1. Tokom telofaze mitoze:

Pitanje 1 od 225

2. Ugljen-dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja:

Pitanje 2 od 225

3. Mitoza omogućava:
 1. Razmnožavanje određenih organizama
 2. Rast organizma
 3. Regeneraciju oštećenih delova tela
 4. Normalno obnavljanje ćelija i tkiva

Pitanje 3 od 225

4. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:

Pitanje 4 od 225

5. U sastav ATP-a ulazi:

Pitanje 5 od 225

6. Rezervni oblik šećera kod biljaka je:

Pitanje 6 od 225

7. Zaokružite tačno:

Pitanje 7 od 225

8. Koji od navedenih faktora stvaraju optimalne uslove sredine za delovanje enzima:
 1. Temperatura
 2. Kiselost
 3. Koncentracija supstrata
 4. Koncentracija enzima

Pitanje 8 od 225

9. Enzimi imaju ulogu da:

Pitanje 9 od 225

10. Pinocitoza i fagocitoza su oblici:

Pitanje 10 od 225

11. Na osnovu kojih svojstava je izvršena podela organizama na Prokariote i Eukariote:

Pitanje 11 od 225

12. U nukleoplazmi se nalaze:
 1. Nukleolus
 2. Centrioli
 3. Nukleoproteini
 4. RNK

Pitanje 12 od 225

13. Koji se od navedenih organskih molekula smatraju najsloženijim:

Pitanje 13 od 225

14. U jedru se odvijaju procesi:
 1. Replikacije
 2. Transkripcije
 3. rRNK tip translacije
 4. Transkripcije iRNK

Pitanje 14 od 225

15. Eukariotske ćelije imaju:
 1. Diferencirano jedro
 2. Endoplazmatski retikulum
 3. Citoskelet
 4. Centrozome

Pitanje 15 od 225

16. Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina jeste:

Pitanje 16 od 225

17. Ćelijski zid bakterija je po svojoj prirodi:

Pitanje 17 od 225

18. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:

Pitanje 18 od 225

19. Mezozomi predstavljaju uvrate:

Pitanje 19 od 225

20. Perinukleusni prost0r se nalazi:

Pitanje 20 od 225

21. U jedru ćelije koja se ne deli mogu se uočiti:

Pitanje 21 od 225

22. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svet i njegov nastanak?

Pitanje 22 od 225

23. Izazivači kolere su:

Pitanje 23 od 225

24. Amitoza je karakteristična za:

Pitanje 24 od 225

25. Koji su od navedenih organizama Heterotrofi:

Pitanje 25 od 225

26. Goldžijev aparat je:

Pitanje 26 od 225

27. Hromozomi imaju dve hromatide u toku:

Pitanje 27 od 225

28. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 28 od 225

29. Neproteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 29 od 225

30. Rast ćelije:

Pitanje 30 od 225

31. Koji se tip hlorofila nalazi kod svih organizama koji vrše fotosintezu:

Pitanje 31 od 225

32. Ćelije jetre:

Pitanje 32 od 225

33. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK ACGGTATCC onda se u komplementarnom lancu nalazi:

Pitanje 33 od 225

34. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetišu DNK:

Pitanje 34 od 225

35. Enzimi lizozoma su:

Pitanje 35 od 225

36. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 36 od 225

37. U kom periodu ćelijskog ciklusa se hromozomi sastoje iz jedne hromatide:
 1. U jednom delu interfaze
 2. U profazi
 3. U anafazi
 4. U telofazi

Pitanje 37 od 225

38. Proteini membrana su većinom:

Pitanje 38 od 225

39. Vodonične veze koje povezuju komplementarne nukleotide nastaju između:

Pitanje 39 od 225

40. Pretvaranje energije sunčevog zračenja u hemijski vezanu energiju organskih molekula jeste:

Pitanje 40 od 225

41. Prokariotsku ćeliju imaju:

Pitanje 41 od 225

42. Mitoza se naziva još i:

Pitanje 42 od 225

43. Interferon:
 1. Je supstanca proteinske prirode
 2. Je važan faktor u odbrani organizma od virusa
 3. Nije specifičan za određeni virus
 4. Se koristi u stimulaciji imunskog sistema bolesnika koji boluje od malignih oboljenja

Pitanje 43 od 225

44. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:

Pitanje 44 od 225

45. Osnovna uloga lizozoma jeste:

Pitanje 45 od 225

46. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 46 od 225

47. Proces udvajanja molekula DNK zasniva se na principu:

Pitanje 47 od 225

48. Centriole su:

Pitanje 48 od 225

49. Povezivanje ribozomskih proteina sa rRNK dešava se u:

Pitanje 49 od 225

50. Degradacija vodonik peroksida se dešava u:

Pitanje 50 od 225

51. Oksidativna razgradnja organskih jedinjenja odvija se:

Pitanje 51 od 225

52. RNK može da bude nosilac naslednih informacija kod:

Pitanje 52 od 225

53. Citoplazmatski proteini organizovani u filamentozne i tubularne strukture su:

Pitanje 53 od 225

54. Deobno vreteno nastaje od:

Pitanje 54 od 225

55. Pore u omotaču jedra:

Pitanje 55 od 225

56. Sposobnost ćelija da luče svoje proizvode naziva se:

Pitanje 56 od 225

57. Omotač jedra se može smatrati integralnim delom:

Pitanje 57 od 225

58. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinske kiseline:

Pitanje 58 od 225

59. Pojam ćelijske populacije podrazumeva:

Pitanje 59 od 225

60. Nasledni materijal je odvojen od citoplazme duplom membranom tokom:

Pitanje 60 od 225

61. Nasledni materijal Prokariota je koncentrisan u delu ćelije koji se naziva:

Pitanje 61 od 225

62. Homologi hromozomi:
 1. Potiču jedan od oca, a jedan od majke
 2. Jednaki su po veličini
 3. Nose ista genska mesta
 4. Nose kvalitativno iste gene

Pitanje 62 od 225

63. Koje ćelijske membrane imaju lipoproteinsku građu:

Pitanje 63 od 225

64. Krajnji produkt glikolize je:

Pitanje 64 od 225

65. Virion je:

Pitanje 65 od 225

66. Za lizozome je karakteristično da sadrže:

Pitanje 66 od 225

67. Koja od navedenih struktura u ćeliji nema membranu:
 1. Centrozom
 2. Nukleolus
 3. Hromozom
 4. Ribozom

Pitanje 67 od 225

68. Zaokruži tačno:

Pitanje 68 od 225

69. Autotrofni organizmi su:

Pitanje 69 od 225

70. Nasledna osnova virusa može da bude:
 1. Pozitivna jednolančana RNK
 2. Negativna jednolančana RNK
 3. Dva identična pozitivna RNK lanca
 4. Dvolančane DNK

Pitanje 70 od 225

71. Za nastanak jednog molekula fruktoze potrebno je da se Kalvinov ciklus ponovi:

Pitanje 71 od 225

72. Koji su od navedenih molekula proteini:
 1. Enzimi
 2. Hormoni
 3. Antitela
 4. Toksini

Pitanje 72 od 225

73. Voda u ćeliji i organizmu ima ulogu:
 1. Rastvarača
 2. Transportera
 3. Regulatora telesne temperature
 4. Sredine u kojoj se odvijaju metabolički procesi

Pitanje 73 od 225

74. Enzimi koji razlažu masti se nazivaju:

Pitanje 74 od 225

75. U slučaju Na-K pumpe radi se o:

Pitanje 75 od 225

76. Hemijska reakcija vezivanja ugljen-dioksida za organsko jedinjenje ribulozodifosfat se naziva:

Pitanje 76 od 225

77. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:

Pitanje 77 od 225

78. Koje od navedenih bolesti izazivaju virusi:
 1. Sidu
 2. Grip
 3. Boginje
 4. Tifus

Pitanje 78 od 225

79. Podela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:

Pitanje 79 od 225

80. Virusi su izazivači:

Pitanje 80 od 225

81. Građa hloroplasta je slična građi:

Pitanje 81 od 225

82. U sastav glikolipida ulaze:

Pitanje 82 od 225

83. Ćelije Eukariota mogu da se razlikuju po:
 1. Broju jedara
 2. Obliku jedara
 3. Veličini jedara
 4. Položaju jedara u ćelijama

Pitanje 83 od 225

84. Zaokruži tačno:
 1. Centrioli se nalaze u citoplazmi u blizini jedra
 2. U toku deobe ćelije, centrozomi se dele i odlaze na suprotne polove ćelije
 3. Kod biljaka se pod uticajem centrozoma stvara deobno vreteno
 4. Oko centrozoma se nalaze tkzv. asteri

Pitanje 84 od 225

85. Hromozom sa dve hromatide nastaje procesom:

Pitanje 85 od 225

86. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:

Pitanje 86 od 225

87. Enzimi koji razlažu belančevine se nazivaju:

Pitanje 87 od 225

88. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 88 od 225

89. Mitohondrije su centri sniteze:

Pitanje 89 od 225

90. U ćeliji se ribozomi nalaze:
 1. U citoplazmi
 2. Na membrani endoplazmatskog retikuluma
 3. Na spoljašnjoj površini jedrovog omotača
 4. U mitohondrijama

