1. Šta od navedenog nije tačno za fenilciklin (PCP):

Pitanje 1 od 71

2. Pod dejstvom alkoholne dehidrogenaze, meltil-alkohol se razgrađuje na:

Pitanje 2 od 71

3. Koliko se maksimalno % alkohola može eliminisati putem disajnih organa?

Pitanje 3 od 71

4. Koji od stadijuma alkoholisanosti nije tačan:

Pitanje 4 od 71

5. Šta od navedenog spada u stimulanse:

Pitanje 5 od 71

6. Šta od navedenog spada u stimulanse:

Pitanje 6 od 71

7. Šta od navedenog se ne javlja kod alkoholizma

Pitanje 7 od 71

8. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za heroin:

Pitanje 8 od 71

9. Koje od navedenih stanja ne može da dovede do iznenadne smrti kod alkoholičara:

Pitanje 9 od 71

10. Šta od navedenog ne spada u depresante:

Pitanje 10 od 71

11. Šta od navedenog nije tačno za marihuanu:

Pitanje 11 od 71

12. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za morfin:

Pitanje 12 od 71

13. Heroin je po hemijskom sastavu:

Pitanje 13 od 71

14. Šta od navedenog spada u psihodelike:

Pitanje 14 od 71

15. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za oksidaciju etanola u jetri:

Pitanje 15 od 71

16. Šta od navedenog ne predstavlja efekat morfina:

Pitanje 16 od 71

17. Opadanje koncentracije alkohola u jedinici vremena se označava kao:

Pitanje 17 od 71

18. Kao pokazatelj hronične upotrebe heroina, u plućnom parenhimu se mogu javiti:

Pitanje 18 od 71

19. Šta od navedenog se ne javlja kod akutnog trovanja amfetaminom:

Pitanje 19 od 71

20. Heroinomani najčešće umiru usled:

Pitanje 20 od 71

21. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 21 od 71

22. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za kokain:

Pitanje 22 od 71

23. Kokain deluje tako što:

Pitanje 23 od 71

24. Šta od navedenog nije marker za dijagnozu alkoholizma:

Pitanje 24 od 71

25. β faktor, ključan za preračunavanje alkoholemije u vreme izvršenja krivičnog dela, se drugačije naziva:

Pitanje 25 od 71

26. Oko tačkastih uboda kod narkomana mogu se naći: (zaokruži netačno)

Pitanje 26 od 71

27. Toksična doza metanola je:

Pitanje 27 od 71

28. Koja količina unetog alkohola se eliminiše oksidacijom u jetri?

Pitanje 28 od 71

29. Kokain: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 29 od 71

30. Za lečenje akutnog trovanja heroinom koristi se:

Pitanje 30 od 71

31. Letalna doza metanola je:

Pitanje 31 od 71

32. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za heroin:

Pitanje 32 od 71

33. Šta od navedenog se ne koristi za postmortalno određivanje alkohola:

Pitanje 33 od 71

34. "Skin popping" se javlja kod:

Pitanje 34 od 71

35. Šta od navednog nije tačno za alkoholizam:

Pitanje 35 od 71

36. Žestoka pića se sporije apsorbuju zbog toga što: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 36 od 71

37. U endogene opijate spadaju:

Pitanje 37 od 71

38. Kod akutnog trovanja amfetaminima ne očekujemo:

Pitanje 38 od 71

39. Šta od navedenog se ne javlja kod akutnog trovanja heroinom:

Pitanje 39 od 71

40. Zaokruži netačan stadijum alkoholisanosti:

Pitanje 40 od 71

41. Koja od navedenih droga spada u depresante:

Pitanje 41 od 71

42. Šta od navedenog nije znak trovanja metanolom:

Pitanje 42 od 71

43. Produkti metabolizma etanola u jetri su:

Pitanje 43 od 71

44. Šta prema savremenim stavovima predstavlja smrt narkomana:

Pitanje 44 od 71

45. Određivanje koncentracije alkohola u izdahnutom vazduhu vrši se:

Pitanje 45 od 71

46. Difuzionom padu alkoholemije možemo pripisati najviše:

Pitanje 46 od 71

47. Koji od navedenih lekova ubrzava apsorpciju alkohola:

Pitanje 47 od 71

48. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 48 od 71

49. Osim u plućima, talk granulomi se mogu naći i u:

Pitanje 49 od 71

50. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za resorpciju alkohola:

Pitanje 50 od 71

51. U prvoj fazi apsorpcije alkohola: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 51 od 71

52. Simptomi akutne toksične reakcije nastale zloupotrebom kokaina su: (zaokruži netačno)

Pitanje 52 od 71

53. Terapija kod trovanja metanolom:

Pitanje 53 od 71

54. Difuzioni pad alkoholemije nastaje usled:

Pitanje 54 od 71

55. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za krivu alkoholemije:

Pitanje 55 od 71

56. Šta od navedenog nije tačno za postmortalno određivanje koncentracije alkohola:

Pitanje 56 od 71

57. U amotivacioni sindrom ne spada:

Pitanje 57 od 71

58. Najveći deo alkohola se eliminiše putem:

Pitanje 58 od 71

59. Zaokružiti netačnu tvrdnju vezanu za preračunavanje alkoholemije:

Pitanje 59 od 71

60. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za eliminaciju alkohola preko mokraće:

Pitanje 60 od 71

61. Za oksidaciju alkohola u jetri, ključni enzimi su:

Pitanje 61 od 71

62. Resorpcija alkohola ne zavisi od:

Pitanje 62 od 71

63. Šta od navedenog nije tačno za LSD:

Pitanje 63 od 71

64. Efektna analgezija kod primene morfina traje u proseku:

Pitanje 64 od 71

65. Metanol svoje toksično dejstvo ispoljava:

Pitanje 65 od 71

66. Zaokruži netačan stadijum alkoholisanosti:

Pitanje 66 od 71

67. Kod hronične zloupotrebe amfetamina javlja se: (zaokruži netačno)

Pitanje 67 od 71

68. Koji nalaz je najbitniji za smrt narkomana:

Pitanje 68 od 71

69. Preparati amfetamina se uglavnom koriste:

Pitanje 69 od 71

70. Koja koncentracija alkohola u krvi je najopasnija za vozače motornih vozila?

Pitanje 70 od 71

71. Amfetamin deluje tako što:

Pitanje 71 od 71