Genetika sva pitanja

1. Obeleži netačan iskaz:

2. Označi netačno:

3. Obeleži netačan iskaz:

4. Obeleži netačan iskaz:

5. Obeleži netačan iskaz za ribozome:

6. Obeleži netačan iskaz:

7. Obeleži netačan iskaz:

8. Šta ne spada u tumor-supresorske gene?

9. Obeleži netačno:

10. Obeleži netačno:

11. Obeleži netačan iskaz za transkripciju kod Eukariota:

12. Obeleži netačno:

13. Obeleži netačno:

14. Obeleži netačan iskaz:

15. Obeleži netačno za PCR metodu:

16. Obeleži netačno:

17. Obeleži netačno:

18. Obeleži netačno za kordocentezu:

19. Obeleži netačan iskaz za transkripciju kod Eukariota:

20. Obeleži netačan iskaz za delecije:

21. Obeleži netačno za elongaciju translacije:

22. Obeleži netačno:

23. Obeleži netačno za dominantno nasleđivanje vezano za X hromozom:

24. Obeleži netačan iskaz:

25. Obeleži netačno:

26. Obeleži netačno za protoonkogene koji kodiraju receptore za faktore rasta:

27. Obeleži netačan iskaz:

28. Obeleži netačan iskaz:

29. Obeleži netačan iskaz:

30. Obeleži netačan iskaz za centromeru:

31. Obeleži netačno za Tarnerov sindrom:

32. Obeleži netačan iskaz:

33. Obeleži netačan iskaz:

34. Za kompleks uvrB/DNK vezuje se koji protein?

35. Obeleži netačno:

36. Obeleži netačno za srpastu anemiju:

37. Obeleži netačno za mutacije:

38. Obeleži netačno:

39. Obeleži netačno za transkripciju kod Eukariota:

40. Obeleži netačan iskaz:

41. Obeleži netačno za protoonkogene koji kodiraju receptore za faktore rasta:

42. Obeleži netačno za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju:

43. A. sazrevanje afiniteta je uslovljeno akumulacijom point-mutacija u kodirajućim sekvencama za D regione i teških i lakih lanaca

44. Obeleži netačno za transkripciju kod Prokariota:

45. Obeleži netačan iskaz za ribozome:

46. Obeleži netačno:

47. Obeleži netačno za poligeniju:

48. Obeleži netačan iskaz:

49. Obeleži netačno:

50. Obeleži netačan iskaz za transkripciju kod Eukariota:


 


– Advertisement –