Pitanje 90 od 225

91. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 91 od 225

92. Koja od navedenih ćelija sadrži najmanju količinu citoplazme:

Pitanje 92 od 225

93. Receptori se nalaze:

Pitanje 93 od 225

94. Sposobnost ćelije da odgovara na draž skraćivanjem ćelije ili njenog dela naziva se:

Pitanje 94 od 225

95. U toku hemosinteze, ATP molekuli nastaju:

Pitanje 95 od 225

96. Jedro ima:

Pitanje 96 od 225

97. Proteini kapsida virus sintetiše:

Pitanje 97 od 225

98. Enzimi koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja kod aerobnih bakterija se nalaze:

Pitanje 98 od 225

99. Oslobađanje nukleinske kiseline virusa od omotača predstavlja:

Pitanje 99 od 225

100. DNK je nasledni materijal:

 

Pitanje 100 od 225

101. Osnovna odlika Prokariota koja ih razlikuje od eukariota jeste:

Pitanje 101 od 225

102. Aktinomiozinski kompleks je po svojoj prirodi:

Pitanje 102 od 225

103. Pored fosfolipida, u sastav ćelijske membrane Eukariota ulaze:

Pitanje 103 od 225

104. Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu:

Pitanje 104 od 225

105. Veze između nukleotida u jednom polinukleotidnom lancu nastaju između:

Pitanje 105 od 225

106. Zaokružite nukleotid koji ulazi u sastav DNK

Pitanje 106 od 225

107. Sve telesne ćelije jednog višećelijskog organizma imaju iste:

Pitanje 107 od 225

108. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom?

Pitanje 108 od 225

109.
Ćelije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
 1. Unose kiseonik
 2. Unose hranljive materije
 3. Oslobađaju energiju
 4. Jedan deo svojih produkata luče van ćelije
 

Pitanje 109 od 225

110. Fotosintetski pigmenti hloroplasta se nalaze u:

Pitanje 110 od 225

111. Mikrofilamenti su prisutni u:

Pitanje 111 od 225

112. Molekuli RNK se u ćeliji nalaze u:

Pitanje 112 od 225

113. Odnos citozina i guanina je u određenom molekulu DNK:

Pitanje 113 od 225

114. Sekundarno suženje hromozoma:

Pitanje 114 od 225

115. Koji je od navedenih oblika azota najpristupačniji za više biljke:

Pitanje 115 od 225

116. Jedro imaju sve ćelije sisara osim:

Pitanje 116 od 225

117. RNK se nalazi u:
 1. Ribozomima
 2. Nukleolusu
 3. Goldži aparatu
 4. Plastidima

Pitanje 117 od 225

118. Mitohondrije imaju:

Pitanje 118 od 225

119. Kiseonik koji se oslobađa u svetloj fazi fotosinteze potiče iz:

Pitanje 119 od 225

120. Složeni proteini:

Pitanje 120 od 225

121. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 121 od 225

122. Porfirijski prsten hlorofila sadrži:

Pitanje 122 od 225

123. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 123 od 225

124. Koja od navedenih organela nema membranu:

Pitanje 124 od 225

125. Redukovani oblici koenzima koji će poslužiti u sintezi ATP molekula nastaju u toku:
 1. Krebsovog ciklusa
 2. Kalvinovog ciklusa
 3. Beta-oksidacije masnih kiselina
 4. Glikolize

Pitanje 125 od 225

126. Kod anaerobnih organizama, pirogrožđana kiselina se dalje razgrađuje u:

Pitanje 126 od 225

127. Koji su od navedenih šećera disaharidi:
 1. Celuloza
 2. Laktoza
 3. Maltoza
 4. Saharoza

Pitanje 127 od 225

128. Hromozmi su u ekvatorijalnoj ravni ćelije u periodu:

Pitanje 128 od 225

129. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:

Pitanje 129 od 225

130. Oksalsirćetna kiselina je neophodna za proces:

Pitanje 130 od 225

131. Za kontrakciju mišića, neophodni su:

Pitanje 131 od 225

132. Haploidan broj hromozoma kod čoveka:

Pitanje 132 od 225

133. Na poliribozomima se sintetiše:

Pitanje 133 od 225

134. Pojava da se u molekulu DNK adenin vezuje vodoničnim vezama za timin, a guanin za citozin naziva se:

Pitanje 134 od 225

135. Stroma hloroplasta sadrži:
 1. Enzime
 2. Skrob
 3. DNK i RNK
 4. Ribozome

Pitanje 135 od 225

136. Proteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 136 od 225

137. Molekularni sastav plazma membrane može da varira zavisno od:

Pitanje 137 od 225

138. Organizmi koji grade sve organske molekule iz neorganskih su:

Pitanje 138 od 225

139. Uloga endoplazmatskog retikuluma je u:

Pitanje 139 od 225

140. Biokatalizatori:
 1. Povećavaju energiju aktivacije
 2. Su proteini
 3. Se sintetišu u ćelijama
 4. Deluju u malim količinama

