1. Proteini mogu da:
 1. Prenose kiseonik
 2. Katalizuju hemijske reakcije
 3. Obezbeđuju selektivnu propustljivost membrana
 4. Primaju i prenose signale (receptori)

Pitanje 1 od 225

2. Složeni proteini:

Pitanje 2 od 225

3. U jedru ćelije koja se ne deli mogu se uočiti:

Pitanje 3 od 225

4. Fotosintetski pigmenti hloroplasta se nalaze u:

Pitanje 4 od 225

5. Jedinstveni izvor molekulskog kiseonika na zemlji je proces:

Pitanje 5 od 225

6. U sastav glikolipida ulaze:

Pitanje 6 od 225

7. Rast ćelije:

Pitanje 7 od 225

8. Koji su od navedenih šećera disaharidi:
 1. Celuloza
 2. Laktoza
 3. Maltoza
 4. Saharoza

Pitanje 8 od 225

9. Faze razmnožavanja virusa u inficiranoj ćeliji odvijaju se:

Pitanje 9 od 225

10. Jedro ima:

Pitanje 10 od 225

11. Koje ćelijske membrane imaju lipoproteinsku građu:

Pitanje 11 od 225

12. Kroz membranu slobodno difunduju:

Pitanje 12 od 225

13. Koji faktori sredine mogu da utiču na razmnožavanje bakterija:
 1. Količina hrane
 2. Koncentracija ugljen-dioksida
 3. Vlaga
 4. Osmotski pritisak

Pitanje 13 od 225

14. Pretvaranje energije sunčevog zračenja u hemijski vezanu energiju organskih molekula jeste:

Pitanje 14 od 225

15. Egzoenzimi se sintetišu:

Pitanje 15 od 225

16. DNK je nasledni materijal:

 

Pitanje 16 od 225

17. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su:

Pitanje 17 od 225

18. Rezervni oblik šećera kod biljaka je:

Pitanje 18 od 225

19. Koliko tipova nukleotida ulazi u sastav nukleinskih kiselina:

Pitanje 19 od 225

20. Virusi su izazivači:

Pitanje 20 od 225

21. Za koji oblik transporta kroz membranu je potreban utrošak energije:

Pitanje 21 od 225

22. Vodonične veze koje povezuju komplementarne nukleotide nastaju između:

Pitanje 22 od 225

23. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:

Pitanje 23 od 225

24. Amitoza je karakteristična za:

Pitanje 24 od 225

25. Ćelijski zid bakterija je po svojoj prirodi:

Pitanje 25 od 225

26. Hromozmi su u ekvatorijalnoj ravni ćelije u periodu:

Pitanje 26 od 225

27. Deponovani ugljeni hidrati ili masti u ćelijama stvaraju:

Pitanje 27 od 225

28. Nitrifikacione bakterije su:

Pitanje 28 od 225

29. Element sumpor:

Pitanje 29 od 225

30. Neke od klasifikacija bakterija su izvršene na osnovu:
 1. Načina razmnožavanja
 2. Bojenja po gramu
 3. Morfologiji
 4. Sposobnosti stvaranja pora

Pitanje 30 od 225

31. Jedan hromozom sadrži:

Pitanje 31 od 225

32. Zaokružite tačno:

Pitanje 32 od 225

33. Mitohondrije imaju:

Pitanje 33 od 225

34. Zaokružite nukleotid koji ulazi u sastav DNK

Pitanje 34 od 225

35. Molekul kiseonika se oslobađa:

Pitanje 35 od 225

36. U tamnoj fazi fotosinteze se:

Pitanje 36 od 225

37. Nasledni materijal Prokariota je koncentrisan u delu ćelije koji se naziva:

Pitanje 37 od 225

38. Goldžijev aparat je:

Pitanje 38 od 225

39. Ćelije Eukariota mogu da se razlikuju po:
 1. Broju jedara
 2. Obliku jedara
 3. Veličini jedara
 4. Položaju jedara u ćelijama

