Biologija ćelije:

1. Ćelije Eukariota mogu da se razlikuju po:
 1. Broju jedara
 2. Obliku jedara
 3. Veličini jedara
 4. Položaju jedara u ćelijama

Question 1 of 225

2. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:

Question 2 of 225

3. Aktinomiozinski kompleks je po svojoj prirodi:

Question 3 of 225

4. Koliko različitih proteina može da se sintetiše od 20 tipova amino kiselina:

Question 4 of 225

5. Centriole su:

Question 5 of 225

6. Haploidan broj hromozoma kod čoveka:

Question 6 of 225

7. Oksalsirćetna kiselina je neophodna za proces:

Question 7 of 225

8. Koje ćelijske membrane imaju lipoproteinsku građu:

Question 8 of 225

9. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Question 9 of 225

10. Mitohondrije imaju:

Question 10 of 225

11. Redukovani oblici koenzima koji će poslužiti u sintezi ATP molekula nastaju u toku:
 1. Krebsovog ciklusa
 2. Kalvinovog ciklusa
 3. Beta-oksidacije masnih kiselina
 4. Glikolize

Question 11 of 225

12. Membrane u citoplazmi, koje grade mrežu kanalića čine:

Question 12 of 225

13. Kapsid virusa je izgrađen od:

Question 13 of 225

14. Molekuli RNK se u ćeliji nalaze u:

Question 14 of 225

15. Neke od klasifikacija bakterija su izvršene na osnovu:
 1. Načina razmnožavanja
 2. Bojenja po gramu
 3. Morfologiji
 4. Sposobnosti stvaranja pora

Question 15 of 225

16. U organizmu masti imaju više značajnih bioloških uloga:
 1. Gradivni su sastojci ćelijskih membrana
 2. Kao hormoni imaju regulatornu ulogu
 3. Učestvuju u izgradnji hromozoma
 4. Predstavaljaju rezervoar hemijski vezane energije

Question 16 of 225

17. U kom periodu ćelijskog ciklusa se stvara novo jedarce:

Question 17 of 225

18. Proces sinteze složenijih organskih jedinjenja od jednostavnijih je:

Question 18 of 225

19. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su:

Question 19 of 225

20. Kroz membranu slobodno difunduju:

Question 20 of 225

21. Uloga enzima u biohemijskim reakcijama je da:

Question 21 of 225

22. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 22 of 225

23. Zaokružite tačno:

Question 23 of 225

24. Citoplazmatski proteini organizovani u filamentozne i tubularne strukture su:

Question 24 of 225

25. Element sumpor:

Question 25 of 225

26. Deobno vreteno nastaje od:

Question 26 of 225

27. Virusi se sastoje od:

Question 27 of 225

28. Hromozmi su u ekvatorijalnoj ravni ćelije u periodu:

Question 28 of 225

29. Hromatin:

Question 29 of 225

30. Enzimi koji razlažu masti se nazivaju:

Question 30 of 225

31. Enzimi su po svojoj hemijskoj prirodi:

Question 31 of 225

32. Specijalizovane ćelije koje u organizmu primaju draži su:

Question 32 of 225

33. Pored fosfolipida, u sastav ćelijske membrane Eukariota ulaze:

Question 33 of 225

34. Pretvaranje energije sunčevog zračenja u hemijski vezanu energiju organskih molekula jeste:

Question 34 of 225

35. Građa hloroplasta je slična građi:

Question 35 of 225

36. Na osnovu kojih svojstava je izvršena podela organizama na Prokariote i Eukariote:

Question 36 of 225

37. U pasivni oblik ćelijskog transporta spada:

Question 37 of 225

38. Tokom telofaze mitoze:

Question 38 of 225

39. U sastav glikolipida ulaze:

Question 39 of 225

40. Nitrifikacione bakterije su:

Question 40 of 225

41. Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu:

Question 41 of 225

42. RNK se nalazi u:
 1. Ribozomima
 2. Nukleolusu
 3. Goldži aparatu
 4. Plastidima

Question 42 of 225

43. Oksidativna razgradnja organskih jedinjenja odvija se:

Question 43 of 225

44. U toku glikolize, od jednog molekula glukoze nastaje:

Question 44 of 225

45. Zaokruži tačno:
 1. Centrioli se nalaze u citoplazmi u blizini jedra
 2. U toku deobe ćelije, centrozomi se dele i odlaze na suprotne polove ćelije
 3. Kod biljaka se pod uticajem centrozoma stvara deobno vreteno
 4. Oko centrozoma se nalaze tkzv. asteri

