1%

Pitanje 1 od 105

1. Koje ime po JUPAC-ovoj nomenklaturi ima ugljovodonik koji ima jedan tercijarni atom i molekulsku formulu C4H8?

Pitanje 1 od 105

Pitanje 2 od 105

2. Koliko sekundarnih C-atoma sadrži molekul 2-metil-4-etilheksana?

Pitanje 2 od 105

Pitanje 3 od 105

3. Koja od navedenih molekulskih vrsta spada u elektrofilne reagense?

Pitanje 3 od 105

Pitanje 4 od 105

4. Koliki je oksidacioni broj C-atoma u metanu?

Pitanje 4 od 105

Pitanje 5 od 105

5. Koji od navedenih gasova ( pod istim uslovima ) ima najveću gustinu?

Pitanje 5 od 105

Pitanje 6 od 105

6. Koji od navedenih gasova ( pod istim uslovima ) ima najmanju gustinu?

Pitanje 6 od 105

Pitanje 7 od 105

7. Koliko se može dobiti monohlornih derivata hlorovanjem 2-metil-propana?

Pitanje 7 od 105

Pitanje 8 od 105

8. Broj ugljovodonika izomernih 2,2- dimetilbutanu je:

Pitanje 8 od 105

Pitanje 9 od 105

9. Kod kog od dole navedenih ugljovodonika se javlja optička izomerija:

Pitanje 9 od 105

Pitanje 10 od 105

10. Koja od navedenih jedinjenja je izomerno sa vinil-alkoholom?

Pitanje 10 od 105

Pitanje 11 od 105

11. Kod kog se od navedenih jedinjenja javlja geometrijska ( cis-trans) izomerija?

Pitanje 11 od 105

Pitanje 12 od 105

12. Kod kog od navedenih jedinjenja se javlja cis-trans izomerija?

Pitanje 12 od 105

Pitanje 13 od 105

13. U koliko se izomernih oblika javlja 1,3-dimetilciklobutan?

Pitanje 13 od 105

Pitanje 14 od 105

14. Eten je uvek reaktivniji od:

Pitanje 14 od 105

Pitanje 15 od 105

15. Adicijom vode na 1-buten nastaje:

Pitanje 15 od 105

Pitanje 16 od 105

16. Adicijom sumporne kiseline na 2-metil-1-buten i hidrolizim dobijenog proizvoda nastaje:

Pitanje 16 od 105

Pitanje 17 od 105

17. Iz kog od navedenih jedinjenja se dehidrogenovanjem može dobiti toluen?

Pitanje 17 od 105

Pitanje 18 od 105

18. Aromatični ugljovodonik koji sadrži pet prstenova benzena, vezanih međusobno tako da imaju po dva zajednička C atoma je:

Pitanje 18 od 105

Pitanje 19 od 105

19. Adicijom jodovodonika na propen dobija se:

Pitanje 19 od 105

Pitanje 20 od 105

20. U reakciji ciklopropana sa bromom dobija se:

Pitanje 20 od 105

Pitanje 21 od 105

21. Oksidacijom propilbenzena sa jakim oksidacionim sredstvom dobija se:

Pitanje 21 od 105

Pitanje 22 od 105

22. Ako se dehidrogenovanjem jedinjenja molekulske formule C3H8O dobije proizvod koji redukuje Tollensov reaktiv, polazno jedinjenje je:

Pitanje 22 od 105

Pitanje 23 od 105

23. Koji alkohol oksidacijom daje 2-metilpropansku kiselinu?

Pitanje 23 od 105

Pitanje 24 od 105

24. 2-metilpropen nastaje dehidratacijom:

Pitanje 24 od 105

Pitanje 25 od 105

25. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

Pitanje 25 od 105

Pitanje 26 od 105

26. Koliko je grama fenola potrebno da bi u reakciji sa natrijumom nastalo 448 mL vodonika ( normalni uslovi )?

Pitanje 26 od 105

Pitanje 27 od 105

27. Koja od navedenih tvrdnji koja se odnosi na fenole nije tačna?

Pitanje 27 od 105

Pitanje 28 od 105

28. Kod kog od navedenih jedinjenja se ne vrši supstitucija –OH grupe pod običnim uslovima?

Pitanje 28 od 105

Pitanje 29 od 105

29. Koje od navedenih jedinjenja sadrži nitro-grupu?

Pitanje 29 od 105

Pitanje 30 od 105

30. Pri dobijanju nitrofenola iz fenola, mesto –NO2 grupe određeno je prisutnom OH- grupom. Nitro-grupa u odnosu na OH- grupu može se vezati:

Pitanje 30 od 105

Pitanje 31 od 105

31. U navedenom nizu jedinjenja zaokružiti formulu akroleina:

Pitanje 31 od 105

Pitanje 32 od 105

32. Akrolein nastaje iz glicerola putem reakcije:

Pitanje 32 od 105

Pitanje 33 od 105

33. Koja od navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini podležu aldolnoj adiciji?

Pitanje 33 od 105

Pitanje 34 od 105

34. Poluacetali se dobijaju pri reakciji:

Pitanje 34 od 105

Pitanje 35 od 105

35. Adicijom jednog molekula alkohola na aldehid u kiseloj sredini nastaje:

Pitanje 35 od 105

Pitanje 36 od 105

36. Ako se rastvor aldehida i alkohola uvede gasoviti hlorovodonik gradi se:

Pitanje 36 od 105

Pitanje 37 od 105

37. Reakcija nitrovanja benzena je:

Pitanje 37 od 105

Pitanje 38 od 105

38. Istu molekulsku formulu imaju:

Pitanje 38 od 105

Pitanje 39 od 105

39. Adicijom hlorovodonika na 3-metil-1-buten nastaje:

Pitanje 39 od 105

Pitanje 40 od 105

40. Propantriol je:

Pitanje 40 od 105

Pitanje 41 od 105

41. Redukcijom 2-butanona nastaje:

Pitanje 41 od 105

Pitanje 42 od 105

42. 1,2-dihidroksipropan je:

Pitanje 42 od 105

Pitanje 43 od 105

43. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa kalijum-hidroksidom?