Pitanje 39 od 225

40. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK ACGGTATCC onda se u komplementarnom lancu nalazi:

Pitanje 40 od 225

41. Smatra se da su prve žive ćelije na zemlji nastale pre oko:

Pitanje 41 od 225

42. Zaokružite tačan odgovor:

Pitanje 42 od 225

43. Posebnu grupu RNK virusa čine retrovirusi kojima pripada:

Pitanje 43 od 225

44. Koji su od navedenih molekula proteini:
 1. Enzimi
 2. Hormoni
 3. Antitela
 4. Toksini

Pitanje 44 od 225

45. Koji od navedenih faktora stvaraju optimalne uslove sredine za delovanje enzima:
 1. Temperatura
 2. Kiselost
 3. Koncentracija supstrata
 4. Koncentracija enzima

Pitanje 45 od 225

46. Mitoza se naziva još i:

Pitanje 46 od 225

47. Zaokruži tačno:

Pitanje 47 od 225

48. Citoskelet omogućava:
 1. Unutarćelijsko pokretanje organela
 2. Fagocitozu
 3. Menjanje oblika ćelija
 4. Ćelijske pokrete

Pitanje 48 od 225

49. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svet i njegov nastanak?

Pitanje 49 od 225

50. Da bi molekul proteina bio biološki aktivan treba:

Pitanje 50 od 225

51. U nukleoplazmi se nalaze:
 1. Nukleolus
 2. Centrioli
 3. Nukleoproteini
 4. RNK

Pitanje 51 od 225

52. Koja od navedenih struktura u ćeliji nema membranu:
 1. Centrozom
 2. Nukleolus
 3. Hromozom
 4. Ribozom

Pitanje 52 od 225

53. U kom periodu ćelijskog ciklusa se stvara novo jedarce:

Pitanje 53 od 225

54. U prokariotskoj ćeliji se nalaze svi elementi OSIM:

Pitanje 54 od 225

55. Koji su od navedenih organizama autotrofi:
 1. Više biljke
 2. Nitrifikacione bakterije
 3. Vodonične bakterije
 4. Metanske bakterije

Pitanje 55 od 225

56. Krajnji produkt glikolize je:

Pitanje 56 od 225

57. Ćelijski ciklus je:

Pitanje 57 od 225

58. Mikrofilamenti su prisutni u:

Pitanje 58 od 225

59. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:

Pitanje 59 od 225

60. Uloga endoplazmatskog retikuluma je u:

Pitanje 60 od 225

61. Endoplazmatski retikulum je ćelijska organela karakteristična:

Pitanje 61 od 225

62. U toku hemosinteze, ATP molekuli nastaju:

Pitanje 62 od 225

63. Centriole su:

Pitanje 63 od 225

64. Prokariotsku ćeliju imaju:

Pitanje 64 od 225

65. Sve telesne ćelije jednog višećelijskog organizma imaju iste:

Pitanje 65 od 225

66. Virusi se sastoje od:

Pitanje 66 od 225

67. Osnov negradivne komponente svih ćelijskih membrana su:

Pitanje 67 od 225

68. Povezivanje ribozomskih proteina sa rRNK dešava se u:

Pitanje 68 od 225

69. U pasivni oblik ćelijskog transporta spada:

Pitanje 69 od 225

70. Stroma hloroplasta sadrži:
 1. Enzime
 2. Skrob
 3. DNK i RNK
 4. Ribozome

Pitanje 70 od 225

71. Uloga enzima u biohemijskim reakcijama je da:

Pitanje 71 od 225

72. Veći broj koka, nagomilanih u obliku grozda se nazivaju:

Pitanje 72 od 225

73. Koji se od navedenih organskih molekula smatraju najsloženijim:

Pitanje 73 od 225

74. Sekundarno suženje hromozoma:

Pitanje 74 od 225

75. Omotač jedra se može smatrati integralnim delom:

Pitanje 75 od 225

76. Glavni izvor energije za ćelije i ceo organizam su:

Pitanje 76 od 225

77. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 77 od 225

78. Membrane u citoplazmi, koje grade mrežu kanalića čine:

Pitanje 78 od 225

79. U kom periodu ćelijskog ciklusa se hromozomi sastoje iz jedne hromatide:
 1. U jednom delu interfaze
 2. U profazi
 3. U anafazi
 4. U telofazi