Question 45 of 225

46. Egzoenzimi se sintetišu:

Question 46 of 225

47. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetišu DNK:

Question 47 of 225

48. Smatra se da su prve žive ćelije na zemlji nastale pre oko:

Question 48 of 225

49. Proces udvajanja molekula DNK zasniva se na principu:

Question 49 of 225

50. Autotrofni organizmi su:

Question 50 of 225

51. Kod anaerobnih organizama, pirogrožđana kiselina se dalje razgrađuje u:

Question 51 of 225

52. Endoplazmatski retikulum je organela:
 1. Prisutna u svim ćelijskim organizmima
 2. Sastavljena iz cevčica i proširenja
 3. Koja učestvuje u transportu materija u ćeliju
 4. Koja učestvuje u sintezi materija u ćeliji

Question 52 of 225

53. Fotosintetski pigmenti hloroplasta se nalaze u:

Question 53 of 225

54. Katabolizam je:

Question 54 of 225

55. U ćelijama masnog tkiva masti su deponovane u:

Question 55 of 225

56. Kako se ATP koristi kao izvor energije:

Question 56 of 225

57. Važan sastojak hemoglobina je:

Question 57 of 225

58. Osnovna uloga lizozoma jeste:

Question 58 of 225

59. U ćeliju glukoza ulazi:

Question 59 of 225

60. Enzimi koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja kod aerobnih bakterija se nalaze:

Question 60 of 225

61. Endoplazmatski retikulum je ćelijska organela karakteristična:

Question 61 of 225

62. Da bi molekul proteina bio biološki aktivan treba:

Question 62 of 225

63. Proteinski deo složenog enzima naziva se:

Question 63 of 225

64. Nasledna osnova virusa može da bude:
 1. Pozitivna jednolančana RNK
 2. Negativna jednolančana RNK
 3. Dva identična pozitivna RNK lanca
 4. Dvolančane DNK

Question 64 of 225

65. Pojava da se u molekulu DNK adenin vezuje vodoničnim vezama za timin, a guanin za citozin naziva se:

Question 65 of 225

66. Veza između dva susedna nukleotida u jednom lancu je:

Question 66 of 225

67. Koju svetlost koristi hlorofil u procesu fotosinteze:

Question 67 of 225

68. Koji od navedenih faktora stvaraju optimalne uslove sredine za delovanje enzima:
 1. Temperatura
 2. Kiselost
 3. Koncentracija supstrata
 4. Koncentracija enzima

Question 68 of 225

69. U kom periodu ćelijskog ciklusa se hromozomi sastoje iz jedne hromatide:
 1. U jednom delu interfaze
 2. U profazi
 3. U anafazi
 4. U telofazi

Question 69 of 225

70. Rast ćelije:

Question 70 of 225

71. Nasledni materijal Prokariota je koncentrisan u delu ćelije koji se naziva:

Question 71 of 225

72. Organizmi koji grade sve organske molekule iz neorganskih su:

Question 72 of 225

73. Molekularni sastav plazma membrane može da varira zavisno od:

Question 73 of 225

74. Povezivanje ribozomskih proteina sa rRNK dešava se u:

Question 74 of 225

75. Bakterije koje imaju oblik štapića su:

Question 75 of 225

76. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinske kiseline:

Question 76 of 225

77. Homologi hromozomi:
 1. Potiču jedan od oca, a jedan od majke
 2. Jednaki su po veličini
 3. Nose ista genska mesta
 4. Nose kvalitativno iste gene

Question 77 of 225

78. Zaokruži tačan odgovor:

Question 78 of 225

79. Za kontrakciju mišića, neophodni su:

Question 79 of 225

80. Vodonične veze koje povezuju komplementarne nukleotide nastaju između:

Question 80 of 225

81. Prokariotska ćelija ima:

Question 81 of 225

82. Složeni proteini:

Question 82 of 225

83. U ćeliji se ribozomi nalaze:
 1. U citoplazmi
 2. Na membrani endoplazmatskog retikuluma
 3. Na spoljašnjoj površini jedrovog omotača
 4. U mitohondrijama

Question 83 of 225

84. Uloga endoplazmatskog retikuluma je u:

Question 84 of 225

85. Koji faktori sredine mogu da utiču na razmnožavanje bakterija:
 1. Količina hrane
 2. Koncentracija ugljen-dioksida
 3. Vlaga
 4. Osmotski pritisak

