Uncategorized

1. Proces izbacivanja sadržaja iz ćelije u spoljašnju sredinu naziva se:

Pitanje 1 od 20

2. Koja od navedenih organela ima detoksifišuće enzime:

Pitanje 2 od 20

3. Polisaharidna opna na površini ćelijske membrane je:

Pitanje 3 od 20

4. Matriks mitohondrija je:

Pitanje 4 od 20

5. Koji od navedenih oblika ćelijskog transporta zahteva utrošak energije?

Pitanje 5 od 20

6. Zajedno citoplazma i nukleus se nazivaju:

Pitanje 6 od 20

7. Mikrovili su:

Pitanje 7 od 20

8. Koja organela je zadužena za sortiranje i pakovanje proteina unutar ćelije:

Pitanje 8 od 20

9. Šta je od navedenog najvažnije pri stabilizaciji ćelijske membrane?

Pitanje 9 od 20

10. Sloj ugljenih hidrata koji se može naći na površini apikalnog dela ćelijske membrane nekih epitelnih ćelija se naziva:

Pitanje 10 od 20

11. Šta se od navedenog ne može naći u ćelijskoj membrani?

Pitanje 11 od 20

12. Šta je apoptoza?

Pitanje 12 od 20

13. Klatrinom obavijene invaginacije ključne su u procesu:

Pitanje 13 od 20

14. Šta od sledećeg možete sa sigurnošću reći o pacijentu ako njegovo tkivo pokazuje Barr-ovo Telo u blizini jedarne ovojnice?

Pitanje 14 od 20

15. Koja struktura predstavlja osnovu građe aksonema?

Pitanje 15 od 20

16. Šta od navedenog ne može aktivirati apoptozu?

Pitanje 16 od 20

17. Kako se nazivaju ribozomi koji su nanizani na molekul iRNK?

Pitanje 17 od 20

18. Uloga Goldžijevog kompleksa je:

Pitanje 18 od 20

19. Statična populacija ćelija, kao što su neuroni, nalazi se u kojoj fazi ćelijskog ciklusa?

Pitanje 19 od 20

20. Akvaporini su:

Pitanje 20 od 20