Pitanje 79 od 225

80. Proteini membrana su većinom:

Pitanje 80 od 225

81. Haploidan broj hromozoma kod čoveka:

Pitanje 81 od 225

82. Organizmi koji grade sve organske molekule iz neorganskih su:

Pitanje 82 od 225

83. Koji je od navedenih oblika azota najpristupačniji za više biljke:

Pitanje 83 od 225

84. Za nastanak jednog molekula fruktoze potrebno je da se Kalvinov ciklus ponovi:

Pitanje 84 od 225

85. U slučaju Na-K pumpe radi se o:

Pitanje 85 od 225

86. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom?

Pitanje 86 od 225

87. Endoplazmatski retikulum je organela:
 1. Prisutna u svim ćelijskim organizmima
 2. Sastavljena iz cevčica i proširenja
 3. Koja učestvuje u transportu materija u ćeliju
 4. Koja učestvuje u sintezi materija u ćeliji

Pitanje 87 od 225

88. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 88 od 225

89. Kod anaerobnih organizama, pirogrožđana kiselina se dalje razgrađuje u:

Pitanje 89 od 225

90. Autotrofni organizmi su:

Pitanje 90 od 225

91. Hromozom sa dve hromatide nastaje procesom:

Pitanje 91 od 225

92. Mitoza omogućava:
 1. Razmnožavanje određenih organizama
 2. Rast organizma
 3. Regeneraciju oštećenih delova tela
 4. Normalno obnavljanje ćelija i tkiva

Pitanje 92 od 225

93. Lipidi su organska jedinjenja čije su najznačajnije komponente:

Pitanje 93 od 225

94. U toku glikolize, od jednog molekula glukoze nastaje:

Pitanje 94 od 225

95. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 95 od 225

96. Kiseonik koji se oslobađa u svetloj fazi fotosinteze potiče iz:

Pitanje 96 od 225

97. Ćelije jetre:

Pitanje 97 od 225

98. Voda u ćeliji i organizmu ima ulogu:
 1. Rastvarača
 2. Transportera
 3. Regulatora telesne temperature
 4. Sredine u kojoj se odvijaju metabolički procesi

Pitanje 98 od 225

99. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 99 od 225

100. Prokariotska ćelija ima:

Pitanje 100 od 225

101. Veze između nukleotida u jednom polinukleotidnom lancu nastaju između:

Pitanje 101 od 225

102. Pored fosfolipida, u sastav ćelijske membrane Eukariota ulaze:

Pitanje 102 od 225

103. Pojava da se u molekulu DNK adenin vezuje vodoničnim vezama za timin, a guanin za citozin naziva se:

Pitanje 103 od 225

104. Koju svetlost koristi hlorofil u procesu fotosinteze:

Pitanje 104 od 225

105. Zaokruži tačno:
 1. Centrioli se nalaze u citoplazmi u blizini jedra
 2. U toku deobe ćelije, centrozomi se dele i odlaze na suprotne polove ćelije
 3. Kod biljaka se pod uticajem centrozoma stvara deobno vreteno
 4. Oko centrozoma se nalaze tkzv. asteri