Question 85 of 225

86. Bakterije mogu da se razmnožavaju:
 1. Amitozom
 2. Fragmentacijom
 3. Egzosporama
 4. Pupljenjem

Question 86 of 225

87. Molekul kiseonika se oslobađa:

Question 87 of 225

88. Ćelijski zid bakterija je po svojoj prirodi:

Question 88 of 225

89. Biokatalizatori:
 1. Povećavaju energiju aktivacije
 2. Su proteini
 3. Se sintetišu u ćelijama
 4. Deluju u malim količinama

Question 89 of 225

90. Izazivači kolere su:

Question 90 of 225

91. Voda u ćeliji i organizmu ima ulogu:
 1. Rastvarača
 2. Transportera
 3. Regulatora telesne temperature
 4. Sredine u kojoj se odvijaju metabolički procesi

Question 91 of 225

92. Jedro ima:

Question 92 of 225

93. Koji se tip hlorofila nalazi kod svih organizama koji vrše fotosintezu:

Question 93 of 225

94. Koja od navedenih ćelija sadrži najmanju količinu citoplazme:

Question 94 of 225

95. Oslobađanje nukleinske kiseline virusa od omotača predstavlja:

Question 95 of 225

96. Ugljen-dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja:

Question 96 of 225

97. Koji je od navedenih oblika azota najpristupačniji za više biljke:

Question 97 of 225

98. Tubulin je osnovna komponenta mikrotubula koje grade:

Question 98 of 225

99. Receptori se nalaze:

Question 99 of 225

100. Koliko tipova nukleotida ulazi u sastav nukleinskih kiselina:

Question 100 of 225

101. RNK može da bude nosilac naslednih informacija kod:

Question 101 of 225

102. Kiseonik koji se oslobađa u svetloj fazi fotosinteze potiče iz:

Question 102 of 225

103. Glavni izvor energije za ćelije i ceo organizam su:

Question 103 of 225

104. U tamnoj fazi fotosinteze se:

Question 104 of 225

105. DNK je nasledni materijal:

 

Question 105 of 225

106. Proteini membrana su većinom:

Question 106 of 225

107. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 107 of 225

108. Pored mnogobrojnih uloga proteini su i:

Question 108 of 225

109. Odnos citozina i guanina je u određenom molekulu DNK:

Question 109 of 225

110. Veze između nukleotida u jednom polinukleotidnom lancu nastaju između:

Question 110 of 225

111. Veći broj koka, nagomilanih u obliku grozda se nazivaju:

Question 111 of 225

112. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:

Question 112 of 225

113. Jedan hromozom sadrži:

Question 113 of 225

114. Zaokruži tačan odgovor:

Question 114 of 225

115.
Ćelije stalno razmenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
 1. Unose kiseonik
 2. Unose hranljive materije
 3. Oslobađaju energiju
 4. Jedan deo svojih produkata luče van ćelije
 

Question 115 of 225

116. Zaokružite tačan odgovor:

Question 116 of 225

117. Koji je od navedenih prostih šećera pentoza:

Question 117 of 225

118. Omotač jedra se može smatrati integralnim delom:

Question 118 of 225

119. Goldžijev aparat je:

Question 119 of 225

120. Osnov negradivne komponente svih ćelijskih membrana su:

Question 120 of 225

121. U jedru ćelije koja se ne deli mogu se uočiti:

Question 121 of 225

122. Zaokružite nukleotid koji ulazi u sastav DNK

Question 122 of 225

123. Degradacija vodonik peroksida se dešava u:

Question 123 of 225

124. Primarno suženje na hromozomu predstavlja:

Question 124 of 225

125. Na membranama krista mitohondrija se odvija:

Question 125 of 225

126. Za lizozome je karakteristično da sadrže:

Question 126 of 225

127. Ćelije kojih organizama se najbrže dele:

Question 127 of 225

128. Ribozomi učestvuju u:

Question 128 of 225

129. Pupljenje kao oblik ćelijske deobe susrećemo kod:

Question 129 of 225

130. Koja od navedenih struktura u ćeliji nema membranu:
 1. Centrozom
 2. Nukleolus
 3. Hromozom
 4. Ribozom

Question 130 of 225

131. Koje od navedenih bolesti izazivaju virusi:
 1. Sidu
 2. Grip
 3. Boginje
 4. Tifus

Question 131 of 225

132. Zaokruži tačno:

Question 132 of 225

133. Koji su od navedenih organizama autotrofi:
 1. Više biljke
 2. Nitrifikacione bakterije
 3. Vodonične bakterije
 4. Metanske bakterije

