Osnovi molekularne biologije:

1. Nukleotidi u RNK razlikuju se od nukleotida DNK po:
 1. Šećeru
 2. Purinskoj bazi
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Fosfatnoj grupi

Question 1 of 147

2. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna somatska ćelija čoveka u metafazi:

Question 2 of 147

3. Fragmente različitih DNK koje želimo da rekombinujemo dobijamo delovanjem:

Question 3 of 147

4. Kod Eukariota RNK postaje funkcionalni molekul:

Question 4 of 147

5. DNK molekul se sastoji iz dva međusobno komplementarna lanca u kojima je:

Question 5 of 147

6. Do zamene jedne aminokiseline u polipeptidnom lancu doći će ukoliko je:

Question 6 of 147

7. Genetskim inžinjeringom može se dobiti:

Question 7 of 147

8. Na principu komplementarnosti zasnovan je proces:

Question 8 of 147

9. Nukleotidi mogu da se međusobno razlikuju u:
 1. Šećeru
 2. Purinskoj bazi
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Ostatku kiseline

Question 9 of 147

10. Koja azotna baza nije nikada prisutna u dezoksiribonukleotidima:

Question 10 of 147

11. Ako u biosintezi jednog polipeptida učestvuje 10 ribozoma, istovremeno se sintetiše:

Question 11 of 147

12. Šta je tačno?

Question 12 of 147

13. Kako nastaju novi lanci pri replikaciji DNK:

Question 13 of 147

14. Koji su od navedenih purinsko - pirimidinskih parova komplementarni u DNK molekulu:
 1. A i T
 2. G i C
 3. A i U
 4. G i T

Question 14 of 147

15. Struktura proteina zavisi od redosleda:
 1. Nukleotida u DNK
 2. Nukleotida u iRNK
 3. Nukleotida u rRNK
 4. Aminokiselina u polipeptidu

Question 15 of 147

16. U sastav proteina ulaze:

Question 16 of 147

17. Koji od navedenih enzima započinje sintezu novog lanca DNK u toku replikacije:

Question 17 of 147

18. Sekvenca nukleotida u DNK koja označava kraj transkripcije sadrži:

Question 18 of 147

19. U kojoj se podfazi ćelijskog ciklusa obavlja replikacija molekula DNK:

Question 19 of 147

20. Antikodon je:

Question 20 of 147

21. Šta je polizom:

Question 21 of 147

22. Komplementarne baze se drže međusobno u dvolančanom molekulu DNK:

Question 22 of 147

23. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za tRNK nije tačna:

Question 23 of 147

24. Polipeptidni lanac se gradi povezivanjem:

Question 24 of 147

25. Primarni produkti gena su:

Question 25 of 147

26. Koju od navedenih baza NE SADRŽE antikodoni:

Question 26 of 147

27. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna zrela polna ćelija čoveka:

Question 27 of 147

28. Od koliko komponenata se sastoji jedan nukleotid:

Question 28 of 147

29. Koliko različitih amino kiselina izgrađuje proteine:

Question 29 of 147

30. Svaka tRNK prepoznaje:

Question 30 of 147

31. S obzirom na veličinu, purinske i pirimidinske baze su:

Question 31 of 147

32. Kodoni se nalaze u:

Question 32 of 147

33. Stepen genetske sličnosti među pojedinim grupama organizama može se utvrditi:

Question 33 of 147

34. U procesu transkripcije nastaje:
 1. Informaciona RNK
 2. Transportna RNk
 3. Ribozomska RNK
 4. Polipeptid

Question 34 of 147

35. Koja je od navedenih tvrdnji vezanih za tRNK tačna:
 1. Svaka tRNK prepoznaje samo jednu aminokiselinu
 2. Svaka tRNK prepoznaje više aminokiselina
 3. Više tRNK mogu da prepoznaju jednu aminokiselinu
 4. Prepoznavanje između aminokiseline i tRNK se odvija u jedru

Question 35 of 147

36. Šta podrazumevamo pod regulatornim genom:

Question 36 of 147

37. Svi navedeni pojmovi osim jednog odnose se na sintezu proteina:

Question 37 of 147

38. Međusobno komplementarne azotne baze u dvolančanoj DNK su:
 1. Adenin i timin
 2. Timin i uracil
 3. Citozin i guanin
 4. Adenin i uracil

Question 38 of 147

39. Koliko kodona postoji za jednu aminokiselinu:

Question 39 of 147

40. Translacija je omogućena:

Question 40 of 147

41. Sledeći navodi se odnose na vodonične veze u molekulu DNK. Koji navod NIJE tačan:

Question 41 of 147

42. Genetički kod ili genetičku šifru nosi:

Question 42 of 147

43. Položaj jedne aminokiseline u polipeptidnom lancu određuje:

Question 43 of 147

44. Koji od navedenih enzima učestvuje u transkripciji:

Question 44 of 147

45. Koja od navedenih nukleinskih kiselina ulaze u sastav ribozoma:

Question 45 of 147

46. Od koliko se polipeptidnih lanaca sastoji telo enzima RNK polimeraze kod prokariota:

Question 46 of 147

47. Kratki lanac RNK kojim započinje replikacija kasnije otklanja koji enzim:

Question 47 of 147

48. Koji enzim povezuje delove novosintetisanog lanca DNK:

Question 48 of 147

49. Koji od navedenih kodona ne pripada stop kodonima:

Question 49 of 147

50. Skeletni deo molekula DNK čine:

Question 50 of 147

51. U čemu je razlika između DNK i RNK molekula:
 1. U šećeru
 2. U tipu purinskih baza
 3. U tipu pirimidinskih baza
 4. U broju lanaca u molekulu

