1. Enzimi koji razlažu belančevine se nazivaju:

Pitanje 1 od 225

2. Koji su od navedenih organizama autotrofi:
 1. Više biljke
 2. Nitrifikacione bakterije
 3. Vodonične bakterije
 4. Metanske bakterije

Pitanje 2 od 225

3. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:

Pitanje 3 od 225

4. Proces udvajanja molekula DNK zasniva se na principu:

Pitanje 4 od 225

5. U ćeliju glukoza ulazi:

Pitanje 5 od 225

6. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 6 od 225

7. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinske kiseline:

Pitanje 7 od 225

8. Omotač jedra se može smatrati integralnim delom:

Pitanje 8 od 225

9. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 9 od 225

10. Ćelije Eukariota mogu da se razlikuju po:
 1. Broju jedara
 2. Obliku jedara
 3. Veličini jedara
 4. Položaju jedara u ćelijama

Pitanje 10 od 225

11. Sekundarno suženje hromozoma:

Pitanje 11 od 225

12. Prokariotska ćelija ima:

Pitanje 12 od 225

13. Koja od navedenih struktura u ćeliji nema membranu:
 1. Centrozom
 2. Nukleolus
 3. Hromozom
 4. Ribozom

Pitanje 13 od 225

14. Podela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:

Pitanje 14 od 225

15. Enzimi koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja kod aerobnih bakterija se nalaze:

Pitanje 15 od 225

16. Hromatin:

Pitanje 16 od 225

17. Rezervni oblik šećera kod biljaka je:

Pitanje 17 od 225

18. U ćeliji se ribozomi nalaze:
 1. U citoplazmi
 2. Na membrani endoplazmatskog retikuluma
 3. Na spoljašnjoj površini jedrovog omotača
 4. U mitohondrijama

Pitanje 18 od 225

19. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 19 od 225

20. U kom periodu ćelijskog ciklusa se stvara novo jedarce:

Pitanje 20 od 225

21. Glavni izvor energije za ćelije i ceo organizam su:

Pitanje 21 od 225

22. Koji se tip hlorofila nalazi kod svih organizama koji vrše fotosintezu:

Pitanje 22 od 225

23. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 23 od 225

24. Jedan hromozom sadrži:

Pitanje 24 od 225

25. Koji su od navedenih organizama Heterotrofi:

Pitanje 25 od 225

26. DNK je nasledni materijal:

 

Pitanje 26 od 225

27. Ugljen-dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja:

Pitanje 27 od 225

28. Bakterije koje imaju oblik štapića su:

Pitanje 28 od 225

29. Pored fosfolipida, u sastav ćelijske membrane Eukariota ulaze:

Pitanje 29 od 225

30. Proteini kapsida virus sintetiše:

Pitanje 30 od 225

31. Građa hloroplasta je slična građi:

Pitanje 31 od 225

32.
Ćelije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
 1. Unose kiseonik
 2. Unose hranljive materije
 3. Oslobađaju energiju
 4. Jedan deo svojih produkata luče van ćelije
 

Pitanje 32 od 225

33. Endoplazmatski retikulum je organela:
 1. Prisutna u svim ćelijskim organizmima
 2. Sastavljena iz cevčica i proširenja
 3. Koja učestvuje u transportu materija u ćeliju
 4. Koja učestvuje u sintezi materija u ćeliji

Pitanje 33 od 225

34. Subjedinice ribozoma su međusobno povezane:

Pitanje 34 od 225

35. Osnovna uloga lizozoma jeste:

Pitanje 35 od 225

36. Koji su od navedenih molekula proteini:
 1. Enzimi
 2. Hormoni
 3. Antitela
 4. Toksini

Pitanje 36 od 225

37. Tubulin je osnovna komponenta mikrotubula koje grade:

Pitanje 37 od 225

38. Aktinomiozinski kompleks je po svojoj prirodi:

Pitanje 38 od 225

39. RNK se nalazi u:
 1. Ribozomima
 2. Nukleolusu
 3. Goldži aparatu
 4. Plastidima

Pitanje 39 od 225

40. Oslobađanje nukleinske kiseline virusa od omotača predstavlja:

Pitanje 40 od 225

41. Nasledna osnova virusa može da bude:
 1. Pozitivna jednolančana RNK
 2. Negativna jednolančana RNK
 3. Dva identična pozitivna RNK lanca
 4. Dvolančane DNK

Pitanje 41 od 225

42. Virusi ulaze u ćeliju:

Pitanje 42 od 225

43. Koji je od navedenih prostih šećera pentoza:

Pitanje 43 od 225

44. Smatra se da su prve žive ćelije na zemlji nastale pre oko:

Pitanje 44 od 225

45. Tokom telofaze mitoze:

Pitanje 45 od 225

46. Složeni proteini:

Pitanje 46 od 225

47. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:

Pitanje 47 od 225

48. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom?