Question 133 of 225

134. Tokom anaboličkih biohemijskih reakcija energiju obezbeđuju molekuli:

Question 134 of 225

135. Proteini mogu da:
 1. Prenose kiseonik
 2. Katalizuju hemijske reakcije
 3. Obezbeđuju selektivnu propustljivost membrana
 4. Primaju i prenose signale (receptori)

Question 135 of 225

136. Koji su od navedenih šećera disaharidi:
 1. Celuloza
 2. Laktoza
 3. Maltoza
 4. Saharoza

Question 136 of 225

137. U procesu mitoze nastaju ćerke ćelije koje:

Question 137 of 225

138. Zaokruži tačan odgovor:

Question 138 of 225

139. Koji se od navedenih organskih molekula smatraju najsloženijim:

Question 139 of 225

140. U telesnim ćelijama Eukariota:

Question 140 of 225

141. Sposobnost ćelija da luče svoje proizvode naziva se:

Question 141 of 225

142. Ćelijski ciklus je:

Question 142 of 225

143. Zaokruži tačan odgovor:

Question 143 of 225

144. Mitohondrije su centri sniteze:

Question 144 of 225

145. Za nastanak jednog molekula fruktoze potrebno je da se Kalvinov ciklus ponovi:

Question 145 of 225

146. Faze razmnožavanja virusa u inficiranoj ćeliji odvijaju se:

Question 146 of 225

147. Enzimi lizozoma su:

Question 147 of 225

148. Prve žive ćelije na zemlji su bili:

Question 148 of 225

149. Ulogu kontrole rasta i deobe ćelije ima:

Question 149 of 225

150. Osnovna odlika Prokariota koja ih razlikuje od eukariota jeste:

Question 150 of 225

151. Amitoza je karakteristična za:

Question 151 of 225

152. Mikrofilamenti su prisutni u:

Question 152 of 225

153. U toku hemosinteze, ATP molekuli nastaju:

Question 153 of 225

154. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 154 of 225

155. Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina jeste:

Question 155 of 225

156. Sve telesne ćelije jednog višećelijskog organizma imaju iste:

Question 156 of 225

157. Nukleotidi:
 1. Ulaze u sastav nukleinskih kiselina
 2. Su nosioci energije
 3. Učestvuju u oksido-redukcionim reakcijama pri ćelijskom disanju
 4. Su strukturne komponente ćelijskih membrana

Question 157 of 225

158. Eukariotske ćelije imaju:
 1. Diferencirano jedro
 2. Endoplazmatski retikulum
 3. Citoskelet
 4. Centrozome

Question 158 of 225

159. Pore u omotaču jedra:

Question 159 of 225

160. Virion je:

Question 160 of 225

161. Sekundarno suženje hromozoma:

Question 161 of 225

162. Interferon:
 1. Je supstanca proteinske prirode
 2. Je važan faktor u odbrani organizma od virusa
 3. Nije specifičan za određeni virus
 4. Se koristi u stimulaciji imunskog sistema bolesnika koji boluje od malignih oboljenja

Question 162 of 225

163. Jedarce sadrži:

Question 163 of 225

164. Mitoza omogućava:
 1. Razmnožavanje određenih organizama
 2. Rast organizma
 3. Regeneraciju oštećenih delova tela
 4. Normalno obnavljanje ćelija i tkiva

Question 164 of 225

165. Zaokruži tačan odgovor:

Question 165 of 225

166. Subjedinice ribozoma su međusobno povezane:

Question 166 of 225

167. Deo enzima koji mu omogućuje katalitičku aktivnost i stvaranje kompleksa enzim-supstrat naziva se:

Question 167 of 225

168. Virusi su izazivači:

Question 168 of 225

169. Porfirijski prsten hlorofila sadrži:

Question 169 of 225

170. Mitoza se naziva još i:

Question 170 of 225

171. U kom se od navedenih procesa materije kreću suprotno od gradijenta koncentracije:

Question 171 of 225

172. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svet i njegov nastanak?