Pitanje 140 od 225

141. Jedarce sadrži:

Pitanje 141 od 225

142. Steroidi kao posebna grupa lipida mogu da grade:

 

Pitanje 142 od 225

143. U pasivni oblik ćelijskog transporta spada:

Pitanje 143 od 225

144. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 144 od 225

145. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su:

Pitanje 145 od 225

146. U sastav hromozoma Eukariota ulaze:

Pitanje 146 od 225

147. Lipidi su organska jedinjenja čije su najznačajnije komponente:

Pitanje 147 od 225

148. Tokom anaboličkih biohemijskih reakcija energiju obezbeđuju molekuli:

Pitanje 148 od 225

149. Neke ćelije nakon rođenja jedinke gube sposobnost deobe na primer ćelije:

Pitanje 149 od 225

150. Molekul kiseonika se oslobađa:

Pitanje 150 od 225

151. Na membranama krista mitohondrija se odvija:

Pitanje 151 od 225

152. Membrane u citoplazmi, koje grade mrežu kanalića čine:

Pitanje 152 od 225

153. Faze razmnožavanja virusa u inficiranoj ćeliji odvijaju se:

Pitanje 153 od 225

154. Kroz membranu slobodno difunduju:

Pitanje 154 od 225

155. Enzimi su po svojoj hemijskoj prirodi:

Pitanje 155 od 225

156. Hromatin:

Pitanje 156 od 225

157. Proces sinteze složenijih organskih jedinjenja od jednostavnijih je:

Pitanje 157 od 225

158. Subjedinice ribozoma su međusobno povezane:

Pitanje 158 od 225

159. Zaokružite tačan odgovor:

Pitanje 159 od 225

160. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 160 od 225

161. Element sumpor:

Pitanje 161 od 225

162. Koju svetlost koristi hlorofil u procesu fotosinteze:

Pitanje 162 od 225

163. Koji faktori sredine mogu da utiču na razmnožavanje bakterija:
 1. Količina hrane
 2. Koncentracija ugljen-dioksida
 3. Vlaga
 4. Osmotski pritisak

Pitanje 163 od 225

164. Katabolizam je:

Pitanje 164 od 225

165. Koja azotna baza pripada purinima:

Pitanje 165 od 225

166. U toku glikolize, od jednog molekula glukoze nastaje:

Pitanje 166 od 225

167. Virusi ulaze u ćeliju:

Pitanje 167 od 225

168. Neke od klasifikacija bakterija su izvršene na osnovu:
 1. Načina razmnožavanja
 2. Bojenja po gramu
 3. Morfologiji
 4. Sposobnosti stvaranja pora

Pitanje 168 od 225

169. Kojim hemijskim vezama će se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:

Pitanje 169 od 225

170. Veza između dva susedna nukleotida u jednom lancu je:

Pitanje 170 od 225

171. Smatra se da su prve žive ćelije na zemlji nastale pre oko:

Pitanje 171 od 225

172. Prve žive ćelije na zemlji su bili:

Pitanje 172 od 225

173. Prokariotska ćelija ima:

Pitanje 173 od 225

174. Jedinstveni izvor molekulskog kiseonika na zemlji je proces:

Pitanje 174 od 225

175. Tubulin je osnovna komponenta mikrotubula koje grade:

Pitanje 175 od 225

176. U kom periodu ćelijskog ciklusa se stvara novo jedarce:

Pitanje 176 od 225

177. U procesu mitoze nastaju ćerke ćelije koje:

Pitanje 177 od 225

178. Kako se ATP koristi kao izvor energije:

Pitanje 178 od 225

179. Ribozomi učestvuju u:

Pitanje 179 od 225

180. U tamnoj fazi fotosinteze se:

Pitanje 180 od 225

181. Lizozomi su organele:

Pitanje 181 od 225

182. Primarno suženje na hromozomu predstavlja:

Pitanje 182 od 225

183. Nitrifikacione bakterije su:

Pitanje 183 od 225

184. Ulogu kontrole rasta i deobe ćelije ima:

Pitanje 184 od 225

185. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 185 od 225

186. Koji su od navedenih organizama autotrofi:
 1. Više biljke
 2. Nitrifikacione bakterije
 3. Vodonične bakterije
 4. Metanske bakterije

