Biologija ćelije:

1. Zaokruži tačan odgovor:

Question 1 of 225

2. Kiseonik koji se oslobađa u svetloj fazi fotosinteze potiče iz:

Question 2 of 225

3. Jedan hromozom sadrži:

Question 3 of 225

4.
Ćelije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
 1. Unose kiseonik
 2. Unose hranljive materije
 3. Oslobađaju energiju
 4. Jedan deo svojih produkata luče van ćelije
 

Question 4 of 225

5. Fotosintetski pigmenti hloroplasta se nalaze u:

Question 5 of 225

6. Jedinstveni izvor molekulskog kiseonika na zemlji je proces:

Question 6 of 225

7. Degradacija vodonik peroksida se dešava u:

Question 7 of 225

8. Bakterije mogu da se razmnožavaju:
 1. Amitozom
 2. Fragmentacijom
 3. Egzosporama
 4. Pupljenjem

Question 8 of 225

9. Zaokruži tačan odgovor:

Question 9 of 225

10. Ćelijski ciklus je:

Question 10 of 225

11. Eukariotske ćelije imaju:
 1. Diferencirano jedro
 2. Endoplazmatski retikulum
 3. Citoskelet
 4. Centrozome

Question 11 of 225

12. Voda u ćeliji i organizmu ima ulogu:
 1. Rastvarača
 2. Transportera
 3. Regulatora telesne temperature
 4. Sredine u kojoj se odvijaju metabolički procesi

Question 12 of 225

13. Lipidi su organska jedinjenja čije su najznačajnije komponente:

Question 13 of 225

14. Virusi ulaze u ćeliju:

Question 14 of 225

15. Veza između dva susedna nukleotida u jednom lancu je:

Question 15 of 225

16. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:

Question 16 of 225

17. DNK je nasledni materijal:

 

Question 17 of 225

18. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK ACGGTATCC onda se u komplementarnom lancu nalazi:

Question 18 of 225

19. Mikrofilamenti su prisutni u:

Question 19 of 225

20. Pored fosfolipida, u sastav ćelijske membrane Eukariota ulaze:

Question 20 of 225

21. Mezozomi predstavljaju uvrate:

Question 21 of 225

22. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 22 of 225

23. Zaokružite nukleotid koji ulazi u sastav DNK

Question 23 of 225

24. Proteini membrana su većinom:

Question 24 of 225

25. Molekul kiseonika se oslobađa:

Question 25 of 225

26. U ćeliji se ribozomi nalaze:
 1. U citoplazmi
 2. Na membrani endoplazmatskog retikuluma
 3. Na spoljašnjoj površini jedrovog omotača
 4. U mitohondrijama

Question 26 of 225

27. Interferon:
 1. Je supstanca proteinske prirode
 2. Je važan faktor u odbrani organizma od virusa
 3. Nije specifičan za određeni virus
 4. Se koristi u stimulaciji imunskog sistema bolesnika koji boluje od malignih oboljenja

Question 27 of 225

28. Proteini mogu da:
 1. Prenose kiseonik
 2. Katalizuju hemijske reakcije
 3. Obezbeđuju selektivnu propustljivost membrana
 4. Primaju i prenose signale (receptori)

Question 28 of 225

29. Hromozom sa dve hromatide nastaje procesom:

Question 29 of 225

30. Molekuli RNK se u ćeliji nalaze u:

Question 30 of 225

31. Virusi su izazivači:

Question 31 of 225

32. Perinukleusni prost0r se nalazi:

Question 32 of 225

33. Nitrifikacione bakterije su:

Question 33 of 225

34. Za koji oblik transporta kroz membranu je potreban utrošak energije:

Question 34 of 225

35. U organizmu masti imaju više značajnih bioloških uloga:
 1. Gradivni su sastojci ćelijskih membrana
 2. Kao hormoni imaju regulatornu ulogu
 3. Učestvuju u izgradnji hromozoma
 4. Predstavaljaju rezervoar hemijski vezane energije

Question 35 of 225

36. Aktinomiozinski kompleks je po svojoj prirodi:

Question 36 of 225

37. Posebnu grupu RNK virusa čine retrovirusi kojima pripada:

Question 37 of 225

38. Amitoza je karakteristična za:

Question 38 of 225

39. Ćelijski zid bakterija je po svojoj prirodi:

Question 39 of 225

40. Mitoza se naziva još i:

Question 40 of 225

41. Lizozomi su organele:

Question 41 of 225

42. Osnovna uloga lizozoma jeste:

Question 42 of 225

43. Nukleotidi:
 1. Ulaze u sastav nukleinskih kiselina
 2. Su nosioci energije
 3. Učestvuju u oksido-redukcionim reakcijama pri ćelijskom disanju
 4. Su strukturne komponente ćelijskih membrana

Question 43 of 225

44. Prokariotska ćelija ima:

Question 44 of 225

45. Koja od navedenih struktura u ćeliji nema membranu:
 1. Centrozom
 2. Nukleolus
 3. Hromozom
 4. Ribozom

Question 45 of 225

46. Krajnji produkt glikolize je:

Question 46 of 225

47. Enzimi su po svojoj hemijskoj prirodi:

Question 47 of 225

48. Koju svetlost koristi hlorofil u procesu fotosinteze:

Question 48 of 225

49. Na osnovu kojih svojstava je izvršena podela organizama na Prokariote i Eukariote:

Question 49 of 225

50. Neproteinski deo složenog enzima naziva se:

Question 50 of 225

51. Ćelije Eukariota mogu da se razlikuju po:
 1. Broju jedara
 2. Obliku jedara
 3. Veličini jedara
 4. Položaju jedara u ćelijama

Question 51 of 225

52. RNK može da bude nosilac naslednih informacija kod:

Question 52 of 225

53. Specijalizovane ćelije koje u organizmu primaju draži su:

Question 53 of 225

54. Koji faktori sredine mogu da utiču na razmnožavanje bakterija:
 1. Količina hrane
 2. Koncentracija ugljen-dioksida
 3. Vlaga
 4. Osmotski pritisak

Question 54 of 225

55. Ćelije kojih organizama se najbrže dele:

Question 55 of 225

56. Proteinski deo složenog enzima naziva se:

Question 56 of 225

57. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 57 of 225

58. Deobno vreteno nastaje od:

Question 58 of 225

59. Pri oksidaciji ugljenih hidrata, u procesu disanja stvori se:

Question 59 of 225

60. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 60 of 225

61. Na poliribozomima se sintetiše:

Question 61 of 225

62. Osnov negradivne komponente svih ćelijskih membrana su:

Question 62 of 225

63. Veći broj koka, nagomilanih u obliku grozda se nazivaju:

Question 63 of 225

64. Nasledna osnova virusa može da bude:
 1. Pozitivna jednolančana RNK
 2. Negativna jednolančana RNK
 3. Dva identična pozitivna RNK lanca
 4. Dvolančane DNK

Question 64 of 225

65. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:

Question 65 of 225

66. Bakterije koje imaju oblik štapića su:

Question 66 of 225

67. Zaokruži tačno:

Question 67 of 225

68. Receptori se nalaze:

Question 68 of 225

69. Proteini kapsida virus sintetiše:

Question 69 of 225

70. Omotač jedra se može smatrati integralnim delom:

Question 70 of 225

71. Jedarce sadrži:

Question 71 of 225

72. Pupljenje kao oblik ćelijske deobe susrećemo kod:

Question 72 of 225

73. Za lizozome je karakteristično da sadrže:

Question 73 of 225

74. Oksalsirćetna kiselina je neophodna za proces:

Question 74 of 225

75. Koliko tipova nukleotida ulazi u sastav nukleinskih kiselina:

Question 75 of 225

76. Da bi molekul proteina bio biološki aktivan treba:

Question 76 of 225

77. Enzimi imaju ulogu da:

Question 77 of 225

78. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:

Question 78 of 225

79. Egzoenzimi se sintetišu:

Question 79 of 225

80. Zaokružite tačno:

Question 80 of 225

81. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:

Question 81 of 225

82. Nasledni materijal je odvojen od citoplazme duplom membranom tokom:

Question 82 of 225

83. Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu:

Question 83 of 225

84. Jedro ima:

Question 84 of 225

85. Važan sastojak hemoglobina je:

Question 85 of 225

86. Ulogu kontrole rasta i deobe ćelije ima:

Question 86 of 225

87. Deo enzima koji mu omogućuje katalitičku aktivnost i stvaranje kompleksa enzim-supstrat naziva se:

Question 87 of 225

88. U sastav glikolipida ulaze:

Question 88 of 225

89. Složeni proteini:

Question 89 of 225

90. Molekularni sastav plazma membrane može da varira zavisno od:

Question 90 of 225

91. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su:

Question 91 of 225

92. Na membranama krista mitohondrija se odvija:

Question 92 of 225

93. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetišu DNK:

Question 93 of 225

94. Neke od klasifikacija bakterija su izvršene na osnovu:
 1. Načina razmnožavanja
 2. Bojenja po gramu
 3. Morfologiji
 4. Sposobnosti stvaranja pora

Question 94 of 225

95. Citoplazmatski proteini organizovani u filamentozne i tubularne strukture su:

Question 95 of 225

96. Koji je od navedenih prostih šećera pentoza:

Question 96 of 225

97. Zaokruži tačan odgovor:

Question 97 of 225

98. Kapsid virusa je izgrađen od:

Question 98 of 225

99. Citoskelet omogućava:
 1. Unutarćelijsko pokretanje organela
 2. Fagocitozu
 3. Menjanje oblika ćelija
 4. Ćelijske pokrete

Question 99 of 225

100. Uloga enzima u biohemijskim reakcijama je da:

Question 100 of 225

101. Koliko različitih proteina može da se sintetiše od 20 tipova amino kiselina:

Question 101 of 225

102. Kako se ATP koristi kao izvor energije:

Question 102 of 225

103. U slučaju Na-K pumpe radi se o:

Question 103 of 225

104. Ćelije jetre:

Question 104 of 225

105. Mitohondrije su centri sniteze:

Question 105 of 225

106. Hromozomi imaju dve hromatide u toku:

Question 106 of 225

107. Koji su od navedenih organizama autotrofi:
 1. Više biljke
 2. Nitrifikacione bakterije
 3. Vodonične bakterije
 4. Metanske bakterije

Question 107 of 225

108. Redukovani oblici koenzima koji će poslužiti u sintezi ATP molekula nastaju u toku:
 1. Krebsovog ciklusa
 2. Kalvinovog ciklusa
 3. Beta-oksidacije masnih kiselina
 4. Glikolize

Question 108 of 225

109. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom?

Question 109 of 225

110. Jedro imaju sve ćelije sisara osim:

Question 110 of 225

111. U sastav ATP-a ulazi:

Question 111 of 225

112. Koji su od navedenih šećera disaharidi:
 1. Celuloza
 2. Laktoza
 3. Maltoza
 4. Saharoza

Question 112 of 225

113. Za kontrakciju mišića, neophodni su:

Question 113 of 225

114. Centriole su:

Question 114 of 225

115. U telesnim ćelijama Eukariota:

Question 115 of 225

116. Koja azotna baza pripada purinima:

Question 116 of 225

117. Haploidan broj hromozoma kod čoveka:

Question 117 of 225

118. Endoplazmatski retikulum je organela:
 1. Prisutna u svim ćelijskim organizmima
 2. Sastavljena iz cevčica i proširenja
 3. Koja učestvuje u transportu materija u ćeliju
 4. Koja učestvuje u sintezi materija u ćeliji

Question 118 of 225

119. Organizmi koji grade sve organske molekule iz neorganskih su:

Question 119 of 225

120. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:

Question 120 of 225

121. Rast ćelije:

Question 121 of 225

122. U ćeliju glukoza ulazi:

Question 122 of 225

123. Povezivanje ribozomskih proteina sa rRNK dešava se u:

Question 123 of 225

124. Steroidi kao posebna grupa lipida mogu da grade:

 

Question 124 of 225

125. Koji od navedenih faktora stvaraju optimalne uslove sredine za delovanje enzima:
 1. Temperatura
 2. Kiselost
 3. Koncentracija supstrata
 4. Koncentracija enzima

Question 125 of 225

126. Veze između nukleotida u jednom polinukleotidnom lancu nastaju između:

Question 126 of 225

127. Porfirijski prsten hlorofila sadrži:

Question 127 of 225

128. Virion je:

Question 128 of 225

129. Izazivači kolere su:

Question 129 of 225

130. Proces udvajanja molekula DNK zasniva se na principu:

Question 130 of 225

131. U kom periodu ćelijskog ciklusa se hromozomi sastoje iz jedne hromatide:
 1. U jednom delu interfaze
 2. U profazi
 3. U anafazi
 4. U telofazi

