5%

Pitanje 1 od 20

1. Koje od navedenih jedinjenja je etil-karbamat?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Enantiomer D-glukoze je:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Mast i ulja su:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Orto-hidroksi-benzoeva kiselina je:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Koje od sledećih jedinjenja može da obezboji bromnu vodu

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Poluacetali se dobijaju pri reakciji:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Peptidna veza nastaje

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Koja od navedenih tvrdnji koja se odnosi na fenole nije tačna?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Dihidroksićilibarna kiselina je:

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Relativna molekulska masa akrilne kiseline je:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. U reakciji srebrnog ogledala dolazi do:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Ako se rastvor aldehida i alkohola uvede gasoviti hlorovodonik gradi se:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Oksidacijom propilbenzena sa jakim oksidacionim sredstvom dobija se:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Koje od navedenih jedinjenja ima aromatični karakter:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koja od sledećih kiselina obezbojava bromnu vodu:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Rastvor natrijum-fenolata deluje

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Katalitičkom hidrogenizacijom nitrila dobijaju se:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Hiralan (asimetričan) C atom vezan je na:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Koje od navedenih jedinjenja ne spada u derivate organskih kiselina?

Pitanje 20 od 20