Organska hemija – sva pitanja

 1%

Question 1 of 105

1. Koje ime po JUPAC-ovoj nomenklaturi ima ugljovodonik koji ima jedan tercijarni atom i molekulsku formulu C4H8?

Question 1 of 105

Question 2 of 105

2. Koliko sekundarnih C-atoma sadrži molekul 2-metil-4-etilheksana?

Question 2 of 105

Question 3 of 105

3. Koja od navedenih molekulskih vrsta spada u elektrofilne reagense?

Question 3 of 105

Question 4 of 105

4. Koliki je oksidacioni broj C-atoma u metanu?

Question 4 of 105

Question 5 of 105

5. Koji od navedenih gasova ( pod istim uslovima ) ima najveću gustinu?

Question 5 of 105

Question 6 of 105

6. Koji od navedenih gasova ( pod istim uslovima ) ima najmanju gustinu?

Question 6 of 105

Question 7 of 105

7. Koliko se može dobiti monohlornih derivata hlorovanjem 2-metil-propana?

Question 7 of 105

Question 8 of 105

8. Broj ugljovodonika izomernih 2,2- dimetilbutanu je:

Question 8 of 105

Question 9 of 105

9. Kod kog od dole navedenih ugljovodonika se javlja optička izomerija:

Question 9 of 105

Question 10 of 105

10. Koja od navedenih jedinjenja je izomerno sa vinil-alkoholom?

Question 10 of 105

Question 11 of 105

11. Kod kog se od navedenih jedinjenja javlja geometrijska ( cis-trans) izomerija?

Question 11 of 105

Question 12 of 105

12. Kod kog od navedenih jedinjenja se javlja cis-trans izomerija?

Question 12 of 105

Question 13 of 105

13. U koliko se izomernih oblika javlja 1,3-dimetilciklobutan?

Question 13 of 105

Question 14 of 105

14. Eten je uvek reaktivniji od:

Question 14 of 105

Question 15 of 105

15. Adicijom vode na 1-buten nastaje:

Question 15 of 105

Question 16 of 105

16. Adicijom sumporne kiseline na 2-metil-1-buten i hidrolizim dobijenog proizvoda nastaje:

Question 16 of 105

Question 17 of 105

17. Iz kog od navedenih jedinjenja se dehidrogenovanjem može dobiti toluen?

Question 17 of 105

Question 18 of 105

18. Aromatični ugljovodonik koji sadrži pet prstenova benzena, vezanih međusobno tako da imaju po dva zajednička C atoma je:

Question 18 of 105

Question 19 of 105

19. Adicijom jodovodonika na propen dobija se:

Question 19 of 105

Question 20 of 105

20. U reakciji ciklopropana sa bromom dobija se:

Question 20 of 105

Question 21 of 105

21. Oksidacijom propilbenzena sa jakim oksidacionim sredstvom dobija se:

Question 21 of 105

Question 22 of 105

22. Ako se dehidrogenovanjem jedinjenja molekulske formule C3H8O dobije proizvod koji redukuje Tollensov reaktiv, polazno jedinjenje je:

Question 22 of 105

Question 23 of 105

23. Koji alkohol oksidacijom daje 2-metilpropansku kiselinu?

Question 23 of 105

Question 24 of 105

24. 2-metilpropen nastaje dehidratacijom:

Question 24 of 105

Question 25 of 105

25. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

Question 25 of 105

Question 26 of 105

26. Koliko je grama fenola potrebno da bi u reakciji sa natrijumom nastalo 448 mL vodonika ( normalni uslovi )?

Question 26 of 105

Question 27 of 105

27. Koja od navedenih tvrdnji koja se odnosi na fenole nije tačna?

Question 27 of 105

Question 28 of 105

28. Kod kog od navedenih jedinjenja se ne vrši supstitucija –OH grupe pod običnim uslovima?

Question 28 of 105

Question 29 of 105

29. Koje od navedenih jedinjenja sadrži nitro-grupu?

Question 29 of 105

Question 30 of 105

30. Pri dobijanju nitrofenola iz fenola, mesto –NO2 grupe određeno je prisutnom OH- grupom. Nitro-grupa u odnosu na OH- grupu može se vezati:

Question 30 of 105

Question 31 of 105

31. U navedenom nizu jedinjenja zaokružiti formulu akroleina:

Question 31 of 105

Question 32 of 105

32. Akrolein nastaje iz glicerola putem reakcije:

Question 32 of 105

Question 33 of 105

33. Koja od navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini podležu aldolnoj adiciji?

Question 33 of 105

Question 34 of 105

34. Poluacetali se dobijaju pri reakciji:

Question 34 of 105

Question 35 of 105

35. Adicijom jednog molekula alkohola na aldehid u kiseloj sredini nastaje:

Question 35 of 105

Question 36 of 105

36. Ako se rastvor aldehida i alkohola uvede gasoviti hlorovodonik gradi se:

Question 36 of 105

Question 37 of 105

37. Reakcija nitrovanja benzena je:

Question 37 of 105

Question 38 of 105

38. Istu molekulsku formulu imaju:

Question 38 of 105

Question 39 of 105

39. Adicijom hlorovodonika na 3-metil-1-buten nastaje:

Question 39 of 105

Question 40 of 105

40. Propantriol je:

Question 40 of 105

Question 41 of 105

41. Redukcijom 2-butanona nastaje:

Question 41 of 105

Question 42 of 105

42. 1,2-dihidroksipropan je:

Question 42 of 105

Question 43 of 105

43. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa kalijum-hidroksidom?