Question 131 of 225

132. Podela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:

Question 132 of 225

133. Pore u omotaču jedra:

Question 133 of 225

134. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 134 of 225

135. U prokariotskoj ćeliji se nalaze svi elementi OSIM:

Question 135 of 225

136. U toku hemosinteze, ATP molekuli nastaju:

Question 136 of 225

137. Enzimi koji se sastoje samo iz belančevina nazivaju se:

 

Question 137 of 225

138. Ugljen-dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja:

Question 138 of 225

139. Koji su od navedenih organizama Heterotrofi:

Question 139 of 225

140. Sposobnost ćelije da odgovara na draž skraćivanjem ćelije ili njenog dela naziva se:

Question 140 of 225

141. U ćelijama masnog tkiva masti su deponovane u:

Question 141 of 225

142. Proces sinteze složenijih organskih jedinjenja od jednostavnijih je:

Question 142 of 225

143. Zaokruži tačan odgovor:

Question 143 of 225

144. Koji je od navedenih oblika azota najpristupačniji za više biljke:

Question 144 of 225

145. Oksidativna razgradnja organskih jedinjenja odvija se:

Question 145 of 225

146. Tokom anaboličkih biohemijskih reakcija energiju obezbeđuju molekuli:

Question 146 of 225

147. Kojim hemijskim vezama će se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:

Question 147 of 225

148. Hromozmi su u ekvatorijalnoj ravni ćelije u periodu:

Question 148 of 225

149. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:

Question 149 of 225

150. Neke ćelije nakon rođenja jedinke gube sposobnost deobe na primer ćelije:

Question 150 of 225

151. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Question 151 of 225

152. Katabolizam je:

Question 152 of 225

153. U tamnoj fazi fotosinteze se:

Question 153 of 225

154. Građa hloroplasta je slična građi:

Question 154 of 225

155. Sekundarno suženje hromozoma:

Question 155 of 225

156. Virusi se sastoje od:

Question 156 of 225

157. Koja od navedenih organela nema membranu:

Question 157 of 225

158. Autotrofni organizmi su:

Question 158 of 225

159. Pretvaranje energije sunčevog zračenja u hemijski vezanu energiju organskih molekula jeste:

Question 159 of 225

160. Pojam ćelijske populacije podrazumeva:

Question 160 of 225

161. Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina jeste:

Question 161 of 225

162. Enzimi koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja kod aerobnih bakterija se nalaze:

Question 162 of 225

163. Rezervni oblik šećera kod biljaka je:

Question 163 of 225

164. Deponovani ugljeni hidrati ili masti u ćelijama stvaraju:

Question 164 of 225

165. Biokatalizatori:
 1. Povećavaju energiju aktivacije
 2. Su proteini
 3. Se sintetišu u ćelijama
 4. Deluju u malim količinama

Question 165 of 225

166. Koji se tip hlorofila nalazi kod svih organizama koji vrše fotosintezu:

Question 166 of 225

167. Koje ćelijske membrane imaju lipoproteinsku građu:

Question 167 of 225

168. Subjedinice ribozoma su međusobno povezane:

Question 168 of 225

169. Kroz membranu slobodno difunduju:

Question 169 of 225

170. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:

Question 170 of 225

171. Prokariotsku ćeliju imaju:

Question 171 of 225

172. Smatra se da su prve žive ćelije na zemlji nastale pre oko:

Question 172 of 225

173. Element sumpor:

Question 173 of 225

174. U kom periodu ćelijskog ciklusa se stvara novo jedarce:

Question 174 of 225

175. U jedru se odvijaju procesi:
 1. Replikacije
 2. Transkripcije
 3. rRNK tip translacije
 4. Transkripcije iRNK

Question 175 of 225

176. U pasivni oblik ćelijskog transporta spada:

Question 176 of 225

177. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svet i njegov nastanak?

Question 177 of 225

178. Faze razmnožavanja virusa u inficiranoj ćeliji odvijaju se:

Question 178 of 225

179. Mitohondrije imaju:

Question 179 of 225

180. RNK se nalazi u:
 1. Ribozomima
 2. Nukleolusu
 3. Goldži aparatu
 4. Plastidima

Question 180 of 225

181. U sastav hromozoma Eukariota ulaze:

Question 181 of 225

182. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:

Question 182 of 225

183. Sve telesne ćelije jednog višećelijskog organizma imaju iste:

Question 183 of 225

184. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 184 of 225

185. Odnos citozina i guanina je u određenom molekulu DNK:

Question 185 of 225

186. Goldžijev aparat je:

Question 186 of 225

187. Prve žive ćelije na zemlji su bili:

Question 187 of 225

188. Koji se od navedenih organskih molekula smatraju najsloženijim:

Question 188 of 225

189. Primarno suženje na hromozomu predstavlja:

Question 189 of 225

190. Zaokruži tačno:
 1. Centrioli se nalaze u citoplazmi u blizini jedra
 2. U toku deobe ćelije, centrozomi se dele i odlaze na suprotne polove ćelije
 3. Kod biljaka se pod uticajem centrozoma stvara deobno vreteno
 4. Oko centrozoma se nalaze tkzv. asteri

Question 190 of 225

191. Kod anaerobnih organizama, pirogrožđana kiselina se dalje razgrađuje u:

Question 191 of 225

192. Membrane u citoplazmi, koje grade mrežu kanalića čine:

Question 192 of 225

193. Enzimi koji razlažu belančevine se nazivaju:

Question 193 of 225

194. Mitoza omogućava:
 1. Razmnožavanje određenih organizama
 2. Rast organizma
 3. Regeneraciju oštećenih delova tela
 4. Normalno obnavljanje ćelija i tkiva

Question 194 of 225

195. Zaokruži tačan odgovor:

Question 195 of 225

196. U nukleoplazmi se nalaze:
 1. Nukleolus
 2. Centrioli
 3. Nukleoproteini
 4. RNK

Question 196 of 225

197. U procesu mitoze nastaju ćerke ćelije koje:

Question 197 of 225

198. Hromatin:

Question 198 of 225

199. Uloga endoplazmatskog retikuluma je u:

Question 199 of 225

200. Koja od navedenih ćelija sadrži najmanju količinu citoplazme:

Question 200 of 225

201. Koje od navedenih bolesti izazivaju virusi:
 1. Sidu
 2. Grip
 3. Boginje
 4. Tifus

Question 201 of 225

202. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Question 202 of 225

203. Pojava da se u molekulu DNK adenin vezuje vodoničnim vezama za timin, a guanin za citozin naziva se:

Question 203 of 225

204. Koji su od navedenih molekula proteini:
 1. Enzimi
 2. Hormoni
 3. Antitela
 4. Toksini

Question 204 of 225

205. Enzimi lizozoma su:

Question 205 of 225

206. Oslobađanje nukleinske kiseline virusa od omotača predstavlja:

Question 206 of 225

207. Tokom telofaze mitoze:

Question 207 of 225

208. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinske kiseline:

Question 208 of 225

209. Ribozomi učestvuju u:

Question 209 of 225

210. Stroma hloroplasta sadrži:
 1. Enzime
 2. Skrob
 3. DNK i RNK
 4. Ribozome

Question 210 of 225

211. Homologi hromozomi:
 1. Potiču jedan od oca, a jedan od majke
 2. Jednaki su po veličini
 3. Nose ista genska mesta
 4. Nose kvalitativno iste gene

Question 211 of 225

212. Endoplazmatski retikulum je ćelijska organela karakteristična:

Question 212 of 225

213. Zaokružite tačan odgovor:

Question 213 of 225

214. Osnovna odlika Prokariota koja ih razlikuje od eukariota jeste:

Question 214 of 225

215. Pinocitoza i fagocitoza su oblici:

Question 215 of 225

216. Sposobnost ćelija da luče svoje proizvode naziva se:

Question 216 of 225

217. Hemijska reakcija vezivanja ugljen-dioksida za organsko jedinjenje ribulozodifosfat se naziva:

Question 217 of 225

218. Za nastanak jednog molekula fruktoze potrebno je da se Kalvinov ciklus ponovi:

Question 218 of 225

219. Glavni izvor energije za ćelije i ceo organizam su:

Question 219 of 225

220. Vodonične veze koje povezuju komplementarne nukleotide nastaju između:

Question 220 of 225

221. Tubulin je osnovna komponenta mikrotubula koje grade:

Question 221 of 225

222. U toku glikolize, od jednog molekula glukoze nastaje:

Question 222 of 225

223. U jedru ćelije koja se ne deli mogu se uočiti:

Question 223 of 225

224. Nasledni materijal Prokariota je koncentrisan u delu ćelije koji se naziva:

Question 224 of 225

225. Enzimi koji razlažu masti se nazivaju:

Question 225 of 225