Pitanje 43 od 105

Pitanje 44 od 105

44. Akrolein je:

Pitanje 44 od 105

Pitanje 45 od 105

45. U karbociklična jedinjenja spadaju:

Pitanje 45 od 105

Pitanje 46 od 105

46. U molekulama alkana su zastupljene:

Pitanje 46 od 105

Pitanje 47 od 105

47. U molekulima alkana zastupljena je:

Pitanje 47 od 105

Pitanje 48 od 105

48. Ugljenikovi atomi u alkenima povezani su:

Pitanje 48 od 105

Pitanje 49 od 105

49. Kod C atoma koji su povezani dvostrukom vezom zastupljena je

Pitanje 49 od 105

Pitanje 50 od 105

50. Koje od sledećih jedinjenja može da obezboji bromnu vodu

Pitanje 50 od 105

Pitanje 51 od 105

51. Katalitičkom adicijom vode na 1-penten nastaje:

Pitanje 51 od 105

Pitanje 52 od 105

52. Ugljenikovi atomi povezani trostrukom vezom u alkinima su:

Pitanje 52 od 105

Pitanje 53 od 105

53. Koje od sledećih jedinjenja ima sp2-hibridizovane C-atome:

Pitanje 53 od 105

Pitanje 54 od 105

54. Zamenom jednog vodonika u alkanu sa halogenom nastaje

Pitanje 54 od 105

Pitanje 55 od 105

55. Osidacijom 2-butanola nastaje:

Pitanje 55 od 105

Pitanje 56 od 105

56. Rastvor natrijum-fenolata deluje

Pitanje 56 od 105

Pitanje 57 od 105

57. Sulfonovanjem fenola nastaje:

Pitanje 57 od 105

Pitanje 58 od 105

58. Karbonilna grupa je karakteristična za?

Pitanje 58 od 105

Pitanje 59 od 105

59. Reakcijom aldehida i alkohola nastaje:

Pitanje 59 od 105

Pitanje 60 od 105

60. Koja dikarbonska kiselina, molekulske mase 116 obezbojava bromnu vodu:

Pitanje 60 od 105

Pitanje 61 od 105

61. Koja od sledećih kiselina obezbojava bromnu vodu:

Pitanje 61 od 105

Pitanje 62 od 105

62. Benzoeva kiselina je predstavnik:

Pitanje 62 od 105

Pitanje 63 od 105

63. Hiralan (asimetričan) C atom vezan je na:

Pitanje 63 od 105

Pitanje 64 od 105

64. Soli metan kiseline zovu se?

Pitanje 64 od 105

Pitanje 65 od 105

65. Zajedničke osobine etene i oleinske kiseline su:

Pitanje 65 od 105

Pitanje 66 od 105

66. Jedinjenja molekulske formule R-COCl je:

Pitanje 66 od 105

Pitanje 67 od 105

67. Amini u vodenom rastvoru reaguju:

Pitanje 67 od 105

Pitanje 68 od 105

68. Urea je:

Pitanje 68 od 105

Pitanje 69 od 105

69. D-fruktoza je:

Pitanje 69 od 105

Pitanje 70 od 105

70. Koji od sledećih saharida ne redukuje Tollensov reagens?

Pitanje 70 od 105

Pitanje 71 od 105

71. Enantiomer D-glukoze je:

Pitanje 71 od 105

Pitanje 72 od 105

72. Ne redukujući šećer je:

Pitanje 72 od 105

Pitanje 73 od 105

73. Koji proizvodi nastaju baznom hidrolizom masti:

Pitanje 73 od 105

Pitanje 74 od 105

74. Delovanjem broma na ulje dolazi do reakcije:

Pitanje 74 od 105

Pitanje 75 od 105

75. Mast i ulja su:

Pitanje 75 od 105

Pitanje 76 od 105

76. U izoelektičnoj tački aminokiselina se nalazi u obliku:

Pitanje 76 od 105

Pitanje 77 od 105

77. Peptidna veza nastaje

Pitanje 77 od 105

Pitanje 78 od 105

78. Peptidna veza se dokazuje:

Pitanje 78 od 105

Pitanje 79 od 105

79. Amidi su:

Pitanje 79 od 105

Pitanje 80 od 105

80. Amini u vodenom rastvoru reaguju

Pitanje 80 od 105

Pitanje 81 od 105

81. Koje od navedenih jedinjenja ne sadrži karbonilnu grupu?

Pitanje 81 od 105

Pitanje 82 od 105

82. Koje od navedenih jedinjenja nema fenolnu funkcionalnu grupu?

Pitanje 82 od 105

Pitanje 83 od 105

83. U reakciji srebrnog ogledala dolazi do:

Pitanje 83 od 105

Pitanje 84 od 105

84. Koje tvrđenje je tačno?

Pitanje 84 od 105

Pitanje 85 od 105

85. Koja od navedenih kiselina je najjača u vodenom rastvoru?

Pitanje 85 od 105

Pitanje 86 od 105

86. Soli hidroksićilibarne kiseline su:

Pitanje 86 od 105

Pitanje 87 od 105

87. Orto-hidroksi-benzoeva kiselina je:

Pitanje 87 od 105

Pitanje 88 od 105

88. Oksalna kiselina se dobija oksidacijom:

Pitanje 88 od 105

Pitanje 89 od 105

89. Relativna molekulska masa akrilne kiseline je:

Pitanje 89 od 105

Pitanje 90 od 105

90. Dihidroksićilibarna kiselina je:

Pitanje 90 od 105

Pitanje 91 od 105

91. Koje od navedenih jedinjenja ne spada u derivate organskih kiselina?

Pitanje 91 od 105

Pitanje 92 od 105

92. Etil-uretan spada u:

Pitanje 92 od 105

Pitanje 93 od 105

93. Koje od navedenih jedinjenja je etil-karbamat?

Pitanje 93 od 105

Pitanje 94 od 105

94. Koje od navedenih jedinjenja je dietil-karbonat?

Pitanje 94 od 105

Pitanje 95 od 105

95. Formula amida mravlje kiseline je:

Pitanje 95 od 105

Pitanje 96 od 105

96. Katalitičkom hidrogenizacijom nitrila dobijaju se:

Pitanje 96 od 105

Pitanje 97 od 105

97. Pirimidin je:

Pitanje 97 od 105

Pitanje 98 od 105

98. Purin je:

Pitanje 98 od 105

Pitanje 99 od 105

99. Cistein je:

Pitanje 99 od 105

Pitanje 100 od 105

100. Formula amida mravlje kiseline je:

Pitanje 100 od 105

Pitanje 101 od 105

101. Laktoza se sastoji od:

Pitanje 101 od 105

Pitanje 102 od 105

102. Karbaminska kiselina zagrijavanjem daje:

Pitanje 102 od 105

Pitanje 103 od 105

103. U reakciji sa mineralnim kiselinama amini daju:

Pitanje 103 od 105

Pitanje 104 od 105

104. Koje od navedenih jedinjenja ima aromatični karakter:

Pitanje 104 od 105

Pitanje 105 od 105

105. Formula CH3CO CH3 predstavlja:

Pitanje 105 od 105