Pitanje 48 od 225

49. U procesu mitoze nastaju ćerke ćelije koje:

Pitanje 49 od 225

50. Biokatalizatori:
 1. Povećavaju energiju aktivacije
 2. Su proteini
 3. Se sintetišu u ćelijama
 4. Deluju u malim količinama

Pitanje 50 od 225

51. Neke ćelije nakon rođenja jedinke gube sposobnost deobe na primer ćelije:

Pitanje 51 od 225

52. Perinukleusni prost0r se nalazi:

Pitanje 52 od 225

53. Ćelijski zid bakterija je po svojoj prirodi:

Pitanje 53 od 225

54. Na membranama krista mitohondrija se odvija:

Pitanje 54 od 225

55. Enzimi koji razlažu masti se nazivaju:

Pitanje 55 od 225

56. Membrane u citoplazmi, koje grade mrežu kanalića čine:

Pitanje 56 od 225

57. Oksalsirćetna kiselina je neophodna za proces:

Pitanje 57 od 225

58. U ćelijama masnog tkiva masti su deponovane u:

Pitanje 58 od 225

59. Pore u omotaču jedra:

Pitanje 59 od 225

60. Hromozom sa dve hromatide nastaje procesom:

Pitanje 60 od 225

61. Na poliribozomima se sintetiše:

Pitanje 61 od 225

62. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 62 od 225

63. U toku glikolize, od jednog molekula glukoze nastaje:

Pitanje 63 od 225

64. Voda u ćeliji i organizmu ima ulogu:
 1. Rastvarača
 2. Transportera
 3. Regulatora telesne temperature
 4. Sredine u kojoj se odvijaju metabolički procesi

Pitanje 64 od 225

65. Prve žive ćelije na zemlji su bili:

Pitanje 65 od 225

66. Jedro ima:

Pitanje 66 od 225

67. Zaokruži tačno:

Pitanje 67 od 225

68. Nitrifikacione bakterije su:

Pitanje 68 od 225

69. Posebnu grupu RNK virusa čine retrovirusi kojima pripada:

Pitanje 69 od 225

70. RNK može da bude nosilac naslednih informacija kod:

Pitanje 70 od 225

71. Koji faktori sredine mogu da utiču na razmnožavanje bakterija:
 1. Količina hrane
 2. Koncentracija ugljen-dioksida
 3. Vlaga
 4. Osmotski pritisak

Pitanje 71 od 225

72. Citoplazmatski proteini organizovani u filamentozne i tubularne strukture su:

Pitanje 72 od 225

73. Citoskelet omogućava:
 1. Unutarćelijsko pokretanje organela
 2. Fagocitozu
 3. Menjanje oblika ćelija
 4. Ćelijske pokrete

Pitanje 73 od 225

74. Ćelije jetre:

Pitanje 74 od 225

75. U jedru se odvijaju procesi:
 1. Replikacije
 2. Transkripcije
 3. rRNK tip translacije
 4. Transkripcije iRNK

Pitanje 75 od 225

76. U jedru ćelije koja se ne deli mogu se uočiti:

Pitanje 76 od 225

77. Kako se ATP koristi kao izvor energije:

Pitanje 77 od 225

78. Stroma hloroplasta sadrži:
 1. Enzime
 2. Skrob
 3. DNK i RNK
 4. Ribozome

Pitanje 78 od 225

79. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetišu DNK:

Pitanje 79 od 225

80. Molekuli RNK se u ćeliji nalaze u:

Pitanje 80 od 225

81. Pojam ćelijske populacije podrazumeva:

Pitanje 81 od 225

82. Specijalizovane ćelije koje u organizmu primaju draži su:

Pitanje 82 od 225

83. Uloga endoplazmatskog retikuluma je u:

Pitanje 83 od 225

84. U sastav ATP-a ulazi:

Pitanje 84 od 225

85. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 85 od 225

86. Nukleotidi:
 1. Ulaze u sastav nukleinskih kiselina
 2. Su nosioci energije
 3. Učestvuju u oksido-redukcionim reakcijama pri ćelijskom disanju
 4. Su strukturne komponente ćelijskih membrana

Pitanje 86 od 225

87. Za lizozome je karakteristično da sadrže:

Pitanje 87 od 225

88. Jedarce sadrži:

Pitanje 88 od 225

89. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK ACGGTATCC onda se u komplementarnom lancu nalazi:

Pitanje 89 od 225

90. Molekul kiseonika se oslobađa:

Pitanje 90 od 225

91. Deobno vreteno nastaje od:

Pitanje 91 od 225

92. Kod anaerobnih organizama, pirogrožđana kiselina se dalje razgrađuje u:

Pitanje 92 od 225

93. Koje ćelijske membrane imaju lipoproteinsku građu:

Pitanje 93 od 225

94. Egzoenzimi se sintetišu:

Pitanje 94 od 225

95. U prokariotskoj ćeliji se nalaze svi elementi OSIM:

Pitanje 95 od 225

96. Enzimi koji se sastoje samo iz belančevina nazivaju se:

 

Pitanje 96 od 225

97. Pupljenje kao oblik ćelijske deobe susrećemo kod:

Pitanje 97 od 225

98. Zaokružite tačno:

Pitanje 98 od 225

99. Deo enzima koji mu omogućuje katalitičku aktivnost i stvaranje kompleksa enzim-supstrat naziva se:

Pitanje 99 od 225

100. Proteini membrana su većinom:

Pitanje 100 od 225

101. Sposobnost ćelija da luče svoje proizvode naziva se:

Pitanje 101 od 225

102. Enzimi su po svojoj hemijskoj prirodi:

Pitanje 102 od 225

103. Faze razmnožavanja virusa u inficiranoj ćeliji odvijaju se:

Pitanje 103 od 225

104. Haploidan broj hromozoma kod čoveka:

Pitanje 104 od 225

105. Ćelijski ciklus je:

Pitanje 105 od 225

106. Mitoza se naziva još i:

Pitanje 106 od 225

107. Proteini mogu da:
 1. Prenose kiseonik
 2. Katalizuju hemijske reakcije
 3. Obezbeđuju selektivnu propustljivost membrana
 4. Primaju i prenose signale (receptori)

Pitanje 107 od 225

108. Molekularni sastav plazma membrane može da varira zavisno od:

Pitanje 108 od 225

109. Proces sinteze složenijih organskih jedinjenja od jednostavnijih je:

Pitanje 109 od 225

110. Virion je:

Pitanje 110 od 225

111. Goldžijev aparat je:

Pitanje 111 od 225

112. U organizmu masti imaju više značajnih bioloških uloga:
 1. Gradivni su sastojci ćelijskih membrana
 2. Kao hormoni imaju regulatornu ulogu
 3. Učestvuju u izgradnji hromozoma
 4. Predstavaljaju rezervoar hemijski vezane energije

Pitanje 112 od 225

113. Važan sastojak hemoglobina je:

Pitanje 113 od 225

114. Endoplazmatski retikulum je ćelijska organela karakteristična:

Pitanje 114 od 225

115. Sposobnost ćelije da odgovara na draž skraćivanjem ćelije ili njenog dela naziva se:

Pitanje 115 od 225

116. Koja azotna baza pripada purinima:

Pitanje 116 od 225

117. Jedro imaju sve ćelije sisara osim:

Pitanje 117 od 225

118. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:

Pitanje 118 od 225

119. Neproteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 119 od 225

120. Koja od navedenih ćelija sadrži najmanju količinu citoplazme:

Pitanje 120 od 225

121. Lizozomi su organele:

Pitanje 121 od 225

122. U telesnim ćelijama Eukariota:

Pitanje 122 od 225

123. Koje od navedenih bolesti izazivaju virusi:
 1. Sidu
 2. Grip
 3. Boginje
 4. Tifus

Pitanje 123 od 225

124. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 124 od 225

125. Ulogu kontrole rasta i deobe ćelije ima:

Pitanje 125 od 225

126. Virusi su izazivači:

Pitanje 126 od 225

127. Interferon:
 1. Je supstanca proteinske prirode
 2. Je važan faktor u odbrani organizma od virusa
 3. Nije specifičan za određeni virus
 4. Se koristi u stimulaciji imunskog sistema bolesnika koji boluje od malignih oboljenja

Pitanje 127 od 225

128. Virusi se sastoje od:

Pitanje 128 od 225

129. Neke od klasifikacija bakterija su izvršene na osnovu:
 1. Načina razmnožavanja
 2. Bojenja po gramu
 3. Morfologiji
 4. Sposobnosti stvaranja pora

Pitanje 129 od 225

130. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 130 od 225

131. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 131 od 225

132. Kroz membranu slobodno difunduju:

Pitanje 132 od 225

133. Bakterije mogu da se razmnožavaju:
 1. Amitozom
 2. Fragmentacijom
 3. Egzosporama
 4. Pupljenjem

Pitanje 133 od 225

134. Enzimi lizozoma su:

Pitanje 134 od 225

135. Rast ćelije:

Pitanje 135 od 225

136. Homologi hromozomi:
 1. Potiču jedan od oca, a jedan od majke
 2. Jednaki su po veličini
 3. Nose ista genska mesta
 4. Nose kvalitativno iste gene

