5%

Pitanje 1 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

Obeleži netačno za bakterije:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

Obeleži netačno za Gram-negativne bakterije:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

Obeleži netačno za ćelijski zid Gram-negativnih bakterija:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

Obeleži netačno za ćelijski zid bakterija:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

U kojoj fazi sporulacije dolazi do deobe ćelije simetričnim postavljanjem deobne ravni?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

Obeleži netačno za flagele:

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

Obeleži netačno za fimbrije:

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

Obeleži netačno za spore bakterija:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

Ako bakterija ima veći broj flagela koje su postavljene na jednom kraju u pitanju je:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

Obeleži netačno za spore bakterija:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

Obeleži netačno za Gram-negativne bakterije:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

Obeleži netačno za Gram-negativne bakterije:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

Obeleži netačno za kapsulu:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

Obeleži netačno:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

Obeleži netačno za ćelijski zid Gram-negativnih bakterija:

Pitanje 20 od 20