Pitanje 186 od 225

187. Da bi molekul proteina bio biološki aktivan treba:

Pitanje 187 od 225

188. Koliko različitih proteina može da se sintetiše od 20 tipova amino kiselina:

Pitanje 188 od 225

189. Specijalizovane ćelije koje u organizmu primaju draži su:

Pitanje 189 od 225

190. U ćeliju glukoza ulazi:

Pitanje 190 od 225

191. Pri oksidaciji ugljenih hidrata, u procesu disanja stvori se:

Pitanje 191 od 225

192. Kapsid virusa je izgrađen od:

Pitanje 192 od 225

193. Jedan hromozom sadrži:

Pitanje 193 od 225

194. Endoplazmatski retikulum je organela:
 1. Prisutna u svim ćelijskim organizmima
 2. Sastavljena iz cevčica i proširenja
 3. Koja učestvuje u transportu materija u ćeliju
 4. Koja učestvuje u sintezi materija u ćeliji

Pitanje 194 od 225

195. Ćelije kojih organizama se najbrže dele:

Pitanje 195 od 225

196. Za koji oblik transporta kroz membranu je potreban utrošak energije:

Pitanje 196 od 225

197. Važan sastojak hemoglobina je:

Pitanje 197 od 225

198. U telesnim ćelijama Eukariota:

Pitanje 198 od 225

199. Virusi se sastoje od:

Pitanje 199 od 225

200. Deponovani ugljeni hidrati ili masti u ćelijama stvaraju:

Pitanje 200 od 225

201. Glavni izvor energije za ćelije i ceo organizam su:

Pitanje 201 od 225

202. Deo enzima koji mu omogućuje katalitičku aktivnost i stvaranje kompleksa enzim-supstrat naziva se:

Pitanje 202 od 225

203. Uloga enzima u biohemijskim reakcijama je da:

Pitanje 203 od 225

204. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:

Pitanje 204 od 225

205. Citoskelet omogućava:
 1. Unutarćelijsko pokretanje organela
 2. Fagocitozu
 3. Menjanje oblika ćelija
 4. Ćelijske pokrete

Pitanje 205 od 225

206. Proteini mogu da:
 1. Prenose kiseonik
 2. Katalizuju hemijske reakcije
 3. Obezbeđuju selektivnu propustljivost membrana
 4. Primaju i prenose signale (receptori)

Pitanje 206 od 225

207. Nukleotidi:
 1. Ulaze u sastav nukleinskih kiselina
 2. Su nosioci energije
 3. Učestvuju u oksido-redukcionim reakcijama pri ćelijskom disanju
 4. Su strukturne komponente ćelijskih membrana

Pitanje 207 od 225

208. U ćelijama masnog tkiva masti su deponovane u:

Pitanje 208 od 225

209. Bakterije koje imaju oblik štapića su:

Pitanje 209 od 225

210. Osnov negradivne komponente svih ćelijskih membrana su:

Pitanje 210 od 225

211. Bakterije mogu da se razmnožavaju:
 1. Amitozom
 2. Fragmentacijom
 3. Egzosporama
 4. Pupljenjem

Pitanje 211 od 225

212. Egzoenzimi se sintetišu:

Pitanje 212 od 225

213. Pupljenje kao oblik ćelijske deobe susrećemo kod:

Pitanje 213 od 225

214. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 214 od 225

215. U organizmu masti imaju više značajnih bioloških uloga:
 1. Gradivni su sastojci ćelijskih membrana
 2. Kao hormoni imaju regulatornu ulogu
 3. Učestvuju u izgradnji hromozoma
 4. Predstavaljaju rezervoar hemijski vezane energije

Pitanje 215 od 225

216. Endoplazmatski retikulum je ćelijska organela karakteristična:

Pitanje 216 od 225

217. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 217 od 225

218. Koji je od navedenih prostih šećera pentoza:

Pitanje 218 od 225

219. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:

Pitanje 219 od 225

220. Posebnu grupu RNK virusa čine retrovirusi kojima pripada:

Pitanje 220 od 225

221. Ćelijski ciklus je:

Pitanje 221 od 225

222. U prokariotskoj ćeliji se nalaze svi elementi OSIM:

Pitanje 222 od 225

223. Veći broj koka, nagomilanih u obliku grozda se nazivaju:

Pitanje 223 od 225

224. Koliko tipova nukleotida ulazi u sastav nukleinskih kiselina:

Pitanje 224 od 225

225. Enzimi koji se sastoje samo iz belančevina nazivaju se:

 

Pitanje 225 od 225