Question 172 of 225

173. Pri oksidaciji ugljenih hidrata, u procesu disanja stvori se:

Question 173 of 225

174. Jedro imaju sve ćelije sisara osim:

Question 174 of 225

175. Lipidi su organska jedinjenja čije su najznačajnije komponente:

Question 175 of 225

176. Neproteinski deo složenog enzima naziva se:

Question 176 of 225

177. Nasledni materijal je odvojen od citoplazme duplom membranom tokom:

Question 177 of 225

178. Koja azotna baza pripada purinima:

Question 178 of 225

179. Hromozomi imaju dve hromatide u toku:

Question 179 of 225

180. Koja od navedenih organela nema membranu:

Question 180 of 225

181. Steroidi kao posebna grupa lipida mogu da grade:

 

Question 181 of 225

182. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom?

Question 182 of 225

183. Neke ćelije nakon rođenja jedinke gube sposobnost deobe na primer ćelije:

Question 183 of 225

184. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:

Question 184 of 225

185. Hemijska reakcija vezivanja ugljen-dioksida za organsko jedinjenje ribulozodifosfat se naziva:

Question 185 of 225

186. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK ACGGTATCC onda se u komplementarnom lancu nalazi:

Question 186 of 225

187. Hromozom sa dve hromatide nastaje procesom:

Question 187 of 225

188. Za koji oblik transporta kroz membranu je potreban utrošak energije:

Question 188 of 225

189. Lizozomi su organele:

Question 189 of 225

190. U sastav hromozoma Eukariota ulaze:

Question 190 of 225

191. Posebnu grupu RNK virusa čine retrovirusi kojima pripada:

Question 191 of 225

192. Zaokružite tačnu rečenicu:

Question 192 of 225

193. Pinocitoza i fagocitoza su oblici:

Question 193 of 225

194. U slučaju Na-K pumpe radi se o:

Question 194 of 225

195. Mezozomi predstavljaju uvrate:

Question 195 of 225

196. Enzimi koji se sastoje samo iz belančevina nazivaju se:

 

Question 196 of 225

197. U nukleoplazmi se nalaze:
 1. Nukleolus
 2. Centrioli
 3. Nukleoproteini
 4. RNK

Question 197 of 225

198. Jedinstveni izvor molekulskog kiseonika na zemlji je proces:

Question 198 of 225

199. Ćelije jetre:

Question 199 of 225

200. Koji su od navedenih molekula proteini:
 1. Enzimi
 2. Hormoni
 3. Antitela
 4. Toksini

Question 200 of 225

201. Na poliribozomima se sintetiše:

Question 201 of 225

202. Molekuli DNK u ćeliji se nalaze u:

Question 202 of 225

203. Stroma hloroplasta sadrži:
 1. Enzime
 2. Skrob
 3. DNK i RNK
 4. Ribozome

Question 203 of 225

204. Citoskelet omogućava:
 1. Unutarćelijsko pokretanje organela
 2. Fagocitozu
 3. Menjanje oblika ćelija
 4. Ćelijske pokrete

Question 204 of 225

205. Podela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:

Question 205 of 225

206. Koji su od navedenih organizama Heterotrofi:

Question 206 of 225

207. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 207 of 225

208. Virusi ulaze u ćeliju:

Question 208 of 225

209. U prokariotskoj ćeliji se nalaze svi elementi OSIM:

Question 209 of 225

210. U sastav ATP-a ulazi:

Question 210 of 225

211. Enzimi koji razlažu belančevine se nazivaju:

Question 211 of 225

212. Rezervni oblik šećera kod biljaka je:

Question 212 of 225

213. Prokariotsku ćeliju imaju:

Question 213 of 225

214. Deponovani ugljeni hidrati ili masti u ćelijama stvaraju:

Question 214 of 225

215. Pojam ćelijske populacije podrazumeva:

Question 215 of 225

216. Podela organizama na autotrofe i heterotrofe izvršena je prema:

Question 216 of 225

217. Proteini kapsida virus sintetiše:

Question 217 of 225

218. Kojim hemijskim vezama će se povezati amino kiseline da bi izgradile polimer:

Question 218 of 225

219. Krajnji produkt glikolize je:

Question 219 of 225

220. Enzimi imaju ulogu da:

Question 220 of 225

221. Perinukleusni prost0r se nalazi:

Question 221 of 225

222. Proteini koji grade kompleks sa DNK su:

Question 222 of 225

223. Koji od navedenih organizama imaju mitohondrije u svojim ćelijama:

Question 223 of 225

224. U jedru se odvijaju procesi:
 1. Replikacije
 2. Transkripcije
 3. rRNK tip translacije
 4. Transkripcije iRNK

Question 224 of 225

225. Sposobnost ćelije da odgovara na draž skraćivanjem ćelije ili njenog dela naziva se:

Question 225 of 225