1. Kodoni se nalaze u:

Pitanje 1 od 147

2. U genetskom inžinjeringu za umnožavanje nekog gena koriste se:

Pitanje 2 od 147

3. Genetički kod ili šifra:

Pitanje 3 od 147

4. Model strukture DNK objasnili su:

Pitanje 4 od 147

5. Koji od navedenih enzima ne učestvuje u replikaciji DNK:

Pitanje 5 od 147

6. U kojoj se fazi ćelijskog ciklusa obavlja replikacija DNK kod Eukariota:

Pitanje 6 od 147

7. Kod Eukariota RNK postaje funkcionalni molekul:

Pitanje 7 od 147

8. Peptidna veza između dve aminokiseline nastaje:

Pitanje 8 od 147

9. Rekombinantna DNK:

Pitanje 9 od 147

10. Koji enzim povezuje delove novosintetisanog lanca DNK:

Pitanje 10 od 147

11. Samo jedna od navedenih osobina molekula DNK nije tačno navedena:

Pitanje 11 od 147

12. RNK polimeraze učestvuju u:
 1. Replikaciji
 2. Transkripciji
 3. Translaciji
 4. Rekombinaciji

Pitanje 12 od 147

13. Nukleotidi koji ulaze u sastav lanca RNK sadrže šećer:
 1. Heksozu
 2. Pentozu
 3. Ribozu
 4. Dezoksiribozu

Pitanje 13 od 147

14. Za koliko tRNK ima mesta na jednom ribozomu:

Pitanje 14 od 147

15. Koji je od navoda vezanih za rRNK tačan:

Pitanje 15 od 147

16. Položaj jedne aminokiseline u polipeptidnom lancu određuje:

Pitanje 16 od 147

17. Nukleotidi koji izgrađuju DNK razlikuju se međusobno po:
 1. Purinskoj bazi
 2. Šećeru
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Kiselini vezanoj za šećer

Pitanje 17 od 147

18. Koliko različitih tripleta nukleotida mogu da formiraju četiri različita nukleotida:

Pitanje 18 od 147

19. Sve navedeno se odnosi na RNK; šta od njih je tačno?

Pitanje 19 od 147

20. Translacija iRNK se vrši:
 1. U jedru
 2. U citoplazmi
 3. Na endoplazmatskom retikulumu
 4. U Goldži aparatu

Pitanje 20 od 147

21. U sastav proteina ulaze:

Pitanje 21 od 147

22. Svi navodi se odnose na genotip. Koji od njih nije tačan:

Pitanje 22 od 147

23. Kod Eukariota molekuli RNK se nalaze:

Pitanje 23 od 147

24. RNK se sintetišu u:

Pitanje 24 od 147

25. Koliko lanaca DNK sadrži metafazni hromozom:

Pitanje 25 od 147

26. Koju od navedenih baza NE SADRŽE antikodoni:

Pitanje 26 od 147

27. Stop kodoni označavaju:

Pitanje 27 od 147

28. U toku embriogeneze program razvića određenog fenotipa se ostvaruje:

Pitanje 28 od 147

29. Primarni produkti gena su:

Pitanje 29 od 147

30. Na koje od navedenih svojstava znatno utiču činioci sredine:

Pitanje 30 od 147

31. U čemu se razlikuje lanac DNK i lanac RNK:

Pitanje 31 od 147

32. Kako nastaju novi lanci pri replikaciji DNK:

Pitanje 32 od 147

33. U toku razvića na gensku aktivnost utiču:

Pitanje 33 od 147

34. Koja azotna baza nije nikada prisutna u dezoksiribonukleotidima:

Pitanje 34 od 147

35. Završetak translacije označava kodon na iRNK:

Pitanje 35 od 147

36. Šta je strukturni gen:

Pitanje 36 od 147

37. Komplementarnost lanca u molekulu DNK je prisutna:

Pitanje 37 od 147

38. Koja od navedenih nukleinskih kiselina ulaze u sastav ribozoma:

Pitanje 38 od 147

39. Skeletni deo molekula DNK čine:

Pitanje 39 od 147

40. Na koji način se određena aminokiselina vezuje na određeno mesto u polipeptidu:

Pitanje 40 od 147

41. Peptidna veza se formira između:

Pitanje 41 od 147

42. Genetičku šifru ili kod čine:

Pitanje 42 od 147

43. Koji od navedenih enzima učestvuje u transkripciji:

Pitanje 43 od 147

44. Međusobno komplementarne azotne baze u dvolančanoj DNK su:
 1. Adenin i timin
 2. Timin i uracil
 3. Citozin i guanin
 4. Adenin i uracil

Pitanje 44 od 147

45. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna somatska ćelija čoveka u G1 podfazi interfaze:

Pitanje 45 od 147

46. Svi navodi koji se odnose na replikaciju molekula DNK kod eukariota su tačni, osim jednog:

Pitanje 46 od 147

47. Od koliko se polipeptidnih lanaca sastoji telo enzima RNK polimeraze kod prokariota:

Pitanje 47 od 147

48. Četiri tipa nukleotida mogu da obrazuju:

Pitanje 48 od 147

49. Koji su od navedenih purinsko - pirimidinskih parova komplementarni u DNK molekulu:
 1. A i T
 2. G i C
 3. A i U
 4. G i T

Pitanje 49 od 147

50. Jedna tRNK prenosi istovremeno do ribozoma:

Pitanje 50 od 147

51. Čime je određen redosled aminokiselina u polipeptidu:

Pitanje 51 od 147

52. Komplementarne baze se drže međusobno u dvolančanom molekulu DNK:

Pitanje 52 od 147

53. Triplet nukleotida u tRNK koji je komplementaran tripletu u iRNK naziva se:

Pitanje 53 od 147

54. Enzim ligaza ima sledeću funkciju:

Pitanje 54 od 147

55. S obzirom na veličinu, purinske i pirimidinske baze su:

Pitanje 55 od 147

56. Svi navodi se odnose na RNK. Koji je tačan:

Pitanje 56 od 147

57. Antikodon je:

Pitanje 57 od 147

58. Koja je od navedenih tvrdnji vezanih za DNK netačna:

Pitanje 58 od 147

59. Razlike među pojedinim molekulima DNK zasnivaju se na razlikama:

Pitanje 59 od 147

60. Koja azotna baza nikada ne ulazi u sastav ribonukleotida:

Pitanje 60 od 147

61. DNK molekul se sastoji iz dva međusobno komplementarna lanca u kojima je:

Pitanje 61 od 147

62. Koji od navedenih enzima započinje sintezu novog lanca DNK u toku replikacije:

Pitanje 62 od 147

63. Stepen genetske sličnosti među pojedinim grupama organizama može se utvrditi:

Pitanje 63 od 147

64. Vodonične veze koje povezuju dva lanca u molekulu DNK grade se između:

Pitanje 64 od 147

65. Primarna struktura molekula proteina zavisi od:
 1. Broja aminokiselina
 2. Redosleda aminokiselina
 3. Interakcije sa drugim molekulima
 4. PH sredine

Pitanje 65 od 147

66. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna zrela polna ćelija čoveka:

Pitanje 66 od 147

67. Koliko kodona određuje 20 različitih aminokiselina:

Pitanje 67 od 147

68. RNK imaju ključnu ulogu u procesu sinteze:

Pitanje 68 od 147

69. Na koje od navedenih svojstava malo utiču faktori sredine:

Pitanje 69 od 147

70. Od koliko komponenata se sastoji jedan nukleotid:

Pitanje 70 od 147

71. Fenotip je rezultat:

Pitanje 71 od 147

72. Koliko različitih amino kiselina izgrađuje proteine:

Pitanje 72 od 147

73. Kratki lanac RNK kojim započinje replikacija kasnije otklanja koji enzim:

Pitanje 73 od 147

74. Koje od navedenih azotnih baza ulaze u sastav DNK:
 1. Adenin
 2. Uracil
 3. Timin
 4. Citozin

Pitanje 74 od 147

75. DNK polimeraza III obavlja sve osim jedne navedene funkcije:

Pitanje 75 od 147

76. Replikacija molekula DNK kod Prokariota:

Pitanje 76 od 147

77. Antikodon je deo:

Pitanje 77 od 147

78. Polipeptidni lanac se gradi povezivanjem:

Pitanje 78 od 147

79. Različiti Eukariotski organizmi se razlikuju: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 79 od 147

80. Proces translacije podrazumeva prevođenje:

Pitanje 80 od 147

81. Koja je od navedenih tvrdnji vezanih za tRNK tačna:
 1. Svaka tRNK prepoznaje samo jednu aminokiselinu
 2. Svaka tRNK prepoznaje više aminokiselina
 3. Više tRNK mogu da prepoznaju jednu aminokiselinu
 4. Prepoznavanje između aminokiseline i tRNK se odvija u jedru

Pitanje 81 od 147

82. Šta podrazumevamo pod regulatornim genom:

Pitanje 82 od 147

83. U procesu transkripcije nastaje:

Pitanje 83 od 147

84. Osnovna jedinica građe DNK je:

Pitanje 84 od 147

85. Nukleotidi u RNK razlikuju se od nukleotida DNK po:
 1. Šećeru
 2. Purinskoj bazi
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Fosfatnoj grupi

Pitanje 85 od 147

86. Transportne RNK služe za transport:

Pitanje 86 od 147

87. Pod epigenezom podrazumevamo:

Pitanje 87 od 147

88. Sekvenca nukleotida ispred gena koji prepoznaje RNK-polimeraza sadrži veći broj:

Pitanje 88 od 147

89. Nukleotidi su međusobno povezani u polinukleotidnom lancu:

Pitanje 89 od 147

90. Pod fenotipom podrazumevamo:

Pitanje 90 od 147

91. Genetskim inžinjeringom može se dobiti:

Pitanje 91 od 147

92. Koja je od navedenih svojstava kvantitativno svojstvo:

Pitanje 92 od 147

93. Sekvenca nukleotida u DNK koja označava kraj transkripcije sadrži:

Pitanje 93 od 147

94. Za koje od navedenih kodona u iRNK ne postoji odgovarajuća tRNK

Pitanje 94 od 147

95. Koji od navedenih bioloških aktivnosti ne obavljaju proteini:

Pitanje 95 od 147

96. Koliko osnovnih tipova nukleinskih kiselina postoji u živom svetu:

Pitanje 96 od 147

97. Koliko kodona postoji za jednu aminokiselinu:

Pitanje 97 od 147

98. Translacija je omogućena:

Pitanje 98 od 147

99. Koji od navedenih kodona označava kraj transkripcije:

Pitanje 99 od 147

100. Ribozomi su:

Pitanje 100 od 147

101. Do zamene jedne aminokiseline u polipeptidnom lancu doći će ukoliko je:

Pitanje 101 od 147

102. Genetska informacija o vrsti proteina koju ćelija treba da sintetiše nalazi se u:

Pitanje 102 od 147

103. Među sledećim navodima samo je jedan tačan:

Pitanje 103 od 147

104. Genetički kod ili genetičku šifru nosi:

Pitanje 104 od 147

105. Koje je od navedenih svojstava kvalitativno svojstvo:

Pitanje 105 od 147

106. U kojem se od navedenih delova ćelije ne nalazi RNK:

Pitanje 106 od 147

107. Koji od navedenih biološki aktivnih molekula ne možemo dobiti genetskim inžinjeringom:

Pitanje 107 od 147

108. Informaciona RNK za određeni protein se prepisuje na:

Pitanje 108 od 147

109. Šta nisu primarni produkti gena:

Pitanje 109 od 147

110. Ako u biosintezi jednog polipeptida učestvuje 10 ribozoma, istovremeno se sintetiše:

Pitanje 110 od 147

111. U kojoj se podfazi ćelijskog ciklusa obavlja replikacija molekula DNK:

Pitanje 111 od 147

112. Od čega prvenstveno zavisi pozicija određene aminokiseline u polipeptidu:

Pitanje 112 od 147

113. Genetskim inžinjeringom mogu se dobiti:

Pitanje 113 od 147

114. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za iRNK nije tačna:

Pitanje 114 od 147

115. Koju od navedenih funkcija vrši DNK polimeraza III:

Pitanje 115 od 147

116. U procesu replikacije DNK udvaja se:

Pitanje 116 od 147

117. Svaka tRNK prepoznaje:

Pitanje 117 od 147

118. Kao pirmalac stranih gena u genetskom inžinjeringu najčešče se koristi:

Pitanje 118 od 147

119. Na principu komplementarnosti zasnovan je proces:

Pitanje 119 od 147

120. RNK se ne razlikuje od DNK:

Pitanje 120 od 147

121. Završetak transkripcije omogućava:

Pitanje 121 od 147

122. Struktura proteina zavisi od redosleda:
 1. Nukleotida u DNK
 2. Nukleotida u iRNK
 3. Nukleotida u rRNK
 4. Aminokiselina u polipeptidu

Pitanje 122 od 147

123. Primaza je:

Pitanje 123 od 147

124. Koliko različitih redosleda nukleotida se može javiti u nukleinskoj kiselini:

Pitanje 124 od 147

125. Specifični deo svake amino kiseline čini:

Pitanje 125 od 147

126. Šta je tačno?

Pitanje 126 od 147

127. Svi navedeni pojmovi osim jednog odnose se na sintezu proteina:

Pitanje 127 od 147

128. Fragmente različitih DNK koje želimo da rekombinujemo dobijamo delovanjem:

Pitanje 128 od 147

129. Da bi bile komplementarne, baze u dvolančanoj DNK:

Pitanje 129 od 147

130. U čemu je razlika između DNK i RNK molekula:
 1. U šećeru
 2. U tipu purinskih baza
 3. U tipu pirimidinskih baza
 4. U broju lanaca u molekulu

Pitanje 130 od 147

131. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za tRNK nije tačna:

Pitanje 131 od 147

132. Koji od navedenih molekula ne ulazi u sastav nukleotida:

Pitanje 132 od 147

133. Sledeći navodi se odnose na vodonične veze u molekulu DNK. Koji navod NIJE tačan:

Pitanje 133 od 147

134. Pod translacijom podrazumevamo:

Pitanje 134 od 147

135. Koji od navedenih funkcionalnih molekula nije protein:

Pitanje 135 od 147

136. U procesu transkripcije nastaje:
 1. Informaciona RNK
 2. Transportna RNk
 3. Ribozomska RNK
 4. Polipeptid

Pitanje 136 od 147

137. Koji od navedenih kodona ne pripada stop kodonima:

Pitanje 137 od 147

138. Prepoznavanje sekvenca nukleotida sa većim brojem AT parova, vezivanje enzima za jedan lanac DNK, elongacija i terminacija su uzastopne faze procesa:

Pitanje 138 od 147

139. Šta je polizom:

Pitanje 139 od 147

140. Primaza je enzim koji:

Pitanje 140 od 147

141. Promene genetičke osnove na nivou nukleotida nazivaju se:

Pitanje 141 od 147

142. Nukleotidi koji grade DNK sadrže molekul šećera koji je:
 1. Pentoza
 2. Heksoza
 3. Riboza
 4. Dezoksiriboza

Pitanje 142 od 147

143. Nukleotidi mogu da se međusobno razlikuju u:
 1. Šećeru
 2. Purinskoj bazi
 3. Pirimidinskoj bazi
 4. Ostatku kiseline

Pitanje 143 od 147

144. Neki od navedenih biološki aktivnih molekula ne spadaju u proteine:

Pitanje 144 od 147

145. Ćelije jednog organizma se razlikuju po izgledu i funkciji zahvaljujući:

Pitanje 145 od 147

146. Koliko polinukleotidnih lanaca DNK sadrži jedna somatska ćelija čoveka u metafazi:

Pitanje 146 od 147

147. Genetska informacija sastojise u:

Pitanje 147 od 147