Pitanje 105 od 225

106. U telesnim ćelijama Eukariota:

Pitanje 106 od 225

107. Prve žive ćelije na zemlji su bili:

Pitanje 107 od 225

108. Građa hloroplasta je slična građi:

Pitanje 108 od 225

109. Neproteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 109 od 225

110. Hromozomi imaju dve hromatide u toku:

Pitanje 110 od 225

111. Kako se ATP koristi kao izvor energije:

Pitanje 111 od 225

112. Subjedinice ribozoma su međusobno povezane:

Pitanje 112 od 225

113. Ribozomi učestvuju u:

Pitanje 113 od 225

114. Bakterije mogu da se razmnožavaju:
 1. Amitozom
 2. Fragmentacijom
 3. Egzosporama
 4. Pupljenjem

Pitanje 114 od 225

115. Pore u omotaču jedra:

Pitanje 115 od 225

116. Nasledni materijal je odvojen od citoplazme duplom membranom tokom:

Pitanje 116 od 225

117. Virion je:

Pitanje 117 od 225

118. Enzimi koji razlažu belančevine se nazivaju:

Pitanje 118 od 225

119. Proces sinteze složenijih organskih jedinjenja od jednostavnijih je:

Pitanje 119 od 225

120. Koje od navedenih bolesti izazivaju virusi:
 1. Sidu
 2. Grip
 3. Boginje
 4. Tifus

Pitanje 120 od 225

121. Pinocitoza i fagocitoza su oblici:

Pitanje 121 od 225

122. Steroidi kao posebna grupa lipida mogu da grade:

 

Pitanje 122 od 225

123. Enzimi koji razlažu masti se nazivaju:

Pitanje 123 od 225

124. RNK može da bude nosilac naslednih informacija kod:

Pitanje 124 od 225

125. Molekularni sastav plazma membrane može da varira zavisno od:

Pitanje 125 od 225

126. Hemijska reakcija vezivanja ugljen-dioksida za organsko jedinjenje ribulozodifosfat se naziva:

Pitanje 126 od 225

127. Važan sastojak hemoglobina je:

Pitanje 127 od 225

128. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinske kiseline:

Pitanje 128 od 225

129. Podela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:

Pitanje 129 od 225

130. Sposobnost ćelije da odgovara na draž skraćivanjem ćelije ili njenog dela naziva se:

Pitanje 130 od 225

131. Redukovani oblici koenzima koji će poslužiti u sintezi ATP molekula nastaju u toku:
 1. Krebsovog ciklusa
 2. Kalvinovog ciklusa
 3. Beta-oksidacije masnih kiselina
 4. Glikolize

Pitanje 131 od 225

132. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:

Pitanje 132 od 225

133. Lizozomi su organele:

Pitanje 133 od 225

134. Odnos citozina i guanina je u određenom molekulu DNK:

Pitanje 134 od 225

135. Interferon:
 1. Je supstanca proteinske prirode
 2. Je važan faktor u odbrani organizma od virusa
 3. Nije specifičan za određeni virus
 4. Se koristi u stimulaciji imunskog sistema bolesnika koji boluje od malignih oboljenja

Pitanje 135 od 225

136. Oksidativna razgradnja organskih jedinjenja odvija se:

Pitanje 136 od 225

137. Bakterije koje imaju oblik štapića su:

Pitanje 137 od 225

138. Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina jeste:

Pitanje 138 od 225

139. RNK se nalazi u:
 1. Ribozomima
 2. Nukleolusu
 3. Goldži aparatu
 4. Plastidima

Pitanje 139 od 225

140. Deobno vreteno nastaje od:

Pitanje 140 od 225

141. Mitohondrije su centri sniteze:

Pitanje 141 od 225

142. Primarno suženje na hromozomu predstavlja:

Pitanje 142 od 225

143. Oksalsirćetna kiselina je neophodna za proces:

Pitanje 143 od 225

144. Koji su od navedenih organizama Heterotrofi:

Pitanje 144 od 225

145. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:

Pitanje 145 od 225

146. Degradacija vodonik peroksida se dešava u:

Pitanje 146 od 225

147. Proces udvajanja molekula DNK zasniva se na principu:

Pitanje 147 od 225

148. Koji se tip hlorofila nalazi kod svih organizama koji vrše fotosintezu:

Pitanje 148 od 225

149. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:

Pitanje 149 od 225

150. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 150 od 225

151. Aktinomiozinski kompleks je po svojoj prirodi:

Pitanje 151 od 225

152. Ugljen-dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja:

Pitanje 152 od 225

153. Koja od navedenih organela nema membranu:

Pitanje 153 od 225

154. Perinukleusni prost0r se nalazi:

Pitanje 154 od 225

155. Eukariotske ćelije imaju:
 1. Diferencirano jedro
 2. Endoplazmatski retikulum
 3. Citoskelet
 4. Centrozome

Pitanje 155 od 225

156. Proteinski deo složenog enzima naziva se:

Pitanje 156 od 225

157. Proteini kapsida virus sintetiše:

Pitanje 157 od 225

158.
Ćelije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
 1. Unose kiseonik
 2. Unose hranljive materije
 3. Oslobađaju energiju
 4. Jedan deo svojih produkata luče van ćelije
 

Pitanje 158 od 225

159. Citoplazmatski proteini organizovani u filamentozne i tubularne strukture su:

Pitanje 159 od 225

160. Nukleotidi:
 1. Ulaze u sastav nukleinskih kiselina
 2. Su nosioci energije
 3. Učestvuju u oksido-redukcionim reakcijama pri ćelijskom disanju
 4. Su strukturne komponente ćelijskih membrana

Pitanje 160 od 225

161. U sastav ATP-a ulazi:

Pitanje 161 od 225

162. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 162 od 225

163. U ćeliju glukoza ulazi:

Pitanje 163 od 225

164. Koja od navedenih ćelija sadrži najmanju količinu citoplazme:

Pitanje 164 od 225

165. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:

Pitanje 165 od 225

166. Na membranama krista mitohondrija se odvija:

Pitanje 166 od 225

167. Koliko različitih proteina može da se sintetiše od 20 tipova amino kiselina:

Pitanje 167 od 225

168. Katabolizam je:

Pitanje 168 od 225

169. U procesu mitoze nastaju ćerke ćelije koje:

Pitanje 169 od 225

170. Enzimi su po svojoj hemijskoj prirodi:

Pitanje 170 od 225

171. U jedru se odvijaju procesi:
 1. Replikacije
 2. Transkripcije
 3. rRNK tip translacije
 4. Transkripcije iRNK

Pitanje 171 od 225

172. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 172 od 225

173. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 173 od 225

174. Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu:

Pitanje 174 od 225

175. Zaokruži tačan odgovor:

Pitanje 175 od 225

176. Jedarce sadrži:

Pitanje 176 od 225

177. Enzimi imaju ulogu da:

Pitanje 177 od 225

178. U sastav hromozoma Eukariota ulaze:

Pitanje 178 od 225

179. Deo enzima koji mu omogućuje katalitičku aktivnost i stvaranje kompleksa enzim-supstrat naziva se:

Pitanje 179 od 225

180. Biokatalizatori:
 1. Povećavaju energiju aktivacije
 2. Su proteini
 3. Se sintetišu u ćelijama
 4. Deluju u malim količinama

Pitanje 180 od 225

181. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:

Pitanje 181 od 225

182. U organizmu masti imaju više značajnih bioloških uloga:
 1. Gradivni su sastojci ćelijskih membrana
 2. Kao hormoni imaju regulatornu ulogu
 3. Učestvuju u izgradnji hromozoma
 4. Predstavaljaju rezervoar hemijski vezane energije

Pitanje 182 od 225

183. Enzimi koji se sastoje samo iz belančevina nazivaju se:

 

Pitanje 183 od 225

184. Ćelije kojih organizama se najbrže dele:

Pitanje 184 od 225

185. Na poliribozomima se sintetiše:

Pitanje 185 od 225

186. Tubulin je osnovna komponenta mikrotubula koje grade:

Pitanje 186 od 225

187. Virusi ulaze u ćeliju:

Pitanje 187 od 225

188. Pri oksidaciji ugljenih hidrata, u procesu disanja stvori se:

Pitanje 188 od 225

189. Izazivači kolere su:

Pitanje 189 od 225

190. Hromatin:

Pitanje 190 od 225

191. Neke ćelije nakon rođenja jedinke gube sposobnost deobe na primer ćelije:

Pitanje 191 od 225

192. Na osnovu kojih svojstava je izvršena podela organizama na Prokariote i Eukariote:

Pitanje 192 od 225

193. U ćelijama masnog tkiva masti su deponovane u:

Pitanje 193 od 225

194. Kojim hemijskim vezama će se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:

Pitanje 194 od 225

195. Specijalizovane ćelije koje u organizmu primaju draži su:

Pitanje 195 od 225

196. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetišu DNK:

Pitanje 196 od 225

197. Oslobađanje nukleinske kiseline virusa od omotača predstavlja:

Pitanje 197 od 225

198. Ulogu kontrole rasta i deobe ćelije ima:

Pitanje 198 od 225

199. Molekuli RNK se u ćeliji nalaze u:

Pitanje 199 od 225

200. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 200 od 225

201. Za kontrakciju mišića, neophodni su:

Pitanje 201 od 225

202. Pojam ćelijske populacije podrazumeva:

Pitanje 202 od 225

203. Nasledna osnova virusa može da bude:
 1. Pozitivna jednolančana RNK
 2. Negativna jednolančana RNK
 3. Dva identična pozitivna RNK lanca
 4. Dvolančane DNK

Pitanje 203 od 225

204. Enzimi lizozoma su:

Pitanje 204 od 225

205. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Pitanje 205 od 225

206. Tokom anaboličkih biohemijskih reakcija energiju obezbeđuju molekuli:

Pitanje 206 od 225

207. Receptori se nalaze:

Pitanje 207 od 225

208. Mezozomi predstavljaju uvrate:

Pitanje 208 od 225

209. Veza između dva susedna nukleotida u jednom lancu je:

Pitanje 209 od 225

210. Tokom telofaze mitoze:

Pitanje 210 od 225

211. Osnovna odlika Prokariota koja ih razlikuje od eukariota jeste:

Pitanje 211 od 225

212. Koji je od navedenih prostih šećera pentoza:

Pitanje 212 od 225

213. Koja azotna baza pripada purinima:

Pitanje 213 od 225

214. Enzimi koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja kod aerobnih bakterija se nalaze:

Pitanje 214 od 225

215. Kapsid virusa je izgrađen od:

Pitanje 215 od 225

216. Jedro imaju sve ćelije sisara osim:

Pitanje 216 od 225

217. Zaokružite tačnu rečenicu:

Pitanje 217 od 225

218. Osnovna uloga lizozoma jeste:

Pitanje 218 od 225

219. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:

Pitanje 219 od 225

220. U ćeliji se ribozomi nalaze:
 1. U citoplazmi
 2. Na membrani endoplazmatskog retikuluma
 3. Na spoljašnjoj površini jedrovog omotača
 4. U mitohondrijama

Pitanje 220 od 225

221. Za lizozome je karakteristično da sadrže:

Pitanje 221 od 225

222. Pupljenje kao oblik ćelijske deobe susrećemo kod:

Pitanje 222 od 225

223. Porfirijski prsten hlorofila sadrži:

Pitanje 223 od 225

224. Sposobnost ćelija da luče svoje proizvode naziva se:

Pitanje 224 od 225

225. Homologi hromozomi:
 1. Potiču jedan od oca, a jedan od majke
 2. Jednaki su po veličini
 3. Nose ista genska mesta
 4. Nose kvalitativno iste gene

Pitanje 225 od 225