Pitanje 136 od 225

137. Katabolizam je:

Pitanje 137 od 225

138. Koji se od navedenih organskih molekula smatraju najsloženijim:

Pitanje 138 od 225

139. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:

Pitanje 139 od 225

140. U sastav hromozoma Eukariota ulaze:

Pitanje 140 od 225

141. Degradacija vodonik peroksida se dešava u:

Pitanje 141 od 225

142. Jedinstveni izvor molekulskog kiseonika na zemlji je proces:

Pitanje 142 od 225

143. Koji od navedenih faktora stvaraju optimalne uslove sredine za delovanje enzima:
 1. Temperatura
 2. Kiselost
 3. Koncentracija supstrata
 4. Koncentracija enzima

Pitanje 143 od 225

144. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:

Pitanje 144 od 225

145. Sve telesne ćelije jednog višećelijskog organizma imaju iste:

Pitanje 145 od 225

146. U sastav glikolipida ulaze:

Pitanje 146 od 225

147. Izazivači kolere su:

Pitanje 147 od 225

148. Mezozomi predstavljaju uvrate:

Pitanje 148 od 225

149. Autotrofni organizmi su:

Pitanje 149 od 225

150. Mitohondrije su centri sniteze:

Pitanje 150 od 225

151. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su:

Pitanje 151 od 225

152. Nasledni materijal Prokariota je koncentrisan u delu ćelije koji se naziva:

Pitanje 152 od 225

153. Ćelije kojih organizama se najbrže dele:

Pitanje 153 od 225

154. Ribozomi učestvuju u:

Pitanje 154 od 225

155. Amitoza je karakteristična za:

Pitanje 155 od 225

156. U slučaju Na-K pumpe radi se o:

Pitanje 156 od 225

157. Enzimi imaju ulogu da:

Pitanje 157 od 225

158. Kojim hemijskim vezama će se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:

Pitanje 158 od 225

159. Prokariotsku ćeliju imaju:

Pitanje 159 od 225

160. Krajnji produkt glikolize je:

Pitanje 160 od 225

161. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 161 od 225

162. Hromozmi su u ekvatorijalnoj ravni ćelije u periodu:

Pitanje 162 od 225

163. Kapsid virusa je izgrađen od:

Pitanje 163 od 225

164. Lipidi su organska jedinjenja čije su najznačajnije komponente:

Pitanje 164 od 225

165. Povezivanje ribozomskih proteina sa rRNK dešava se u:

Pitanje 165 od 225

166. Na osnovu kojih svojstava je izvršena podela organizama na Prokariote i Eukariote:

Pitanje 166 od 225

167. U toku hemosinteze, ATP molekuli nastaju:

Pitanje 167 od 225

168. U tamnoj fazi fotosinteze se:

Pitanje 168 od 225

169. Veze između nukleotida u jednom polinukleotidnom lancu nastaju između:

Pitanje 169 od 225

170. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:

Pitanje 170 od 225

171. Koji je od navedenih oblika azota najpristupačniji za više biljke:

Pitanje 171 od 225

172. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svet i njegov nastanak?

Pitanje 172 od 225

173. Pinocitoza i fagocitoza su oblici:

Pitanje 173 od 225

174. U pasivni oblik ćelijskog transporta spada:

Pitanje 174 od 225

175. Veći broj koka, nagomilanih u obliku grozda se nazivaju:

Pitanje 175 od 225

176. Za nastanak jednog molekula fruktoze potrebno je da se Kalvinov ciklus ponovi:

Pitanje 176 od 225

177. Porfirijski prsten hlorofila sadrži:

Pitanje 177 od 225

178. Osnovna odlika Prokariota koja ih razlikuje od eukariota jeste:

Pitanje 178 od 225

179. Koliko različitih proteina može da se sintetiše od 20 tipova amino kiselina:

Pitanje 179 od 225

180. Pojava da se u molekulu DNK adenin vezuje vodoničnim vezama za timin, a guanin za citozin naziva se:

Pitanje 180 od 225

181. Element sumpor:

Pitanje 181 od 225

182. Fotosintetski pigmenti hloroplasta se nalaze u:

Pitanje 182 od 225

183. Pretvaranje energije sunčevog zračenja u hemijski vezanu energiju organskih molekula jeste:

Pitanje 183 od 225

184. Steroidi kao posebna grupa lipida mogu da grade:

 

