5%

Pitanje 1 od 20

1. Koja od navedenih jedinjenja je izomerno sa vinil-alkoholom?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. U koliko se izomernih oblika javlja 1,3-dimetilciklobutan?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Koliko je grama fenola potrebno da bi u reakciji sa natrijumom nastalo 448 mL vodonika ( normalni uslovi )?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koja od navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini podležu aldolnoj adiciji?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. U navedenom nizu jedinjenja zaokružiti formulu akroleina:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Soli hidroksićilibarne kiseline su:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. U reakciji ciklopropana sa bromom dobija se:

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Peptidna veza se dokazuje:

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koja od navedenih kiselina je najjača u vodenom rastvoru?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Benzoeva kiselina je predstavnik:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Peptidna veza nastaje

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Purin je:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Formula amida mravlje kiseline je:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koje od sledećih jedinjenja ima sp2-hibridizovane C-atome:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Eten je uvek reaktivniji od:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa kalijum-hidroksidom?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Propantriol je:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Adicijom jodovodonika na propen dobija se:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Ne redukujući šećer je:

Pitanje 20 od 20