Question 43 of 105

Question 44 of 105

44. Akrolein je:

Question 44 of 105

Question 45 of 105

45. U karbociklična jedinjenja spadaju:

Question 45 of 105

Question 46 of 105

46. U molekulama alkana su zastupljene:

Question 46 of 105

Question 47 of 105

47. U molekulima alkana zastupljena je:

Question 47 of 105

Question 48 of 105

48. Ugljenikovi atomi u alkenima povezani su:

Question 48 of 105

Question 49 of 105

49. Kod C atoma koji su povezani dvostrukom vezom zastupljena je

Question 49 of 105

Question 50 of 105

50. Koje od sledećih jedinjenja može da obezboji bromnu vodu

Question 50 of 105

Question 51 of 105

51. Katalitičkom adicijom vode na 1-penten nastaje:

Question 51 of 105

Question 52 of 105

52. Ugljenikovi atomi povezani trostrukom vezom u alkinima su:

Question 52 of 105

Question 53 of 105

53. Koje od sledećih jedinjenja ima sp2-hibridizovane C-atome:

Question 53 of 105

Question 54 of 105

54. Zamenom jednog vodonika u alkanu sa halogenom nastaje

Question 54 of 105

Question 55 of 105

55. Osidacijom 2-butanola nastaje:

Question 55 of 105

Question 56 of 105

56. Rastvor natrijum-fenolata deluje

Question 56 of 105

Question 57 of 105

57. Sulfonovanjem fenola nastaje:

Question 57 of 105

Question 58 of 105

58. Karbonilna grupa je karakteristična za?

Question 58 of 105

Question 59 of 105

59. Reakcijom aldehida i alkohola nastaje:

Question 59 of 105

Question 60 of 105

60. Koja dikarbonska kiselina, molekulske mase 116 obezbojava bromnu vodu:

Question 60 of 105

Question 61 of 105

61. Koja od sledećih kiselina obezbojava bromnu vodu:

Question 61 of 105

Question 62 of 105

62. Benzoeva kiselina je predstavnik:

Question 62 of 105

Question 63 of 105

63. Hiralan (asimetričan) C atom vezan je na:

Question 63 of 105

Question 64 of 105

64. Soli metan kiseline zovu se?

Question 64 of 105

Question 65 of 105

65. Zajedničke osobine etene i oleinske kiseline su:

Question 65 of 105

Question 66 of 105

66. Jedinjenja molekulske formule R-COCl je:

Question 66 of 105

Question 67 of 105

67. Amini u vodenom rastvoru reaguju:

Question 67 of 105

Question 68 of 105

68. Urea je:

Question 68 of 105

Question 69 of 105

69. D-fruktoza je:

Question 69 of 105

Question 70 of 105

70. Koji od sledećih saharida ne redukuje Tollensov reagens?

Question 70 of 105

Question 71 of 105

71. Enantiomer D-glukoze je:

Question 71 of 105

Question 72 of 105

72. Ne redukujući šećer je:

Question 72 of 105

Question 73 of 105

73. Koji proizvodi nastaju baznom hidrolizom masti:

Question 73 of 105

Question 74 of 105

74. Delovanjem broma na ulje dolazi do reakcije:

Question 74 of 105

Question 75 of 105

75. Mast i ulja su:

Question 75 of 105

Question 76 of 105

76. U izoelektičnoj tački aminokiselina se nalazi u obliku:

Question 76 of 105

Question 77 of 105

77. Peptidna veza nastaje

Question 77 of 105

Question 78 of 105

78. Peptidna veza se dokazuje:

Question 78 of 105

Question 79 of 105

79. Amidi su:

Question 79 of 105

Question 80 of 105

80. Amini u vodenom rastvoru reaguju

Question 80 of 105

Question 81 of 105

81. Koje od navedenih jedinjenja ne sadrži karbonilnu grupu?

Question 81 of 105

Question 82 of 105

82. Koje od navedenih jedinjenja nema fenolnu funkcionalnu grupu?

Question 82 of 105

Question 83 of 105

83. U reakciji srebrnog ogledala dolazi do:

Question 83 of 105

Question 84 of 105

84. Koje tvrđenje je tačno?

Question 84 of 105

Question 85 of 105

85. Koja od navedenih kiselina je najjača u vodenom rastvoru?

Question 85 of 105

Question 86 of 105

86. Soli hidroksićilibarne kiseline su:

Question 86 of 105

Question 87 of 105

87. Orto-hidroksi-benzoeva kiselina je:

Question 87 of 105

Question 88 of 105

88. Oksalna kiselina se dobija oksidacijom:

Question 88 of 105

Question 89 of 105

89. Relativna molekulska masa akrilne kiseline je:

Question 89 of 105

Question 90 of 105

90. Dihidroksićilibarna kiselina je:

Question 90 of 105

Question 91 of 105

91. Koje od navedenih jedinjenja ne spada u derivate organskih kiselina?

Question 91 of 105

Question 92 of 105

92. Etil-uretan spada u:

Question 92 of 105

Question 93 of 105

93. Koje od navedenih jedinjenja je etil-karbamat?

Question 93 of 105

Question 94 of 105

94. Koje od navedenih jedinjenja je dietil-karbonat?

Question 94 of 105

Question 95 of 105

95. Formula amida mravlje kiseline je:

Question 95 of 105

Question 96 of 105

96. Katalitičkom hidrogenizacijom nitrila dobijaju se:

Question 96 of 105

Question 97 of 105

97. Pirimidin je:

Question 97 of 105

Question 98 of 105

98. Purin je:

Question 98 of 105

Question 99 of 105

99. Cistein je:

Question 99 of 105

Question 100 of 105

100. Formula amida mravlje kiseline je:

Question 100 of 105

Question 101 of 105

101. Laktoza se sastoji od:

Question 101 of 105

Question 102 of 105

102. Karbaminska kiselina zagrijavanjem daje:

Question 102 of 105

Question 103 of 105

103. U reakciji sa mineralnim kiselinama amini daju:

Question 103 of 105

Question 104 of 105

104. Koje od navedenih jedinjenja ima aromatični karakter:

Question 104 of 105

Question 105 of 105

105. Formula CH3CO CH3 predstavlja:

Question 105 of 105


 


– Advertisement –