Pitanje 184 od 225

185. Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu:

Pitanje 185 od 225

186. Kiseonik koji se oslobađa u svetloj fazi fotosinteze potiče iz:

Pitanje 186 od 225

187. Organizmi koji grade sve organske molekule iz neorganskih su:

Pitanje 187 od 225

188. Hemijska reakcija vezivanja ugljen-dioksida za organsko jedinjenje ribulozodifosfat se naziva:

Pitanje 188 od 225

189. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:

Pitanje 189 od 225

190. Deponovani ugljeni hidrati ili masti u ćelijama stvaraju:

Pitanje 190 od 225

191. Nasledni materijal je odvojen od citoplazme duplom membranom tokom:

Pitanje 191 od 225

192. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 192 od 225

193. Receptori se nalaze:

Pitanje 193 od 225

194. Primarno suženje na hromozomu predstavlja:

Pitanje 194 od 225

195. Osnov negradivne komponente svih ćelijskih membrana su:

Pitanje 195 od 225

196. U nukleoplazmi se nalaze:
 1. Nukleolus
 2. Centrioli
 3. Nukleoproteini
 4. RNK

Pitanje 196 od 225

197. Uloga enzima u biohemijskim reakcijama je da:

Pitanje 197 od 225

198. Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina jeste:

Pitanje 198 od 225

199. U kom periodu ćelijskog ciklusa se hromozomi sastoje iz jedne hromatide:
 1. U jednom delu interfaze
 2. U profazi
 3. U anafazi
 4. U telofazi

Pitanje 199 od 225

200. Centriole su:

Pitanje 200 od 225

201. Zaokruži tačno:
 1. Centrioli se nalaze u citoplazmi u blizini jedra
 2. U toku deobe ćelije, centrozomi se dele i odlaze na suprotne polove ćelije
 3. Kod biljaka se pod uticajem centrozoma stvara deobno vreteno
 4. Oko centrozoma se nalaze tkzv. asteri

Pitanje 201 od 225

202. Koji su od navedenih šećera disaharidi:
 1. Celuloza
 2. Laktoza
 3. Maltoza
 4. Saharoza

Pitanje 202 od 225

203. Zaokružite nukleotid koji ulazi u sastav DNK

Pitanje 203 od 225

204. Za kontrakciju mišića, neophodni su:

Pitanje 204 od 225

205. Za koji oblik transporta kroz membranu je potreban utrošak energije:

Pitanje 205 od 225

206. Koja od navedenih organela nema membranu:

Pitanje 206 od 225

207. Pri oksidaciji ugljenih hidrata, u procesu disanja stvori se:

Pitanje 207 od 225

208. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 208 od 225

209. Redukovani oblici koenzima koji će poslužiti u sintezi ATP molekula nastaju u toku:
 1. Krebsovog ciklusa
 2. Kalvinovog ciklusa
 3. Beta-oksidacije masnih kiselina
 4. Glikolize

Pitanje 209 od 225

210. Zaokružite tačan odgovor:

Pitanje 210 od 225

211. Da bi molekul proteina bio biološki aktivan treba:

Pitanje 211 od 225

212. Mitohondrije imaju:

Pitanje 212 od 225

213. Odnos citozina i guanina je u određenom molekulu DNK:

Pitanje 213 od 225

214. Veza između dva susedna nukleotida u jednom lancu je:

Pitanje 214 od 225

215. Koju svetlost koristi hlorofil u procesu fotosinteze:

Pitanje 215 od 225

216. Eukariotske ćelije imaju:
 1. Diferencirano jedro
 2. Endoplazmatski retikulum
 3. Citoskelet
 4. Centrozome

Pitanje 216 od 225

217. Proteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 217 od 225

218. Vodonične veze koje povezuju komplementarne nukleotide nastaju između:

Pitanje 218 od 225

219. Mikrofilamenti su prisutni u:

Pitanje 219 od 225

220. Tokom anaboličkih biohemijskih reakcija energiju obezbeđuju molekuli:

Pitanje 220 od 225

221. Mitoza omogućava:
 1. Razmnožavanje određenih organizama
 2. Rast organizma
 3. Regeneraciju oštećenih delova tela
 4. Normalno obnavljanje ćelija i tkiva

Pitanje 221 od 225

222. Oksidativna razgradnja organskih jedinjenja odvija se:

Pitanje 222 od 225

223. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:

Pitanje 223 od 225

224. Koliko tipova nukleotida ulazi u sastav nukleinskih kiselina:

Pitanje 224 od 225

225. Hromozomi imaju dve hromatide u toku:

Pitanje 225 od 225