Question 51 of 147

52. Šta je strukturni gen:

Question 52 of 147

53. Genetički kod ili šifra:

Question 53 of 147

54. Među sledećim navodima samo je jedan tačan:

Question 54 of 147

55. Proces translacije podrazumeva prevođenje:

Question 55 of 147

56. U toku razvića na gensku aktivnost utiču:

Question 56 of 147

57. Od čega prvenstveno zavisi pozicija određene aminokiseline u polipeptidu:

Question 57 of 147

58. Čime je određen redosled aminokiselina u polipeptidu:

Question 58 of 147

59. Razlike među pojedinim molekulima DNK zasnivaju se na razlikama:

Question 59 of 147

60. Svi navodi se odnose na genotip. Koji od njih nije tačan:

Question 60 of 147

61. Kod Eukariota molekuli RNK se nalaze:

Question 61 of 147

62. Pod epigenezom podrazumevamo:

Question 62 of 147

63. Nukleotidi koji izgrađuju DNK razlikuju se međusobno po:
 1. Purinskoj bazi
 2. Šećeru
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Kiselini vezanoj za šećer

Question 63 of 147

64. Koji od navedenih enzima ne učestvuje u replikaciji DNK:

Question 64 of 147

65. Vodonične veze koje povezuju dva lanca u molekulu DNK grade se između:

Question 65 of 147

66. Koji od navedenih bioloških aktivnosti ne obavljaju proteini:

Question 66 of 147

67. Koliko osnovnih tipova nukleinskih kiselina postoji u živom svetu:

Question 67 of 147

68. U procesu replikacije DNK udvaja se:

Question 68 of 147

69. Jedna tRNK prenosi istovremeno do ribozoma:

Question 69 of 147

70. U čemu se razlikuje lanac DNK i lanac RNK:

Question 70 of 147

71. Pod fenotipom podrazumevamo:

Question 71 of 147

72. Primarna struktura molekula proteina zavisi od:
 1. Broja aminokiselina
 2. Redosleda aminokiselina
 3. Interakcije sa drugim molekulima
 4. PH sredine

Question 72 of 147

73. Koliko kodona određuje 20 različitih aminokiselina:

Question 73 of 147

74. Sve navedeno se odnosi na RNK; šta od njih je tačno?

Question 74 of 147

75. Genetska informacija sastojise u:

Question 75 of 147

76. Triplet nukleotida u tRNK koji je komplementaran tripletu u iRNK naziva se:

Question 76 of 147

77. Enzim ligaza ima sledeću funkciju:

Question 77 of 147

78. Kao pirmalac stranih gena u genetskom inžinjeringu najčešče se koristi:

Question 78 of 147

79. Koju od navedenih funkcija vrši DNK polimeraza III:

Question 79 of 147

80. Na koje od navedenih svojstava malo utiču faktori sredine:

Question 80 of 147

81. RNK se ne razlikuje od DNK:

Question 81 of 147

82. Četiri tipa nukleotida mogu da obrazuju:

Question 82 of 147

83. Rekombinantna DNK:

Question 83 of 147

84. Specifični deo svake amino kiseline čini:

Question 84 of 147

85. Genetskim inžinjeringom mogu se dobiti:

Question 85 of 147

86. Koji od navedenih kodona označava kraj transkripcije:

Question 86 of 147

87. U kojoj se fazi ćelijskog ciklusa obavlja replikacija DNK kod Eukariota:

Question 87 of 147

88. Fenotip je rezultat:

Question 88 of 147

89. Antikodon je deo:

Question 89 of 147

90. Neki od navedenih biološki aktivnih molekula ne spadaju u proteine:

Question 90 of 147

91. Na koji način se određena aminokiselina vezuje na određeno mesto u polipeptidu:

Question 91 of 147

92. Koji je od navoda vezanih za rRNK tačan:

Question 92 of 147

93. RNK se sintetišu u:

Question 93 of 147

94. DNK polimeraza III obavlja sve osim jedne navedene funkcije:

Question 94 of 147

95. Transportne RNK služe za transport:

Question 95 of 147

96. Završetak transkripcije omogućava:

Question 96 of 147

97. Nukleotidi koji ulaze u sastav lanca RNK sadrže šećer:
 1. Heksozu
 2. Pentozu
 3. Ribozu
 4. Dezoksiribozu

Question 97 of 147

98. Samo jedna od navedenih osobina molekula DNK nije tačno navedena:

Question 98 of 147

99. Za koliko tRNK ima mesta na jednom ribozomu:

Question 99 of 147

100. Za koje od navedenih kodona u iRNK ne postoji odgovarajuća tRNK

Question 100 of 147

101. Ribozomi su:

Question 101 of 147

102. Završetak translacije označava kodon na iRNK:

Question 102 of 147

103. Šta nisu primarni produkti gena:

Question 103 of 147

104. RNK imaju ključnu ulogu u procesu sinteze:

Question 104 of 147

105. Nukleotidi su međusobno povezani u polinukleotidnom lancu:

Question 105 of 147

106. Da bi bile komplementarne, baze u dvolančanoj DNK:

Question 106 of 147

107. Primaza je:

Question 107 of 147

108. Koliko lanaca DNK sadrži metafazni hromozom:

Question 108 of 147

109. Pod translacijom podrazumevamo:

Question 109 of 147

110. Koji od navedenih molekula ne ulazi u sastav nukleotida:

Question 110 of 147

111. Koji od navedenih biološki aktivnih molekula ne možemo dobiti genetskim inžinjeringom:

Question 111 of 147

112. Genetska informacija o vrsti proteina koju ćelija treba da sintetiše nalazi se u:

Question 112 of 147

113. U procesu transkripcije nastaje:

Question 113 of 147

114. Prepoznavanje sekvenca nukleotida sa većim brojem AT parova, vezivanje enzima za jedan lanac DNK, elongacija i terminacija su uzastopne faze procesa:

Question 114 of 147

115. Koje je od navedenih svojstava kvalitativno svojstvo:

Question 115 of 147

116. Koja azotna baza nikada ne ulazi u sastav ribonukleotida:

Question 116 of 147

117. Stop kodoni označavaju:

Question 117 of 147

118. Koji od navedenih funkcionalnih molekula nije protein:

Question 118 of 147

119. Svi navodi se odnose na RNK. Koji je tačan:

Question 119 of 147

120. Peptidna veza se formira između:

Question 120 of 147

121. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna somatska ćelija čoveka u G1 podfazi interfaze:

Question 121 of 147

122. Koje od navedenih azotnih baza ulaze u sastav DNK:
 1. Adenin
 2. Uracil
 3. Timin
 4. Citozin

Question 122 of 147

123. Ćelije jednog organizma se razlikuju po izgledu i funkciji zahvaljujući:

Question 123 of 147

124. Koja je od navedenih svojstava kvantitativno svojstvo:

Question 124 of 147

125. Promene genetičke osnove na nivou nukleotida nazivaju se:

Question 125 of 147

126. Na koje od navedenih svojstava znatno utiču činioci sredine:

Question 126 of 147

127. Translacija iRNK se vrši:
 1. U jedru
 2. U citoplazmi
 3. Na endoplazmatskom retikulumu
 4. U Goldži aparatu

Question 127 of 147

128. Model strukture DNK objasnili su:

Question 128 of 147

129. Nukleotidi koji grade DNK sadrže molekul šećera koji je:
 1. Pentoza
 2. Heksoza
 3. Riboza
 4. Dezoksiriboza

Question 129 of 147

130. U kojem se od navedenih delova ćelije ne nalazi RNK:

Question 130 of 147

131. Informaciona RNK za određeni protein se prepisuje na:

Question 131 of 147

132. U genetskom inžinjeringu za umnožavanje nekog gena koriste se:

Question 132 of 147

133. Koliko različitih tripleta nukleotida mogu da formiraju četiri različita nukleotida:

Question 133 of 147

134. Komplementarnost lanca u molekulu DNK je prisutna:

Question 134 of 147

135. Genetičku šifru ili kod čine:

Question 135 of 147

136. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za iRNK nije tačna:

Question 136 of 147

137. Peptidna veza između dve aminokiseline nastaje:

Question 137 of 147

138. Sekvenca nukleotida ispred gena koji prepoznaje RNK-polimeraza sadrži veći broj:

Question 138 of 147

139. Različiti Eukariotski organizmi se razlikuju: (zaokruži netačan odgovor)

Question 139 of 147

140. Replikacija molekula DNK kod Prokariota:

Question 140 of 147

141. U toku embriogeneze program razvića određenog fenotipa se ostvaruje:

Question 141 of 147

142. Koja je od navedenih tvrdnji vezanih za DNK netačna:

Question 142 of 147

143. Koliko različitih redosleda nukleotida se može javiti u nukleinskoj kiselini:

Question 143 of 147

144. RNK polimeraze učestvuju u:
 1. Replikaciji
 2. Transkripciji
 3. Translaciji
 4. Rekombinaciji

Question 144 of 147

145. Osnovna jedinica građe DNK je:

Question 145 of 147

146. Primaza je enzim koji:

Question 146 of 147

147. Svi navodi koji se odnose na replikaciju molekula DNK kod eukariota su tačni, osim jednog:

Question 147 of 147