1. Po završetku mitoze jedan hromozom sadrži:

Pitanje 1 od 156

2. Visceralni mezoderm predstavlja:

Pitanje 2 od 156

3. Sekundarna oocita i primarna polocita sadrže:

Pitanje 3 od 156

4. Tokom interfaze dolazi do:

Pitanje 4 od 156

5. Implantacija embriona sisara se vrši u:

Pitanje 5 od 156

6. Hromozom se sastoji od jedne hromatide u:

 

Pitanje 6 od 156

7. Hromozom sadrži dve hromatide u:

Pitanje 7 od 156

8. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja nemaju:

Pitanje 8 od 156

9. Sparivanje homologih hromozoma dešava se u:

Pitanje 9 od 156

10. Jedan od navedenih procesa se ne dešava u interfazi:

Pitanje 10 od 156

11. Spermatide nastaju na kraju:

Pitanje 11 od 156

12. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija:

Pitanje 12 od 156

13. Koji od navedenih organa nije derivat mezoderma:

Pitanje 13 od 156

14. Ciklično sazrevanje gameta postoji kod:

Pitanje 14 od 156

15. Horion se sastoji od:

Pitanje 15 od 156

16. Zaokruži tačne rečenice:

Pitanje 16 od 156

17. Najjednostavniji oblik placente je:

Pitanje 17 od 156

18. Po završetku druge mejotičke deobe, jedan hromozom sadrži:

Pitanje 18 od 156

19. Jedan od navedenih pojmova ne predstavlja način formiranja gastrule:

Pitanje 19 od 156

20. Hromozom sadrži jedan molekul DNK u:

Pitanje 20 od 156

21. Po završetku druge mejotičke deobe, ćelija čoveka sadrži:

Pitanje 21 od 156

22. Blastopor je:

Pitanje 22 od 156

23. Po završetku prve mejotičke deobe:

Pitanje 23 od 156

24. Transformacija spermatida u spermatozoide dešava se tokom:

Pitanje 24 od 156

25. Homologi hromozomi se sparuju u:

Pitanje 25 od 156

26. Oogonije nastaju:

Pitanje 26 od 156

27. Sazrevanje spermatozoida odvija se u:

Pitanje 27 od 156

28. Na genetičku raznovrsnost utiče:

Pitanje 28 od 156

29. U obrazovanju hipofize učestvuje:

Pitanje 29 od 156

30. Trijodtironin se sintetiše u:

Pitanje 30 od 156

31. X hromozom se odvaja od Y hromozoma:

Pitanje 31 od 156

32. Od epidermisa u procesu organogeneze ne nastaju:

Pitanje 32 od 156

33. Proces sticanja specifičnih biohemijskih i morfoloških svojstava ćelija predstavlja:

Pitanje 33 od 156

34. Koji se tip jajnih ćelija brazda površinski:

Pitanje 34 od 156

35. Od epidermisa se ne razvija:

Pitanje 35 od 156

36. Koje od navedenih ćelija neprekidno proizvode nove polne ćelije:

Pitanje 36 od 156

37. Od endoderma se formira:

Pitanje 37 od 156

38. U semenim kanalićima testisa, ne nalaze se:

Pitanje 38 od 156

39. Mejoza je proces karakterističan za:

Pitanje 39 od 156

40. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja imaju:

Pitanje 40 od 156

41. Po završetku druge mejotičke deobe:

Pitanje 41 od 156

42. Gastrula:

Pitanje 42 od 156

43. Pod ovulacijom se podrazumeva:

Pitanje 43 od 156

44. Gastrocel sisara oivičen je ćelijama:

Pitanje 44 od 156

45. U jajniku se vrši:

Pitanje 45 od 156

46. Sinteza molekula DNK dešava se u:

Pitanje 46 od 156

47. Od mezoderma nastaju:

Pitanje 47 od 156

48. Kod čoveka postoji:

Pitanje 48 od 156

49. Epimorfoza je:

Pitanje 49 od 156

50. Jedan od navedenih procesa se dešava u interfazi:

Pitanje 50 od 156

51. Uloga alantoisa je u:

Pitanje 51 od 156

52. Pokretljivost spermatozoida obezbeđuju:

Pitanje 52 od 156

53. Hromozom se sastoji od jedne hromatide u:

Pitanje 53 od 156

54. Od endoderma nastaju:

Pitanje 54 od 156

55. Najveću količinu žumanceta imaju jajne ćelije:

Pitanje 55 od 156

56. U sastav placente čoveka ulaze tkiva:

Pitanje 56 od 156

57. Zaokruži tip placente gde delovi placente ulaze direktno u zid materice:

Pitanje 57 od 156

58. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja ima:

Pitanje 58 od 156

59. Po završetku prve mejotičke deobe, ćelija čoveka sadrži:

Pitanje 59 od 156

60. Resice, raspoređene po celoj površini horiona, karakteristične su za:

 

Pitanje 60 od 156

61. Po završetku prve mejotičke deobe, jedan hromozom sadrži:

Pitanje 61 od 156

62. Tokom mitoze ne dolazi do:

Pitanje 62 od 156

63. Jedan od navedenih termina ne označava proces u gametogenezi:

Pitanje 63 od 156

64. Kod čoveka 23 hromozoma ima:

Pitanje 64 od 156

65. Kod telolecitnih jajnih ćelija, žumance je:

Pitanje 65 od 156

66. Sve navedene rečenice su tačne, osim jedne:

Pitanje 66 od 156

67. Spajanje homologih hromozoma u mejozi naziva se:

Pitanje 67 od 156

68. U bespolno razmnožavanje spada:

Pitanje 68 od 156

69. Zaokruži netačan iskaz:

Pitanje 69 od 156

70. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 70 od 156

71. Prvi embrionalni omotač oko embriona je:

Pitanje 71 od 156

72. Ovulacija se odigrava:

Pitanje 72 od 156

73. Broj hromatida odgovara broju hromozoma u ćeliji u toku:

Pitanje 73 od 156

74. Kod adultnog organizma ćelije gube sposobnost proliferacije u:

Pitanje 74 od 156

75. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 75 od 156

76. Hermafroditi su organizmi koji:

Pitanje 76 od 156

77. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 77 od 156

78. Koje su od navedenih ćelija najmanje diferencirane:

Pitanje 78 od 156

79. U mitozi se dešava:

Pitanje 79 od 156

80. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 80 od 156

81. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 81 od 156

82. Isti broj hromozoma i molekula DNK sadrži ćelija u:

Pitanje 82 od 156

83. Od mezoderma se formira:

Pitanje 83 od 156

84. Jajna ćelija kičmenjaka sposobna je za oplođenje u stadijumu:

Pitanje 84 od 156

85. Amnion sadrži:

Pitanje 85 od 156

86. U kojim od navedenih embrionalnih omotača učestvuje endoderm:

Pitanje 86 od 156

87. Zaokruži tačan iskaz:

Pitanje 87 od 156

88. Duplja između amniona i horiona zove se:

Pitanje 88 od 156

89. Replikacija molekula DNK odvija se:

Pitanje 89 od 156

90. Tokom mitoze ne dolazi do:

Pitanje 90 od 156

91. Amnion se sastoji od:

Pitanje 91 od 156

92. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 92 od 156

93. Treća moždana komora nalazi se u:

Pitanje 93 od 156

94. Homologi hromozomi se sparuju u:

Pitanje 94 od 156

95. Kad svaka blastomera gornjeg sloja leži na odgovarajućoj blastomeri donjeg sloja, to je:

Pitanje 95 od 156

96. Sekundarne spermatocite nastaju na kraju:

Pitanje 96 od 156

97. Razdvajanje homologih hromozoma i kretanje na suprotne polove ćelije dešava se u:

Pitanje 97 od 156

98. Koji od navedenih delova embriona ne potiču od mezoderma:

Pitanje 98 od 156

99. Estrogen je hormon:

Pitanje 99 od 156

100. Po završetku prve mejotičke deobe ćelija čoveka sadrži:

Pitanje 100 od 156

101. Brazdanje ne može da bude:

Pitanje 101 od 156

102. Homologi hromozomi se razdvajaju u:

Pitanje 102 od 156

103. Isti broj hromozoma poreklom od oba roditelja imaju:

Pitanje 103 od 156

104. Pupčana vrpca sadrži:

Pitanje 104 od 156

105. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 105 od 156

106. Pupčana vrpca sadrži:

Pitanje 106 od 156

107. Tokom mitoze dolazi do:

Pitanje 107 od 156

108. Broj oocita od rođenja do kraja reproduktivnog perioda se:

Pitanje 108 od 156

109. Jedan od pojmova ne označava način deobe ćelije:

Pitanje 109 od 156

110. Zaokružite netačnu rečenicu:

Pitanje 110 od 156

111. U mitozi se dešava:

Pitanje 111 od 156

112. Obrazovanje krvnih elemenata tokom embriogeneze odigrava se:

Pitanje 112 od 156

113. 46 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Pitanje 113 od 156

114. Jajna ćelija ne može da bude:

Pitanje 114 od 156

115. Gastrocel predstavlja:

Pitanje 115 od 156

116. Zid ekstraembrionalnog celoma čini:

Pitanje 116 od 156

117. Jajna ćelija može da bude:

Pitanje 117 od 156

118. Jedan od navedenih termina označava stadijum gametogeneze:

Pitanje 118 od 156

119. U polno razmnožavanje spada:

Pitanje 119 od 156

120. Oplođenje kod čoveka se odigrava u:

Pitanje 120 od 156

121. U ekstraembrionalne strukture spadaju:

Pitanje 121 od 156

122. Zaokruži netačan iskaz:

Pitanje 122 od 156

123. 46 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Pitanje 123 od 156

124. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija u:

Pitanje 124 od 156

125. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 125 od 156

126. Koje tkivo/organ nije mezodermalnog porekla:

Pitanje 126 od 156

127. Uloga amniona je:

Pitanje 127 od 156

128. Zaokruži tačan iskaz:

Pitanje 128 od 156

129. Haploidan broj hromozoma sadrži ćelija u:

Pitanje 129 od 156

130. Hipofiza luči:

Pitanje 130 od 156

131. Od ektoderma se obrazuje:

Pitanje 131 od 156

132. Buduće jajne ćelije kod ženskog novorođenčeta se nalaze u stadijumu:

Pitanje 132 od 156

133. Od epidermisa se razvija:

Pitanje 133 od 156

134. Holoblastička jajna ćelija:

Pitanje 134 od 156

135. Broj hromatida odgovara broju hromozoma u ćeliji u toku:

Pitanje 135 od 156

136. Blastodisk je:

Pitanje 136 od 156

137. Jaja sa malom količinom žumanceta nazivaju se:

Pitanje 137 od 156

138. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 138 od 156

139. Zaokruži tačan iskaz:

Pitanje 139 od 156

140. Klicini listovi se obrazuju u stadijumu:

Pitanje 140 od 156

141. Žumance:

Pitanje 141 od 156

142. Tokom diferencijacije koje od navedenih pluripotentnih ćelija mogu da daju krvne elemente:

Pitanje 142 od 156

143. Tokom brazdanja:

Pitanje 143 od 156

144. Hijazme se uočavaju u:

Pitanje 144 od 156

145. Blastula sisara se naziva:

Pitanje 145 od 156

146. Gastrocel je:

Pitanje 146 od 156

147. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 147 od 156

148. Hromozom sadrži dve hromatide u:

Pitanje 148 od 156

149. Nakon oplođenja u jajnoj ćeliji, dolazi do:

Pitanje 149 od 156

150. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 150 od 156

151. 23 molekula DNK sadrži ćelija čoveka u:

Pitanje 151 od 156

152. Razmena genetskog materijala (crossing over) dešava se u:

Pitanje 152 od 156

153. Spermatide u odnosu na telesne ćelije u G2 fazi imaju:

Pitanje 153 od 156

154. U ekstraembrionalne strukture spadaju:

Pitanje 154 od 156

155. Na rast folikula u jajniku deluje:

Pitanje 155 od 156

156. Zaokruži tačan iskaz:

Pitanje 156 od 156