugljenmonoksidom:

Question 18 of 120

19. Šta od navedenog ne predstavlja koroziv:

Question 19 of 120

20. Koju aktivnu supstancu sadrži mrazovac:

Question 20 of 120

21. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 40%:

Question 21 of 120

22. Šta se od navedenog ne javlja kod hroničnog trovanja arsenom:

Question 22 of 120

23. Koju aktivnu supstancu sadrži velebija:

Question 23 of 120

24. Varfarin deluje tako što:

Question 24 of 120

25. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 15-20%:

Question 25 of 120

26. Otrov će potencijalno najbrže delovati ukoliko se unese:

Question 26 of 120

27. Idiosinkarzija se javlja:

Question 27 of 120

28. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 60%:

Question 28 of 120

29. Koja od navedenih je najbitnija osobina potencijalnog otrova:

Question 29 of 120

30. Za lečenje trovanja organofosfatima koriste se:

Question 30 of 120

31. Šta od navedenog nije tačno za strihnin:

Question 31 of 120

32. Šta od navedenog nije tačno kada pričamo o dijagnostici trovanja jetkim otrovima:

Question 32 of 120

33. Trovanje cijanidima: (zaokruži netačno)

Question 33 of 120

34. Koji od navedenih toksina dovodi do konvulzija, katalepsija i manije:

Question 34 of 120

35. Arsen-trioksid se drugačije naziva:

Question 35 of 120

36. Koji od navedenih ne predstavlja mehanizam dejstva arsenika:

Question 36 of 120

37. Kod hroničnog trovanja teškim metalima javlja se: (zaokruži netačan odgovor)

Question 37 of 120

38. Koju aktivnu supstancu sadrži đurđevak:

Question 38 of 120

39. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 39 of 120

40. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi manje od 15%:

Question 40 of 120

41. Za kvalitativno dokazivanje sumporovodonika koristi se filter papir natopljen:

Question 41 of 120

42. Jedan od navedenih toksina je sprečava sintezu tRNK, koji?

Question 42 of 120

43. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za jetke otrove:

Question 43 of 120

44. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem insulinom:

Question 44 of 120

45. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za organofosfate:

Question 45 of 120

46. Jedan od navedenih toksina je agonista GABA receptora, koji?

Question 46 of 120

47. Malo toksični organofosfati su:

Question 47 of 120

48. Zaokruži netačnu tvrdnju o cijanidima:

Question 48 of 120

49. Zmijski otrovi imaju:

Question 49 of 120

50. Ukoliko se poveća hemijski afinitet supstance za ćelije:

Question 50 of 120

51. Latrotoksin je:

Question 51 of 120

52. Samoubistvo medicinskog osoblja je povezano sa:

Question 52 of 120

53. Koje od navedenih jedinjenja žive je najotrovnije:

Question 53 of 120

54. Šta od navedenog ne predstavlja kasnu komplikaciju ingestije jetkih otrova:

Question 54 of 120

55. Šta od navedenog se uzima u obzir pri dijagnostikovanju trovanja:

Question 55 of 120

56. Fenoli i krezoli:

Question 56 of 120

57. Teški metali ispoljavaju svoju funkciju tako što:

Question 57 of 120

58. Koji od navedenih toksina je kancerogen:

Question 58 of 120

59. Koji od navedenih predstavlja jetki otrov:

Question 59 of 120

60. Arsenik je najtoksičniji kada se uzima:

Question 60 of 120

61. Obdukcioni nalaz kod ingestije jetkih otrova je:

Question 61 of 120

62. Zaokruži tačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem korozivima:

Question 62 of 120

63. Nitrati i nitriti deluju tako što:

Question 63 of 120

64. Koji od navedenih toksina dovodi do hepatorenalnog sindroma:

Question 64 of 120

65. U nadražljivce spadaju:

Question 65 of 120

66. Šta od navedenog nije zajedničko za trovanje teškim metalima:

Question 66 of 120

67. U organske rastvarače ne spada:

Question 67 of 120

68. Zaokruži neorganska jedinjenja olova:

Question 68 of 120

69. Ricin deluje tako što:

Question 69 of 120

70. U grupu vrlo otrovnih organofosfata spadaju:

Question 70 of 120

71. Koja od navedenih gljiva ima amatoksin kao aktivnu supstancu?

Question 71 of 120

72. Kod bunike najotrovniji deo biljke je:

Question 72 of 120

73. Trovanjem kojom od navedenih biljaka se javljaju simptomi koji liče na naprsnu srčanu smrt:

Question 73 of 120

74. Koje od navednih jedinjenja spada u tkzv. žuta sredstva:

Question 74 of 120

75. Nefritis i hemolitička anemija se mogu javiti kod trovanja:

Question 75 of 120

76. Posebno osetljivi na trovanje ugljenmonoksidom su:

Question 76 of 120

77. Koja koncentracija ugljendioksida u vazduhu može biti smrtonosna:

Question 77 of 120

78. Cijanovodonik deluje tako što:

Question 78 of 120

79. Šta nije tačno za izjedine (cauterisationes):

Question 79 of 120

80. Šta od navedenog nije tačno za nikotinom:

Question 80 of 120

81. Trovanje strihninom: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 81 of 120

82. Koja od navedenih nije posledica dejstva jetkih otrova:

Question 82 of 120

83. Ugljenmonoksid u krvi: (zaokruži netačno)

Question 83 of 120

84. Arsenosulfid je:

Question 84 of 120

85. Rastvaranjem amonijaka u vodi, nastaje amonijum-hidroksid koji dovodi do:

Question 85 of 120

86. Sumporovodonik je:

Question 86 of 120

87. Fenoli i krezoli se najčešće upotrebljavaju kao:

Question 87 of 120

88. Koja od navedenih gljiva ima iboteničnu kiselinu kao aktivnu supstancu?

Question 88 of 120

89. Šta od navedenog je karakteristično za trovanje talijumom:

Question 89 of 120

90. Pojava parkinsnovog sindroma, vrtoglavice i toničko-kloničkih grčeva se javlja kod trovanja:

Question 90 of 120

91. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za ugljenmonoksid:

Question 91 of 120

92. Kod trovanja cijanidima, tanatološki nalaz je:

Question 92 of 120

93. Šta od navedenog nije tačno za arsen:

Question 93 of 120

94. Organofosfati deluju tako što:

Question 94 of 120

95. Jedan od navedenih toksina je alfa-adrenergički blokator, koji?

Question 95 of 120

96. Trovanje cijanidima je najčešće:

Question 96 of 120

97. Ukoliko se na obdukciji otkriju isključivo oštećenja želuca i creva, bez izjedina u usnoj duplji i jednjaku, možemo posumnjati da je žrtva ingestirala:

Question 97 of 120

98. Benzol: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 98 of 120

99. Ugljenmonoksid: (zaokruži netačno)

Question 99 of 120

100. Klinička slika trovanja organofosfatima uključuje: (zaokruži netačno)

Question 100 of 120

101. Koji od navedenih koroziva, pored lokalnog ima i dodatno resorptivno dejstvo:

Question 101 of 120

102. Koji od navedenih jetkih otrova ima i dodatno resorptivno dejstvo:

Question 102 of 120

103. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za trovanje strihninom:

Question 103 of 120

104. Normalna koncentracija methemoglobina u krvi čoveka je:

Question 104 of 120

105. Strihnin deluje tako što:

Question 105 of 120

106. Koju aktivnu supstancu sadrži lijander:

Question 106 of 120

107. Strihnin prvenstveno deluje na:

Question 107 of 120

108. Koja od navedenih gljiva ima aflatoksin kao aktivnu supstancu:

Question 108 of 120

109. Šta od navedenog ne predstavlja jetki otrov:

Question 109 of 120

110. Smrt nastupa kada koncentracija methemoglobina u krvi pređe:

Question 110 of 120

111. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 111 of 120

112. Kod mrazovca najotrovniji deo biljke je:

Question 112 of 120

113. So arsenaste kiseline se drugačije naziva:

Question 113 of 120

114. Smrtonosna doza acetona je:

Question 114 of 120

115. Koji od navedenih lekova pri toksičnim dozama može dovesti do pojave methemoglobinemije:

Question 115 of 120

116. Organofosfati najbrže deluju ukoliko su uneti:

Question 116 of 120

117. Smrtna doza arsenika je:

Question 117 of 120

118. Jetki otrovi deluju:

Question 118 of 120

119. Kod akutnog trovanja arsenom javlja se: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 119 of 120

120. Umereno toksični organofosfati su:

Question 120 of 120


 


– Advertisement –